بررسی جنبه هایی از بیولوژی Polystigma Rubrum عامل بیماری لکه قرمز آلو در شهرستان همدان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 محقق بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Chronological Development of Polystigma Rubrum, the Incitant of Red Blotch Disease of Plums in Hamedan, Iran

نویسندگان [English]

  • V. Minassian 1
  • F. Bab-Alhavaeji 2