انتشار جغرافیایی، میزان آلودگی و تراکم جمعیت کنه یوواروآ (Euvarroa sinhai D. & B. (Acari: Varroida در کلنی های زنبور عسل کوچولو Apis florea F. (Hymenoptera: Apidae) در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Geographical Distribution, Infestation Level and Population Density of the Mite Euvarroa sinhai Delfindo & Baker (Acari: Varroida) in Apis florea F. (Hymenoptera: Apidae) Colonies in Iran

نویسنده [English]

  • M. S. Mossadegh