ارزیابی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola Muller (Col., Chrysomelidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر بیمارگر دو قارچSorokin Metarhizium anisopliae و Vuellemin Beauveria bassiana با روش غوطه‌وری و اسپری (پاششی) روی حشرات کامل سوسک برگ‌خوار نارون با غلظت‌های 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی‌لیتر همراه با تیمار شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط کنترل شده در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت (روشنایی:تاریکی) در اتاقک رشد انجام گرفت و میزان مرگ‌و‌میر حشرات در هر دو روش در تمام تیمارها به مدت 10 روز شمارش و ثبت گردید. مقادیر LC50 و LC90 محاسبه شده برای قارچB. bassiana در روش غوطه‌وری به ترتیب 106×7/2 و 106×72/7 اسپور در میلی‌لیتر و در روش اسپری به ترتیب 106×75/7 و 106×05/35 اسپور در میلی‌لیتر محاسبه شد. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae در روش غوطه‌وری به ترتیب 106×68/2 و 106×99/7 و در روش اسپری به ترتیب 106×38/8 و 106×8/46 اسپور در میلی‌لیتر برآورد شد. کمترین مقدار LT50 و LT90 برای قارچ B. bassiana در غلظت 108 اسپور در میلی‌لیتر به ترتیب 39/3 و 12/13 روز بود. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae به ترتیب 51/4 و 03/15 روز برآورد شد. به طور کلی نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana در هر دو روش غوطه‌وری و اسپری در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به قارچ M. anisopliae مرگ‌ومیر ایجاد می‌کند. لذا با توجه به این یافته‌ها، قارچ‌های M. anisopliae و B. bassiana روی سوسک برگ‌خوار نارون بیماری‌زا بوده بنابراین استفاده از این عوامل میکروبی علیه آفت مذکور توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathogenicity of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae on elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Muller (Col., Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebrahimifar 1
  • Arsalan Jamshidnia 2
  • Reza Sadeghi 2
1 Shahid Chamran University of Ahavaz
چکیده [English]

In current study, pathogenicity of two pathogenic fungi, Beauveria bassiana Vuellemin and Metarhizium anisopliae Sorokin were assessed on adults of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola with four concentrations 105, 106, 107 and 108 spore/ml and control treatment using immersion and spraying methods. The experiments were conducted at controllable conditions, 25±1°C, 75±5% RH and photoperiod 12:12 h in growth chamber. Mortality rate in both methods in all treatments were recorded during 10 days. The values of LC50 and LC90 for B. bassiana were 2.7×106 and 7.72×106 spore/ml in immersion method and were 7.75×106 and 35.05×106 spore/ml in spraying method while these values for M. anisopliae were 2.68×106 and 7.99×106 spore/ml in immersion method and were 8.36×106 and 46.8×106 spore/ml in spraying method, respectively, it shown higher pathogenicity of B. bassiana in comparison with M. anisopliae. The lowest LT50 and LT90 for B. bassiana at concentration 108 spore/ml were 3.39 and 13.12 days while these values for M. anisopliae were 4.51 and 15.03 days respectively. The result shows that B. bassiana in both methods immersion and spraying causes more mortality during shorter time compare to M. anisopliae. According to findings of the current study, both fungi B. bassiana and M. anisopliae can be used in integration with other non-chemicals method for control of elm leaf beetle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • entomo-pathogenic Fungi
  • elm leaf beetle