بررسی فونستیک پادمان (Collembola) شهرستان بابل در استان مازندران به همراه معرفی گونه‌های جدید برای فون ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد در دانشگاه علوم کشاورزی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار

چکیده

اگر چه فون پادمان یا دم فنری ها (Collembola)، به عنوان فراوانترین بندپایان خاکزی در استان مازندران تا حدودی بررسی شده است، اما هنوز بسیاری از گونه‌ها در این بررسی‌ها مخفی مانده‌اند. به همین علت، در این تحقیق به منظور بررسی دقیق‌تر فون پادمان، شهرستان بابل به عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب شد و نمونه‌برداری-های متعددی از خاک وخاکبرگ در طی سال‌های 93-1391 در مناطق مختلف شهرستان انجام گرفت. نمونه‌های پادمان موجود در خاک و خاکبرگ با استفاده از قیف برلیز جداسازی و در الکل اتانل 75 یا 85 درصد نگهداری شدند و از آنها اسلاید‌های میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر یا اسید‌لاکتیک و گلیسیرین (5:1) تهیه گردید و با کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق، در مجموع 22 گونه ، 15 جنس متعلق به 5 خانواده از پادمان جمع‌آوری گردید. در بین گونه‌های شناسایی شده، گونه‌های Isotoma cf riparia (Nicolet, 1842) ، Isotomurus antennalis (Bagnall, 1940) برای اولین بار برای فون ایران گزارش می‌شود. گونه‌هایSinella cf tenebricosa (Folsom, 1902) ، Orthonychiurus stachianus،Heteraphorura japonica (Yossi, 1967) برای اولین بار برای مازندران گزارش می‌شود. تمامی گونه‌ها برای اولین بار از شهرستان بابل گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic survey of Collembola in Babol town (Mazandaran province) with introduction of new records for Iran fauna

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Alijani-Ardeshir 1
  • Masoumeh Shayanmehr 2
  • Behnam Amiri-Besheli 3
1 MSc student
3 َAssistant professor
چکیده [English]

The fauna of Collembola as abundant soil-living Arthropoda were relatively investigated in Mazandaran province, but still some species were ignored in these surveys. For this reason, present study was conducted to investigate more precisely the Collembola fauna in Babol city (Mazandaran) as a selected region. Several samplings were performed from soil and leaf litter of different regions of Babol during 2012-2014. The specimens from soil and leaf litter were extracted by Berlise funnel and preserved in Ethanol (75-85%). The microscopic slides were prepared with Hoyer medium or mixture of lactic acid and glycerin (5:1). The species were identified by available keys. In results of the study, in sum 22 species from 15 genera belonging to five families were collected and identified. Among the collected species, Isotoma cf riparia (Nicolet, 1842) and Isotomurus antennalis (Bagnall, 1940) report for the first time for Iran. The species Sinella cf tenebricosa (Folsom, 1902), Orthonychiurus stachianus and Heteraphorura japonica (Yossi, 1967) are new for Mazandaran fauna. All species were new for Babol city in Mazadaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faun
  • Collembola
  • Babol
  • new record