اثر باقی‌مانده حشره کش‌های ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین روی رفتار جهت‌یابی زنبور Lysiphlebus fabarum Marshall پارازیتوئید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

به‌منظور انتخاب حشره‌کش‌های مناسب در مدیریت تلفیقی شته سیاه باقلا، بررسی اثرات جانبی آنها روی رفتار زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum Marshall ضروری به‌نظر می‌رسد. لذا در پژوهش حاضر، اثر زیرکشنده‌ی دو حشره‌کش ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین روی رفتار جهت‌یابی جمعیت دوجنسی زنبور پارازیتوئید مذکور نسبت به بوی گیاه باقلا، شته سیاه باقلا و حشره‌کش‌ها با استفاده از روش بویایی‌سنجی بررسی شد. پارازیتوئیدهای ماده جفت‌گیری کرده (طول عمر کمتر از 48 ساعت) به مدت 24 ساعت در معرض سطح آغشته به غلظت‌های 1/1 و 5/646 میلی‌گرم ماده موثر بر لیتر (LC25) به‌ترتیب برای حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده از آزمایش واکنش جهت‌یابی پارازیتوئیدها نسبت به برگ‌های دارای شته و عسلک یا برگ فاقد شته و عسلک نشان داد که در تیمار شاهد، ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین، زنبورها به‌طور معنی‌داری به‌سمت برگ‌های دارای شته و عسلک جلب شدند (05/0 > P). آزمایش‌های جهت‌یابی زنبورها نسبت به برگ‌های دارای شته و عسلک یا برگ‌های با شته و بدون عسلک و همچنین نسبت به برگ‌های دارای عسلک یا برگ فاقد شته و عسلک نشان داد که زنبورهایی که در معرض باقیمانده ایمیداکلوپرید قرار گرفته بودند، نسبت به هیچکدام از تیمارها ترجیح معنی‌داری را نشان ندادند (05/0 < P). در حالی‌که زنبورها در تیمار شاهد و پی‌متروزین به‌طور معنی‌داری به سمت برگ‌های دارای شته و عسلک و برگ دارای عسلک جلب شدند (05/0 > P). در تیمار شاهد و آفت‌کش‌ها، ایمیداکلوپرید اثر دورکنندگی روی زنبورها داشت در حالی‌‌که پی‌متروزین فاقد اثر دورکنندگی بود. لذا کاربرد پی‌متروزین برای حفظ پارازیتوئید توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residual effect of imidacloprid and pymetrozine on orientation behaviour of Lysiphlebus fabarum Marshall, a parasitoid of the black bean aphid Aphis fabae Scopoli.

نویسنده [English]

  • Neda Aminijam
چکیده [English]

For suitable insecticides selection in integrated broad bean aphid management, testing their side-effects on Lysiphlebus fabarum Marshall is needed. Therefore in this research, sublethal effect of imidacloprid and pymetrozine were investigated on orientation behavior of sexual population of L. fabarum using olfactometer device. Mated females (< 48h old) were exposed to concentrations of 1.1 and 646.5 mg a.i./l (LC25) of imidacloprid and pymetrozine, respectively. Results of the olfactory responses demonstrated that the parasitoid wasps had a significant preference to volatiles of leaves contained aphids and their honeydew in imidacloprid, pymetrozine and control treatments (P < 0.05) compared to leaves without them. Responses of the parasitoids to volatiles of leaves contained aphids and honeydew vs leaves contained aphids and without honeydew and to volatiles of leaves contained honeydew vs leaves without aphids and their honeydew showed that parasitoids exposed to imidacloprid had no significant preference to treatments (P > 0.05) compared to pymetrozine and control tratments, they were significantly attracted to volatiles of leaves contained aphids and honeydew and leaves contained honeydew (P < 0.05). In insecticides and control treatments, the repellent effect of leaves and contained aphids treated with imidacloprid was demonstrated against aphid parasitoids. However, pymetrozine did not have such an effect. Therefore application of pymetrozine for parasitoid conservation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sublethal Effect
  • Olfactometer
  • Orientation Behavior
  • Repellent Effect