تاثیر سامانه ‏های کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر بر تنوع زیستی دشمنان طبیعی تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر سامانه‌ها‏ی کشت‌ نواری شامل سه، شش و نه ردیف لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) در کنار سه ردیف شبدر (Trifolium resupinatum L.) و نیز سیستم تک‌کشتی لوبیا سبز بر تنوع زیستی شکارگرهای تریپس پیاز (Thrips tabaci Lindeman) و نسبت تراکم شکارگرها به شکار در یک مزرعه آزمایشی واقع در اردبیل در سال‏های 1394 و 1395 مطالعه شد. در این تحقیق، 21 گونه شکارگر تریپس پیاز جمع‌آوری و شناسایی شدند که از میان آن‏ها گونه‏های Aeolothrips intermedius Bagnall و Orius niger (Wolff) بیشترین درصد فراوانی نسبی را در هر یک از سامانه‏های کشت داشتند. شاخص تنوع شانون (H) در هر سه تیمار کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر به طور معنی‌داری از تک‌کشتی لوبیا سبز بیش‏تر بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه‌ای موریسیتا- هورن (CMH) بین تک‌کشتی لوبیا سبز با هر یک از تیمارهای کشت نواری (85/0≤ CMH) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر (94/0 ≤CMH) بود. در هر دو سال، نسبت تراکم شکارگرها به شکار و نیز تراکم شکارگرهای تریپس پیاز به‌خصوص دو گونه شکارگر غالب A. intermedius و O. niger در هر سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر به طور معنی‌داری بیشتر از تک‌کشتی لوبیا سبز بود. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کشت نواری لوبیا سبز و شبدر باعث افزایش تنوع گونه‌ای شکارگرهای تریپس پیاز و کاهش تراکم T. tabaci شد. استفاده از سامانه‏های کشت نواری مذکور در مزارع لوبیا سبز به ‌عنوان یکی از اجزای مهم در مدیریت تلفیقی تریپس پیاز توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intercropping systems of green bean and clover on biodiversity of natural enemies of Thrips tabaci Lindeman

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Asghar Fathi
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In this research, the influence of intercropping systems (including three, six and nine rows of green bean, Phaseolous vulgaris L. with alternate three rows of clover, Trifolium resupinatum L.) and monoculture of green bean on biodiversity of the onion thrips, Thrips tabaci Lindeman and the proportion of predators/prey density were studied in an experimental field in the Ardabil during 2015 and 2016 years. In this study, 21 species of onion thrips predator were collected and identified that among them, the predator species Aeolothrips intermedius Bagnalland and Orius niger (Wolff) had the highest relative abundance in each of cropping systems. The Shannon diversity index (H) in each of the three intercrops was significantly greater than in green bean monoculture. The values of Morisita–Horn index (CMH) between green bean monoculture and each of the three intercrops (CMH ≤ 0.85) were lower in comparison with the values of this index among the three intercrops (CMH ≥ 0.94). In two years, the proportion of predators/prey and the density of the onion thrips predators especially two dominant species A. intermedius ‌and O. niger in each of the three intercrops were significantly higher than in green bean monoculture. Therefore, it can be concluded that strip-intercropping of green bean with clover caused higher biodiversity of the onion thrips predators and reduced the density of T. tabaci. Application of the mentioned strip-intercropping systems in the green bean fields as one of the important components in the integrated management of the onion thrips is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the onion thrips
  • predators
  • species richness
  • species abundance
  • strip-intercropping