بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

چکیده
در این تحقیق، تنوع زیستی پادمان در سه اکوسیستم مختلف: زراعی، جنگلی و مرتعی واقع در دو شهرستان پاوه و سرپل‌ذهاب (استان کرمانشاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌برداری به صورت ماهیانه از خرداد 1391 تا اردیبهشت 1393 صورت پذیرفت. از هر ایستگاه، 10 کرت معین و از هر کرت یک نمونه مرکب خاک به قطر 10 و عمق 13 سانتی‌متر برداشته شد و جمعیت پادمان موجود در آن شمارش گردید. غنا و تنوع گونه‌ای، و میزان شباهت اکوسیستم‌ها با استفاده از شاخص‌های آلفا، بتا، گاما، شانون-وینر، سورنسون و جاکارد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در هر دو شهرستان، فراوانی نسبی و تنوع گونه‌ای در اکوسیستم جنگلی از اکوسیستم‌های زراعی و مرتعی بیشتر بود. بر خلاف انتظار، در شهرستان پاوه تنوع گونه‌ای مزرعه از مرتع بیشتر بود ولی در شهرستان سرپل‌ذهاب بین اکوسیستم‌های مرتعی و زراعی از لحاظ تنوع گونه‌ای تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه‌ای اکوسیستم‌های مشابه در دو شهرستان نشان داد که اکوسیستم جنگل در شهرستان پاوه تنوع بیشتری نسبت به شهرستان سرپل‌ذهاب داشت. اما اکوسیستم مرتع در شهرستان سرپل‌ذهاب تنوع بیشتری نسبت به شهرستان پاوه داشته و بین تنوع زیستی مزارع در دو شهرستان تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه‌ای دو شهرستان با استفاده از شاخص تنوع گاما نشان داد که در مجموع، تنوع گونه‌ای شهرستان پاوه از شهرستان سرپل‌ذهاب بیشتر بود. مقایسه میزان شباهت اکوسیستم‌های مختلف نشان داد که در هر دو شهرستان، میزان شباهت دو اکوسیستم مزرعه و مرتع در مقایسه با شباهت هر کدام از آنها با جنگل بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on biodiversity of springtails (Hexapoda: Collembola) in three different ecosystems in Kermanshah province, Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Kahrarian 1
  • Reza Vafaee Shoushtari 2
  • Ebrahim SoleymanNejadian 3
چکیده [English]

Study on biodiversity of springtails (Hexapoda: Collembola) in three different ecosystems in Kermanshah province, Iran.
The biodiversity of Collembola were evaluated in three different ecosystems: field crop, oak forest and grassland in two cities (Paveh and Sare pol-e- Zahab) monthly from May 2012 to May 2014. In each site, one soil sample collected with a diameter of 10 cm and 13 cm depth. Species richness, biodiversity and the indices of similarity, were calculated using α , β, γ, Shannon-Wiener, and Jaccard-Sorenson indices. The results showed that the biodiversity and species richness of forest was higher than the field crop and grassland in two different cities. In Paveh, the species richness of field crop was higher than the grassland however, there was no significant difference between field crop and grassland in Sare pol-e- Zahab city, unexpectedly. Comparison between the similar ecosystems among two counties showed that the biodiversity of Paveh's forest was higher than the forest of Sare pol-e- Zahab. In contrast, the biodiversity in Sare pol-e- zahab's grassland was higher than the Paveh and there was no significant difference among field crop in two different cities. Comparison of Shanon- gamma index among the two cities showed that biodiversity of Paveh was higher than the Sare pol-e- Zahab. Comparison of similarity among the different ecosystems showed that field crop and grassland had more similarity compared to forest in two different cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Springtail
  • Biodiversity
  • species richness
  • Kermanshah