اثرات کشندگی حشره‌کش‌های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و دورکنندگی پالیزین روی کنه دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل

چکیده

کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهم و چندخوار می‌باشد که به‌دلیل خسارت شدید، نرخ بالای رشد و نیز توانایی ایجاد مقاومت به آفت‌کش‌ها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، جهت یافتن جایگزین مناسب و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کنه‌کش‌های شیمیایی، سمیت تماسی آفت-کش‌های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و اثر توأم آن‌ها و همچنین خاصیت دورکنندگی پالیزین بررسی گردید. آزمایش‌ها در دمای 2±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی ماده‌های بالغ هم‌سن به‌روش غوطه‌ور سازی انجام گرفت. سیرینول در غلظت 5700 پی‌پی-ام و تنداکسیر در غلظت 5300 پی‌پی‌ام بالاترین تلفات را ایجاد کردند. مقادیر LC50 و LC90 سیرینول و تنداکسیر در مدت زمان 24 ساعت به‌ترتیب 908/1775، 6/16772 و 914/2130، 205/11975 پی‌پی‌ام و در مدت زمان 48 ساعت به‌ترتیب 228/463، 136/5985 و 931/907، 447/6052 پی‌پی‌ام تعیین گردید. کاربرد اختلاط سیرینول و تنداکسیر باعث تلفات 66/66 درصدی بعد از 24 ساعت شد که مرگ‌و‌میر بالاتری را نسبت به کاربرد جداگانه‌ی هر یک از آن‌ها ایجاد کرد. در بررسی اثر دورکنندگی پالیزین، غلظت‌250 پی‌پی‌ام بی اثر بوده ولی در غلظت‌های‌500، 1000، 2000 و 4000 پی‌پی‌ام خاصیت دورکنندگی نشان داد. نتایج نشان داد که سیرینول و تنداکسیر در شرایط اختلاط دارای اثرکشندگی بیشتر و پالیزین دارای اثر دورکنندگی روی ماده‌های بالغ این کنه بود و لذا هر سه ماده (اسانس) قابل پیشنهاد در برنامه‌های مدیریت تلفیقی این کنه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of botanical insectides Sirinol, Tondexir and repellency of Palizin on two spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) in the laboratory conditions.

نویسندگان [English]

  • Shahram Mirfakhraie 1
  • Parinaz Mohammadian 2
چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is one of the most important polyphagous pests because of severe damage, high population growth rates and ability of making resistance to pesticides. In this research, contact toxicity of concentrations of Sirinol, Tondexir and their combination, and also repellency effect of Palizin were studied in order to find a proper substitute for synthetic acaricide and to omit their pollutant effects on the environment. The experiments were performed at 25±2 C, %60±5 relative humidity and 16:8 (L:D) on adult females by leaf dipping method. Sirinol at 5700 ppm and Tondexir at 5300 ppm concentrations created the highest mortality. LC50 and LC90 values of Sirinol and Tondexir were, 1775.908, 16772.6 and 2130.914, 11975.205 ppm in 24 hours and 463.228, 5985.136 and 907.931, 6052.447 ppm in 48 hours, respectively. Combined application of Sirinol and Tondexir (LC25) caused %66.66 mortality at 24 hours which was higher than mortality caused by their separate application. Palizin was ineffective at 250 ppm concentration, but at 500, 1000, 2000 and 4000 ppm showed repellency activity. According to these results, the combinations of tondexir and sirinol and repellency effect of palizin was high and can be suggested in the integrated pest management programs of this mite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sirinol
  • Tondexir
  • Palizin
  • Tetranychus urticae Koch