تشخیص ویروس موزائیک توتون در سیگارهای ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

10.22055/ppr.1985.12880

عنوان مقاله [English]

Identification of Tobacco Mosaic Virus in Iranian Cigarettes