ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری هلو Podosphaera pannosa در استان اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

بیماری سفیدک پودری هلو یکی از بیماری‌های بسیار مهم و شایع در باغات هلو بوده و در ایران در اکثر مناطق کشت هلو وجود دارد. به منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف هلو در مقابل بیماری آزمایشی براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (1393 و 1394) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشگین‌شهر در شرایط آلودگی طبیعی و مایه‌زنی مصنوعی انجام گرفت. ژنوتیپ‌ها شامل روبین، رد هاون، ارلی رد، اسپرینگ کرست، وزویو، رد تاپ، جی. اچ. هیل، شاستا، ارلی گلو، آمسدون، لورینگ، اسپرینگ تایم، ولوت، سودانل، سوندانس، انجیری، حاج کاظمی، پائیزه، آلبرتا، بابی گلد7، دیکسی رد، رد اسکین، سبز مشهد، سان کرست و جولای آلبرتا بود. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری روی برگ‌ها براساس روش ایواسکو و بوسیومانو (2006) به صورت 0: مصون، 1: خیلی مقاوم، 2: مقاوم، 3: متوسط مقاوم، 4: حساس و 5: خیلی حساس گروه بندی شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها نشان داد ژنوتیپ‌های جی.اچ. هیل، انجیری، لورینگ، رد ‌تاپ، رد ‌هاون و ارلی گلو در گروه خیلی مقاوم؛ وزویو، آلبرتا، اسپرینگ ‌کرست، ولوت، شاستا، ارلی ‌رد، رد اکسین و جولای ‌آلبرتا در گروه مقاوم؛ ژنوتیپ‌های بابی‌ گلد7، سوندانس، آمسدون، حاج ‌کاظمی، اسپرینگ ‌تایم، دیکسی‌رد و روبین در گروه متوسط مقاوم؛ سان کرست و سودانل در گروه حساس و ژنوتیپ‌های سبز ‌مشهد و پائیزه‌ در گروه خیلی حساس به بیماری سفیدک پودری هلو بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of reaction of different peache cultivars to causal agent of peach powdery mildew (podosphaera pannosa) in Ardabil province

نویسندگان [English]

  • Hossein karbalaei Khiavi 1
  • Seyed Yaghoub Seyed Masoumi 2
  • Adel Pirayesh 2
1 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran
2 M.Sc. of Horticulture Crops Research Department, Horticulture Crops Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Peach powdery mildew (podosphaera pannosa) is one of the most economically destructive diseases of grapevines all over the world including Iran. In order to evaluate the 25 genotypes of peaches reaction against powdery mildew an experiment was conducted in Randomized Complete Block Design with three replications during 2014-2015 in Agriculture and Natural Resources Research Station in Meshginshahr. The research was conducted in two conditions of natural infection and artificial inoculation. Genotypes included Robin, Red heven, Early red, Spring crest,Vesevio, Red top, J.H. Hale, Shasta, Early glo, Amesdn, Loring, Spring time, Velvet, Sudanell, Sundance, Anjiri, Haj kazemi, Paeizeh, Elberta, Baby gold7, Dixi red, Red skin, Sabz-e-Mashhad, Sun crest and July Elberta. The evaluate on different genotypes of peaches reaction to powdery mildew was don using Ivascu and Buciumanu (2006) as follow: 0: Immune, 1: Very resistant 2: Resistant 3: Medium resistant 4: Sensitive and 5: Very sensitive. The results of two year evaluation showed that there were significant differences between the degrees of resistance against the studied disease among the treatments. Comparison of means showed that the genotypes J.H. Hale, Anjiri, Loring, Red top, Red heven and Early glo very resistant; Vesevio, Elberta, Spring crest, Velvet, Shasta, Early red, Red skin and July Elberta in resistant; Baby gold7, Sundance, Amesdn, Haj kazemi, Spring time, Dixi red and Robin in medium resistant; Sun crest and Sudanell in sensitive and Sabz-e-Mashhad and Paeizeh were very sensitive genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic resistance
  • Peach powdery mildew
  • Varieties
  • Sphaerotheca pannosa