ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

بیماری‌های زردی ناشی از ویروس‌های قابل انتقال با سفیدبالک در مزارع کشت کدوییان و گلخانه اهمیت زیادی داشته و به کدوییان مناطق وسیعی از جهان خسارت زیادی وارد می‌کنند. بکارگیری واریته‌‌های مقاوم بهترین راه مدیریت خسارت ناشی از این ویروس‌ها است. به منظور یافتن منابع مقاومت به ویروس کوتولگی زرد کدوییان (Cucurbit yellow stunting disorder virus, CYSDV) واکنش 51 ژرم پلاسم خیار (Cucumis sativus) تحت شرایط گلخانه به جدایه بوشهر CYSDV ارزیابی شد. مایه زنی گیاهان مورد بررسی در مرحله ظهور اولین برگ حقیقی توسط سفید بالک Bemisia tabaci حامل ویروس انجام و ارزیابی ژنوتیپ‌های مورد بررسی بر اساس میانگین شاخص شدت بیماری 10 هفته پس از مایه‌زنی، زمان ظهور علایم و میانگین جذب در آزمون الیزا هشت هفته پس از مایه زنی صورت گرفت. علایم آلودگی به ویروس کوتولگی زرد کدوییان بر روی اغلب ژنوتیپ‏های مورد بررسی ظاهر شد. با اینحال شدت علایم، میزان جذب در آزمون الیزا و زمان ظهور اولین علایم در ژنوتیپ های مختلف اختلاف معنی داری داشت. دو ژنوتیپ TN-94-229 و TN-94- 206 به دلیل تاخیر در ظهور علایم، غلظت پایین ویروس در آزمون الیزا و همچنین پایین بودن شاخص شدت بیماری نسبت به سایر ژنوتیپ های مورد بررسی، دارای مقاومت نسبی به ویروس کوتولگی زرد کدوییان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance to cucurbit yellow stunting disorder virus in cucumber accessions

نویسندگان [English]

  • Andisheh Banimostafa 1
  • Tayyebeh Keshavarz 2
  • Migdeh Maleki 3
1 Department of plant protection, Islamic Azad University of Varamin-Pishva
2 Department of Plant Virus Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 PhD (Assistant prof.) Department of Plant Protection, Varamin-Pishva Branch
چکیده [English]

Yellowing diseases of field and greenhouse-grown cucurbits caused by whitefly-transmitted viruses are increasingly becoming important and cause economic losses in many cucurbits growing areas of the world. Using resistant cultivar is the best approach for plant virus control. To identify potential sources of resistance to an Iranian CYSDV isolate, (Bushehr isolate), fifty one accessions of Cucumis sativus, were evaluated under greenhouse conditions. Cucumber plants were inoculated at first true leaf-stage with viruliferous Bemisia tabaci. Three parameters were used to evaluate the reaction of cucumber accessions to CYSDV, including mean of disease severity index (10 weeks after the inoculation), time of symptoms development and virus accumulation in plant (mean ELISA value 8 weeks after inoculation). Although most accessions showed typical yellowing symptoms induced by CYSDV, However, the severity of symptoms, virus accumulation (absorption in ELISA) and the time of symptoms development were significantly different between cucumber accessions. Two accessions namely TN-94-229 and TN-94-206 showed delay in symptom development, low disease severity index and low concentration of the virus. They were therefore considered relative resistant to the CYSDV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuccurbit yellow stunting disorder virus
  • Cucumber accession
  • resistance