کنترل بیولوژیکی Bipolaris victoriae عامل بیماری لکه قهوه ای برنج با استفاده از گونه های Alternaria در استان گیلان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

بیماری لکه قهوه‌ای برنج که توسط گونه‌های مختلف قارچ Bipolaris ایجاد می‌شود یکی از مهم-ترین بیماری‌های برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، از مجموع ۲۵۶ نمونه آلوده جمع-آوری شده از مزارع برنج استان گیلان، ۱۳۵ جدایه قارچی جداسازی گردید. اساس شناسایی، خصوصیات مورفولوژیکی قارچ‌ها بود. بر اساس نتایج، قارچ‌های جدا شده به Bipolaris oryzae، Bipolaris victoriae، Alternaria tenuissima، Alternaria infectoria، Alternaria citri، Alternaria alternata، Alternaria franseriaeو Alternaria pellucida تعلق داشتند. آزمایش بیماری‌زایی نشان داد که همه جدایه‌های Bipolaris victoriae بیماری‌زا بودند. در مطالعات آزمایشگاهی از روش‌های مختلفی مثل کشت متقابل، مطالعه بازدارندگی رشد victoriae B. با استفاده از عصاره کشت، کشت متقابل قارچ‌های آنتاگونیست مورد نظر و victoriae B. به‌روش کشت اسلاید و اثر متابولیت‌های فرار در بازدارندگی رشد این قارچ استفاده گردید. براساس نتایج از میان جدایه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب جدایه‌های A. pellucida، A. alternata ، A. franseriae، A. tenuissima، A. infectoria و A. citri دارای بیشترین درصد مهار میسلیومی در مقابل قارچ عامل بیماری بودند. در مطالعات گلخانه‌ای، این قارچ‌ها روی برنج مایه‌زنی شدند. همه جدایه‌ها به استثنای A. tenuissima به‌طور موثری شدت بیماری را کاهش دادند و A. pellucida با ۷۶/۳۸ % کاهش در شدت بیماری موثرترین آنتاگونیست در مطالعات گلخانه‌ای بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه‌های غیربیماری‌زایی از گونه‌های آلترناریا وجود دارند که می‌توانند به-عنوان آنتاگونیست‌های بالقوه برای کنترل بیماری لکه قهوه‌ای برنج معرفی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of Bipolaris victoriae, the causal agent of brown spot disease of rice by Alternaria spp. in Guilan province

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Safari Motlagh
: Associate Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The rice brown spot disease caused by Bipolaris spp., is one of the most important diseases in Iran and world. In this research, 135 fungal isolates were isolated from 256 collected samples in Guilan province fields. The base of identification was morphological characteristics of fungi. According to the results, the fungal isolates belonged to: Bipolaris oryzae, Bipolaris victoriae, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Alternaria citri, Alternaria alternata, Alternaria franseriae and Alternaria pellucida. The pathogenicity test revealed that all isolates of B. victoriae were pathogenic. In laboratory, we used various methods such as dual culture, inhibition of B. victoriae growth by culture filtrate, dual culture of the studied antagonistic fungi and B. victoriae by slide culture method and effect of volatile metabolites on inhibition of growth of this fungus. Based on results, A. pellucida, A. alternata, A. franseriae, A. tenuissima, A. infectoria and A. citri had the highest percentage of mycelial growth inhibition of B. victoriae, respectively. In greenhouse studies, these fungi were inoculated on rice. All of the isolates, except A. tenuissima effectively reduced disease rating of B. victoriae, and A. pellucida with 38.76% reduction in disease rating was the most effective antagonist in greenhouse studies. The results showed that there are avirulent isolates of Alternaria spp. that can be introduced as potential antagonists to control brown spot disease of rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Brown spot disease
  • Biological control
  • Alternaria spp