بررسی روش های ممانعت کننده تخمریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 عضو هیات علمی/موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

مگس‌‌های میوه و سرخرطومی جالیز، از مهمترین عوامل خسارت‌زای خربزه در مزارع کشور بوده و موجب خسارت کمی و کیفی می‌شوند. با توجه به خسارت بالای این آفات، همه ساله جالیز‌کاران برای کنترل آنها از انواع حشره‌کش‌ها استفاده می‌کنند. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، تاثیر روش‌های مختلف غیرشیمیایی بر روی تخمریزی آفات و آلودگی میوه در منطقه سمنان، بررسی شد. به همین منظور، تاثیر پوشش میوه با پاکت کاغذی و توری پارچه‌ای، محلول‌پاشی با کائولین فرآوری‌شده (غلظت 50000 پی‌پی‌ام)، اختلاط کائولین (غلظت 50000 پی‌پی‌ام) با گوگرد میکرونیزه (غلظت 10000 پی‌پی‌ام)، اختلاط کائولین (50000 پی‌پی‌ام) با حشره‌کش نیمارین (غلظت 2500 پی‌پی‌ام) و حشره‌کش دیمتوآت (غلظت 1500 پی‌پی‌ام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد پوشش میوه و کائولین موجب بازدارندگی تخمریزی و کاهش میزان آلودگی میوه به مگس های میوه و سرخرطومی جالیز شد. میانگین درصد بازدارندگی تخمریزی مگس های میوه و سرخرطومی جالیز در تیمار پوشش پارچه ای، به ترتیب، 93 و 78 درصد و در تیمار اختلاط کائولین با گوگرد، به ترتیب، 83 و 38 درصد بدست آمد. همچنین درصد آلودگی کل به آفات میوه در تیمارهای پوشش پارچه ای، پوشش کاغذی، اختلاط کائولین با گوگرد، تیمار کائولین و شاهد، به ترتیب، حدود 11، 14، 22، 25 و 86 درصد بود. علاوه براین، کاربرد کائولین موجب افزایش وزن میوه در مقایسه با شاهد گردید. لذا کاربرد پوشش میوه و ترکیبات معدنی از قبیل کائولین فرآوری شده و گوگرد می‌توانند به‌طور موفقیت آمیزی تخمریزی و خسارت آفات میوه خربزه را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on oviposition deterrence and feeding inhibition methods for reduction the damage of melon fruit pests

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Akhlaghi 1
  • Hossein Farazmand 2
  • Reza Vafaei Shooshtari 3
1 MSc
2 Scientific Board/Iranian Research Institute of Plant Protection
3 Scientific board/Islamic Azad University
چکیده [English]

The fruit flies and cucurbit weevil are the most important pests of melon which reduce the quantity and quality of the product. Several different synthetic insecticides have been used to control melon fruit pests by farmers. To reduce the use of chemical insecticides, application of non-chemical methods were tested in the melon farms in Semnan region in 2014. Fruit cover with paper and cloth net, kaolin clay (Sepidan® WP 95%, 50000 ppm), mixture of kaolin (50000 ppm) and sulfur (WDG 80%, 10000 ppm), mixture of kaolin (50000 ppm) and azadirachtin (Nimarin® EC 15%, 2500 ppm), and dimethoate insecticide (Roxion® EC 40%, 1500 ppm) were sprayed over the whole canopy of melon. Based on the field studies, fruit covering and kaolin application deterred oviposition and reduced the fruit pest's damage. The percentage of oviposition deterrence for fruit flies and cucurbit weevil, were 93.4, 78.2 for fruit cover with cloth net treatment and 83.5 and 38.2 for mixture of kaolin and sulfur treatment, respectively. The percentage of damage reduction for melon fruit pests, were 11, 14, 22, 25 and 86 in cloth net cover, paper cover, mixture of kaolin and sulfur, kaolin and control treatments, respectively. Also, the results show that the fruit weight was increased in the kaolin treatments. Therefore, application of fruit covers and mineral compounds such as kaolin and sulfur could be used successfully to reduce fruit pest oviposition and its damage on melon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • melon
  • melon fly
  • cucurbit fly
  • cucurbit weevil
  • oviposition deterrence