چندشکلی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamia vareigata در دو منطقه شاهرود و بسطام در استان سمنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه شاهرود

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

کفشدوزکها به عنوان شکارچیان اصلی شته ها، شپشکها، پسیلها، کنه ها و تخم آفات، یک گروه مهم برای مطالعات چند ریختی محسوب می شوند. کفشدوزک Hippodamia variegata به عنوان یک گونه چند شکل معرفی شده است. در این پژوهش، چند ریختی کفشدوزکH. vareigata در دو شرایط آب و هوایی مختلف در شهرستان شاهرود و بسطام بررسی شد. نمونه برداری ها به طور هفتگی در فصلهای بهار و تابستان 1394 انجام شد. کفشدوزکها از روی گونه های گیاهی مختلف مانند درختان مثمر و غیر مثمر، مزارع غلات، بوته های علفی و جالیز جمع آوری شدند. برای جمع آوری نمونه ها از تور حشره گیری و سینی سفید استفاده شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، آنها در شیشه های حاوی الکل 75 درصد قرار داده شدند. برای شناسایی کفشدوزکها از مشخصات شکل شناسی خارجی و اندامهای تناسلی نر استفاده شد. جداسازی ریخت های مختلف H. vareigata براساس خصوصیات مرفولوژیکی مانند الگو، تعداد و اندازه خال های روی بالپوش و رنگ بالپوش و پیش گرده انجام شد. در مجموع، از این کفشدوزک 26 ریخت شناسایی شد که در 5 گروه تقسیم بندی شدند. ریختهای 2 و 22 به ترتیب بیشترین فراوانی را بین نمونه های جمع آوری شده به خود اختصاص دادند. طبق مشاهدات، فراوانی ریختها و تنوع آنها در منطقه بسطام بیشتر از شاهرود بود. معرفی انواع ریختهای کفشدوزک H. vareigata برای اولین بار در شاهرود و بسطام انجام شده است و می تواند زمینه تحقیقات بعدی در خصوص استفاده کارآمدتر از این کفشدوزک در برنامه های کنترل بیولوژیک باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Polymorphism of Hippodamia vareigata (Col.: Coccinellidae) in Shahrood and Bastam regions in Semnan province

چکیده [English]

Ladybirds as principle predators of aphids, scales, psylles, mites and egg of pests are an important group to study on polymorphism. H. vareigata ladybird was introduced as polymorphic species. In this research, polymorphism of this coccinellid in two differents weather conditions of Shahrood and Bastam regions was determined. Samplying was carried weekly in spring and summer in 1394 year. Samples were collected from different plants such as fruit ornamental and forest trees, farms, brushwood and patch. Samples were collected by net-trap and white-tray. After transferring to the laboratory, they were placed in glass with alcohol 75%. Identification was conducted based on general morphological characters as well as of male genitalia. Different morphs were identified based on morphological characteristics including body size, color, pattern and spots numbers on dorsal surface of the elytra and pronotum. 26 morphs with great variation of pattern. was identified of H. vareigata in which. placed in 5 groups. 2 and 22 morphs had the highest abundance among the other morphs. result showed that abundance and diversity of morphs was higher in Bastam than those in ShahroodIdentification of morphs of H. variegata is carried in the Shahrood and Bastam regions for the first time and could be effect for next researches in relation to better usage of this coccinellid in biologic control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hippodamia vareigata
  • Polymorphism
  • Shahrood and Bastam