مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران

4 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier، یکی از آفات انباری و با گسترش جهانی است که خسارات قابل توجهی به دانه‌های غلات وارد می‌کند. در پژوهش حاضر، تأثیر 12 هیبرید مختلف ذرت شامل AR‌89، AS-71، BC‌678، DC‌370، KSC‌260، KSC‌703، KSC‌704، KSC‌705، KSC‌400، PL‌72، SC‌71 و Simon روی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی بید غلات تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) مطالعه شد. طولانی‌ترین دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ روی هیبریدهای PL‌72 (24/0 ± 91/34 روز) و SC‌71 (25/0 ± 39/34 روز) و کوتاه‌ترین مقدار آن روی هیبریدهای DC‌370 (24/0 ± 08/27 روز)، KSC‌704 (45/0 ± 53/27 روز) و KSC‌260 (28/0 ± 76/27 روز) برآورد شد. کم‏ترین و بیش‌ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) آفت به‌ترتیب روی هیبریدهای PL72 (09/0 ± 40/10 نتاج) و DC‌370 (17/0 ± 06/28 نتاج) مشاهده شد. همچنین کم‌ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) روی هیبرید PL‌72 (00023/0 ± 060/0 بر روز) و بیش‌ترین مقدار آن روی هیبرید DC‌370 (00022/0 ± 109/0 بر روز) بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، هیبرید PL‌72 در میان هیبریدهای مطالعه شده ذرت به‌عنوان هیبرید با مطلوبیت کم برای تغذیه‌ی بید غلات شناسایی شد و می‌تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of biological characteristics and two-sex life table parameters of grain moth, Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae), on the 12 corn hybrids

نویسندگان [English]

  • Gadir Nouri - Ganbalani 1
  • S. Mohadese Mirnezhad 2
  • Asgar Ebadollahi 3
  • Seyed Ali Asghar Fathi 4
  • Mozhgan Mardani-talaee 2
1 Professor
2 Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Grain moth, Sitotroga cerealella Olivier, is a cosmopolitan pest of stored products that it causes significant damages to the cereal grains. In the present study, the effect of 12 different maize hybrids including AR89, AS‌71, BC678, DC370, KSC260, KSC703, KSC704, KSC705, KSC400, PL72, SC71 and Simon on the biological characteristics and life table parameters of S. cerealella was assessed under laboratory conditions (25±1°C, 65±5% RH, and photoperiod of 12L: 12D h). The longest developmental time was evaluated on the hybrids PL72 (34.91 ± 0.24 days) and SC71 (34.39 ± 0.25 days) and its shortest value was achieved on the hybrids DC730 (27.08 ± 0.24 days), KSC704 (27.53 ± 0.45 days) and KSC260 (27.76 ± 0.28 days). The lowest and highest net reproductive rate (R0) of pest were observed on the hybrids PL72 (10.40 ± 0.09 female/female/generation) and DC 730 (28.06 ± 0.17 female/female/generation), respectively. The lowest intrinsic rate of increase (rm) was calculated on the PL72 (0.060 ± 0.00023 day-1) and its highest amount was measured on DC370 (0.109 ± 0.00022 day-1). According to the results, among considered hybrids, PL72 was identified as the lowest suitable host for feeding of S. cerealella and it can be used in the integrated management of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain moth
  • rm
  • survival rate
  • corn hybrids
  • plant resistance