کارایی‌کائولین فرآوری شده (WP 95%) در کاهش جمعیت پسیل زیتون، (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده

پسیل­ زیتون (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae از آفات مهم زیتون در مناطق زیتون ­خیز ایران است. در این تحقیق کارایی پودر کائولین فرآوری­شده (سپیدانWP®) روی مراحل رشدی آفت، طی سال­ های 1391 و 1392 در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل: غلظت ­های 3 و 5 درصد کائولین و دو تیمار حشره­ کش (دیازینون  EC 60%+ 5/0 درصد روغن ولک) و شاهد (آب) بودند که در قالب طرح بلوک­های کامل­ تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد در تیمار­های روی حشرات کامل و در زمان­ های 7، 14 و 21 روز بعد از محلول­ پاشی، حشره­ کش دیازینون، به ­ترتیب 35/88، 43/80،25/71 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 80/41، 22/35، 55/32 درصد تلفات و کائولین 3 درصد، 27/40، 12/25 و 12/16 درصد تلفات داشت. روی پوره­ ها، دیازینون به ترتیب 19/92، 25/89، 63/79، درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 06/61، 61/47، 43/42 درصد تلفات و کائولین 3 درصد 46/26، 10/31 و 61/22 درصد تلفات داشت. روی تخم ­ها، دیازینون به ترتیب باعث 16/31، 67/37، 17/47 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 07/28، 61/31، 49/36، درصد تلفات، و کائولین 3 درصد باعث 46/28، 18/25 و 32/26 درصد تلفات شد. در سال دوم اجرای آزمایش نتایج مشابهی همانند سال اول به­ دست آمد. براساس نتایج، هر چند حشره­ کش دیازینون به طور معنی­ داری بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت پسیل ­زیتون داشت، ولی با توجه به ضرورت کاهش کاربرد سموم شیمیایی، تیمار کائولین 5 درصد توصیه می­ شود که در کاهش جمعیت پوره­ ها که عامل اصلی خسارت می باشند بسیار موثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of processed kaolin clay (WP 95%) on reducing the population of olive psylla Euphyllura straminea Loginova. (Hem. Psyllidae)

نویسندگان [English]

  • A. A. Keyhanian 1
  • M. R. Abbassi Mojdehi 2
1 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research
2 Plant Protection Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Background and Objectives
Olive is one of the most important horticultural crops in Iran, especially in Guilan, Zanjan and Qazvin provinces. There are many pests in olive groves. Olive psylla, Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae) is the most important insect pest of olive during flowering of trees in winter and the beginning of spring in Iran.
Material and Methods
In this research, the effect of kaolin powder (Sepidan®WP), on the developmental stages of the pest was evaluated in Guilan province during the growing season of 2012 and 2013. The treatments consisted of two kaolin concentrations of 3 and 5% and two treated with insecticide (diazinon EC 60% + Volk oil 5%) and control (water spraying) which were compared using a layout of a randomized complete block design.
Results
Results showed that in insect control treatments at 7, 14 and 21 days after spraying, diazinon insecticide, respectively, was 88.35, 80.43, 71.25%, kaolin 5% had 41.80, 35.22, 32.55% efficiency and kaolin 3%, 40.27, 25.12 and 16.12% respectively. On nymphs, the diazinon insecticide was 92.19, 89.25, 79.63, kaolin 5%, 61.06, 47.61, 42.43%, and kaolin 3%, 26.46, 31.10 and 22.61 % respectively. On the eggs, diazinon insecticide caused 31.16, 37.67, 47.17% efficiency, kaolin 5%, 28.07, 31.61, 36.61, efficiency, kaolin 3% 28.46, 25.18, and 26.32%, respectively. In the second year of the experiment, the results were the same as the first year. 
Discussion
According to the results, although the diazinon insecticide had the greatest effect on reducing the population of olive psylla, with regard to the necessity of reducing the application of chemical pesticides, Kaolin 5% treatment is recommended to be effective in reducing the number of nymphs, which is the main cause of damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive psylla
  • Kaolin
  • Control
  • damage