ریخت‌شناسی، زیست‎شناسی و تغییرات جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae در شهر بوشهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

2 دانشیار گروه گیاه‏پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

4 استادیار گروه گیاه‏پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

5 استادیار گروه حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

شب‎پره‎ی برگ‎خوار دو نواری Streblote siva(Lefebvre)، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کُنوکارپوس، کُنار و آکاسیا در استان‎های جنوب ایران است. به‌ منظور مطالعه‌ی زیست‌شناسی صحرایی و تغییرات جمعیت آفت، بر اساس الگوی طبقه‌بندی شده‌ی تصادفی، برنامه‌ی نمونه‌برداری روی کُنوکارپوس در شهر بوشهر در سال 1393-94 تدوین گردید. اندازه‌ و وزن متوسط تخم این شب‌پره به ترتیب  01/0 ± 38/1 میلی‌متر و 03/0 ± 86/2 میلی‌گرم محاسبه شد. تخم‌ ریزی به‌صورت دسته‌های 8 تا 20 عددی بود. لاروهای سنین اول تا سوم به‌صورت دسته‌ جمعی و لارو سنین بعدی به صورت انفرادی تغذیه کردند. شب‏ پره‏ ی برگ‏خوار دو نواری نیمه‌ی دوم بهار و تمام تابستان‌های گرم منطقه‌ی بوشهر را به‌صورت شفیره و درون پیله‌های ابریشمی نازک و محکم روی شاخه‌ها و تنه‌ی درختان میزبان تابستان‌ گذرانی کردند. اولین حشرات کامل در نسل اول پاییزه در اوایل مهرماه روی درختان میزبان مشاهده شد. اوج جمعیت لاروها در اواخر مهرماه رخ داد. تخم ‏ریزی حشرات در نسل دوم پاییزه در نیمه اول آبان‌ماه اتفاق افتاد و اوج لاروهای سنین مختلف در اواخر آبان‌ماه مشاهده شد و زمستان ‎گذرانی شفیره‎های این نسل در اواخر دی‌ماه شروع شد. حشرات کامل نسل بهاره از نیمه‏ی دوم اسفندماه به‌ تدریج ظاهر شده و در دهه اول فروردین به اوج رسیدند. این حشره در مکان‎های با زمستان‌های ملایم دارای دو نسل پاییزه و یک نسل بهاره و در مکان‎های با زمستان‌های سرد دارای یک نسل پاییزه و یک نسل بهاره بود. نتایج این تحقیق می‎تواند اطلاعات اولیه لازم جهت مدیریت S. siva را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamism, biology and morphology of jujube lappet moth Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Bushehr city

نویسندگان [English]

  • N. Farrar 1
  • A. A. Zamani 2
  • N. Moeeny Naghadeh 3
  • M. Haghani 4
  • E. Azizkhani 5
1 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Associate Professor of Department of Plant Protection, Razi University
3 Assistant Professor of Department of Plant Protection, Razi University
4 Associate Professor of Department of Plant Protection, Yasouj University
5 Assistant Professor of Institute of Forests and Rangelands of Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
The Jujube lappet moth, Streblote siva (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae), is one of the most important polyphagous pest in ornamental and forest communities’ species including Conocarpus erectus, Ziziphus spp. and Acacia ampliceps in southern provinces of Iran such as Bushehr, Khuzestan and Hormozgan. This insect was not a significant economic damage in the past, but since huge planting of imported C. erectus tree in urban and industrial areas in these regions, it has become a serious threat to urban open spaces.
This study was conducted to determine morphology, biology and dynamism of S. siva.
Mateials and Methods
The region of Bushehr was chosen in order to study the population dynamics and biology of S. siva following the stratified random sampling program.
Results
The results showed that the eggs of the insect are large white-brown. The surface of the eggs is brown spotted and they are denser on the eggs' poles. S. siva has 6 instars larva. The pupae are in thin sturdy silk cocoons on the branches and trunk of their hosts. According to the results, S. siva spends May to September which is a very hot period in the region, as pupae begins their oversummering and overwintering. In early October, the adults' moths appear gradually and after mating, they start laying eggs on leaves and branches. The insect has two autumnal and a spring generation in cool winters and one autumn and one spring generation in cold winters. The autumn first generation had a clear pick point and the average population gradually declined to the lowest amount in early November. The spring generation adults appeared gradually since the middle of March.
Discussion
Forests conservation, protection and urban open spaces are very important due to the extreme climates, dust and environmental pollution of the southern regions of Iran. In these circumstances, Conocarpus erectus has been planted in wide areas because of extreme compatibility, resistance to environmental stress and its rapid growth. The results of this research can provide the basic information necessary for the pest management (IPM) of S. siva.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streblote siva
  • Conocarpus erectus
  • Ziziphus spina-christi
  • Dynamism
  • Biology