ارزیابی مقاومت برخی توده‌های خربزه و طالبی به نژاد 2-1 نسبت بهFusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگی فوزاریومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

پژمردگی آوندی خربزه و طالبی ناشی ازFusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom)  یکی از مهم‌ ترین بیماری‌های این گیاه در دنیا می‌باشد. به منظور ارزیابی واکنش توده‌های خربزه و طالبی نسبت به این بیماری، 57 توده بومی و خارجی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در یک آزمایش گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. ریشه‌های زخمی شده گیاهچه‌های یک تا دو برگی 15 روزه با سوسپانسیون اسپور قارچ مایه‌زنی و به سینی‌های کشت برگردانده شدند. میزان فنل کل، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، شدت بیماری، درصد گیاهان مرده و دوره نهفتگی در آن‌ها تعیین و یادداشت‌ برداری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف ژنوتیپ‌های مورد مطالعه برای همه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود که بیانگر وجود تنوع گسترده برای همه صفات مورد مطالعه در این توده‌ها می‌باشد. ژنوتیپ ایزابل مقاومت بالایی به بیماری نشان داد و تمام توده‌های ایرانی خربزه و طالبی به بیماری حساسیت نشان دادند. تجزیه خوشه‌ای، توده‌ها را در پنج گروه متفاوت طبقه‌ بندی کرد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین توده‌های گروه‌های دوم و پنجم به دست آمد. بر این اساس و با انجام تلاقی بین توده‌های گروه‌های دوم و پنجم می‌توان جمعیت‌های پایه­ ای برای انجام مطالعه نحوه عمل و شناسایی ژن(های) موثر در تحمل به پژمردگی آوندی فوزاریومی تشکیل داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the resistance of some melon landraces to race 1.2 of melon vascular wilt (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)

نویسندگان [English]

  • M. Hanifei 1
  • H. Dehghani 2
  • R. Chookan 3
1 Former M.Sc. Student, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Professor , Plant Breeding Faculty, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
3 Professor, Seed and Plant Improvement Institute
چکیده [English]

Background and Objectives
Fusarium wilt of melon (Cucumis melo L.), caused by Fusarium oxysporum Schlechtend: Fr. f. sp. melonis W.C. Snyder & H. N. Hans., (Fom), inflicts important yield losses in melon crops worldwide. Fusarium wilt is difficult to control even if long crop rotations are used because Fom colonizes the roots of a broad taxonomic range of plants. Genetic diversity of plants determines their potential for improved efficiency and hence their use for breeding, which eventually may result in enhanced disease resistance. One of the important approaches to resistance to Fom race 1.2 is hybridization and subsequent selection. Parents’ choice is the first step in plant breeding program through hybridization. In order to benefit transgressive segregation, genetic distance between parents is necessary. The higher genetic distance between parents, the higher heterosis in progeny can be observed. The main objective of this study was to capture the potential genetic diversity between melon genotypes by using cluster analysis. The results of present study have been used in selection of appropriate parents for breeding program
Materials and Methods
In this study, 57 Iranian endemic melon genotypes were screened against race 1.2 of Fom. Artificial inoculations were performed with a suspension of 1 × 106 conidia/ml at one to two true leaf stage. Disease reactions of the genotypes were scored using a 1 to 5 scale. Five traits including phenol compounds (PCs), area under disease progress curve (AUDPC), disease severity, Percentage of dead plants and latent period were assessed.
Result
Analysis of variance showed significant differences between genotypes for all the traits. The highest and lowest AUDPC were observed in Shadegani-2 and Isablle, respectively. According to PCs results, the highest and lowest PCs were observed in Isablle and Khatoni sang bas, respectively. Also, based on cluster analysis, the genotypes were classified into five groups.
Discussion
On the basis of the greenhouse experiments, significant genetic diversity among melon genotypes, and resistant and susceptible ones were recognized. The results revealed that resistant genotype(s) of melon demonstrate increased accumulation of PCs in response to Fom 1.2 isolate Maharloo. The highest genetic distance was observed between genotypes of second and fifth groups. Accordingly, the crossing between genotypes with maximum distance can form the basic population for the study of action and identify the gene(s) involved in tolerance to Fusarium wilt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium wilt
  • Total phenol
  • Area under disease progress curve
  • Disease severity
  • Latent period
  • resistance
  • Cluster analysis