بررسی ویژگی‌های ژنوتیپی و الگویrep-PCR باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis، عامل بلایت باکتریایی گردو در استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

چکیده

    بیماری بلایت باکتریایی گردو ناشی از (Xaj)  Xanthomonas arboricolapv. juglandis ، یکی از مهمترین بیماری­های درخت گردو است که در حضور رطوبت و دمای مناسب، خسارت زیادی را به گردو وارد می کند. طی سال­های 1390و 1391، تعدادی نمونه ی برگ و میوه ی گردو، مشکوک به بیماری بلایت باکتریایی از مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 25 جدایه ی گرم منفی با پرگنه‌های ریز، نسبتاً برجسته و زرد رنگ، هوازی اجباری، اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت جداسازی و بطور اولیه بعنوان Xaj تلقی و آزمون­های تکمیلی روی آن ها انجام شد. کلیه ی جدایه­ها قادر به هیدرولیز نشاسته و تولید H2S از سیستئین بوده و روی محیط کشت YDC پرگنه‌های زرد رنگ ایجاد نمودند. نتایج بدست آمده از آزمون­های بیوشیمیایی و فنوتیپی و نیز آزمون اثبات بیماریزایی روی میوه گردو، وجود باکتری Xaj را در استان کهگیلویه و بویراحمد محرز نمود. این اولین گزارش از وجود بیماری مذکور در این استان است. در بررسی خصوصیات ژنوتیپی در واکنش rep-PCR و با استفاده از نرم افزار NTsys-Pc، جدایه­ها در سطح تشابه 73 درصد در دو گروه قرار گرفتند؛ اما گروهبندی خاصی براساس منطقه جغرافیایی میزبان، در میان آنها قابل مشاهده نبود. این نتیجه نشان میدهد احتمالا جدایه­های Xaj در مناطق مختلف استان، دارای منشا یکسانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotypic characteristics of Xanthomonas arbaricola pv. juglandis, causal agent of walnut bacterial blight, based on Rep-PCR in Kohgiluye and Buyer- ahmad province

نویسندگان [English]

  • S. H. Mousavi Pour 1
  • G. Najafi Pour 2
1 Former B.Sc. student, Department of Plant Protection, Jahrom branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Jahrom branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Background and objective
Walnut bacterial blight, caused by Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Xaj) is one of the most important diseases, causing severe damage at the presence of moisture and the optimal temperature for the development of the disease. The aim of this study was walnut bacterial blight detection, in Kohgiluye and Boyer- Ahmad province and evaluation of genetic diversity of Xaj strains using rep-PCR.
Materials and methods
During 2011-1012, several samples of walnut′s leaf and fruit, showed bacterial blight symptoms, were collected from Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad province of Iran. Bacterial isolates were studied with bacteriological standard methods. Moreover, genetic fingerprint of Xaj strains were evaluated and phylogenetic tree of them was drawn.
Results
Twenty five isolates of Xaj were showed small, relatively prominent with yellow colony. All isolates were oxidative, Gram and oxidase negative but catalase positive. They hydrolyzed starch and able to produce H2S from cystein ​​and formed yellow colonies on YDC medium.
Discussion
On the basis of biochemical, phenotypical and virulence test, presence of Xaj in Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad province, was revealed. This is the first report of walnut bacterial blight disease in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Genotypic characterization of isolates also was assayed with rep-PCR. All isolates were similar at 73% similarity level, but any relationship among clusters and geographic area were not observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xaj
  • walnut bacterial blight
  • rep-PCR. genotypic variation