اثرات زیر‌کشندگی اسپیروتترامات بر پارامتر‌های دموگرافی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی و بیماری گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

کنه تارتن دولکه ­ایKoch (Acari: Tetranychidae)  Tetranychus urticae یکی از مهم­ترین و مخرب­ترین کنه­ های گیاهخوار در مزارع و گلخانه­ ها بوده که کنترل آن به دلیل دامنه میزبانی وسیع، بسیار اهمیت دارد. اثرات زیر­کشندگی اسپیروتترامات براساس روش غوطه­ وری برگ بر پارامتر­های دموگرافی کنه تارتن دولکه­ ای در شرایط آزمایشگاهی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره­ی نوری 8:16 ساعت (روشنایی: تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ های بدست آمده براساس تئوری جدول زندگی دو­جنسی تجزیه و تحلیل شد. تمام غلظت‌های زیر­کشنده موجب کاهش معنی­ دار در دوره تخم ریزی، باروری کل، طول عمر و طول دوره زندگی نسبت به شاهد شدند. حداکثر و حداقل میانگین طول عمر کنه­ های نر و ماده در گروه تیمار نشده و LC35 مشاهده گردید. باروری کل از 12/18 نتاج/فرد در تیمار با غلظت LC35 تا 71/57 نتاج/فرد در شاهد متغیر بود. کمتر­ین نرخ خالص تولید­مثل (R0) 95/11 نتاج/فرد در بالاتر­ین غلظت آزمایش  (LC35)برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در تیمار شاهد (22/0 نتاج/ فرد/ روز) و در تیمار LC35 (17/0 نتاج/ فرد/ روز) ثبت گردید. مدت زمان یک نسل (T) با غلظت ­های آزمایش شده مختلف تأثیر معنی­ داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد غلظت زیرکشنده (LC35) اسپییروتترامات دربرابر کنه تارتن دولکه­ ای موثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sublethal effects of spirotetramat on demographic parameters of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • Niloufar sangak 1
  • katayoon kheradmand 2
  • Ali asghar Talebi 3
1 1Department of Entomology and Plant Pathology, callage of aburihan ,University of Tehran, Pakdasht
2 deraptement of entomology and plant pathology, college of aburaihan, university of tehran, iran
3 Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch(Acari: Tetranychidae) is one of the most important and destructive herbivorous mites in fields and greenhouses, and its control is very important due to the wide range of its hosts.
Materials and Methods
The sublethal effects of spirotetramat based on leaf dipping method were evaluated on demographic parameters of two-spotted spider mite in the laboratory conditions of 25±1 ºC ,60±5% RH and a photoperiod 16:8 hours (L:D). The obtained data were analyzed based on age-stage two sex life table theory.
Results
All sublethal concentrations caused a significant decrease in oviposition period, total fecundity, longevity and total life span compared to control. Maximum and minimum means of longevity of male and female mite were observed in untreated and LC35 groups. Total fecundity varied from 18.12 (offspring/individual) in treatment with 35% sublethal to 57.71(offspring/individual) in control. The lowest net reproductive rate (R0 (was estimated at 11.95 (offspring/individual) at the highest experimental dose. The intrinsic rate of population increase (rm) was recorded as 0.22 offspring/individual/day in control and 0.17 offspring/individual/day in LC35 treatments, respectively. Mean generation time (T) was not significantly affected by different tested doses.
Discussion
The results of this study demonstrated that sublethal dosage (LC35) of spirotetramat was effective against two-spotted spider mites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sublethal effects
  • Spirotetramat
  • Life table parameters
  • Two-spotted spider mite