فون کنه‌های پیش‌استیگمای (Trombidiformes: Prostigmata) مرتبط با بلوط .Quercus spp درمنطقه حفاظت شده بیستون و فهرست گونه‌های گزارش‌شده از بلوط در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎرٰ دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه رازی

10.22055/ppr.2020.15624

چکیده

بلوط مهم‌ترین و فراوان‌ترین گونه­ درختی موجود در غرب ایران به­ ویژه منطقه زاگرس محسوب می‌شود. کنه‌ها از بندپایان فعال در جنگل ­های بلوط می‌باشند که نقش ­های متفاوتی از جمله آفت، شکارگر و تجزیه­ کننده به ­عهده دارند .به­ منظور بررسی فون کنه ­های پیش استیگمای مرتبط با جنگل بلوط .Quercus spp در منطقه حفاظت­ شده بیستون، نمونه ­برداری­ های متعددی از نقاط مختلف منطقه در سال­ های 1397 و 1398 از خاک و اندام ­های هوایی جنگل بلوط به عمل آمد. نمونه ­ها پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و پس از شفاف سازی در اسید­لاکتیک، با استفاده از مایع هویر اسلاید شدند. در این بررسی در مجموع، 12 گونه متعلق به 16 جنس و 12 خانواده شناسایی شدند. همچنین چک­ لیستی از کنه­ های گزارش شده از بلوط در ایران نیز ارائه شده است که شامل 74 گونه متعلق به 11 جنس و 18خانواده می ­باشد. در این چک ­لیست بیشترین گزارش مربوط به گونه Molothrognathus mehrnejadi (Liang & Zhang, 1997) از خانواده Caligonellidae است. گونه ­های شناسایی شده در این بررسی به شرح زیر است:
Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coeruolipes (Duges, 1834); Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964; Iolonidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932), Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris sp., Fessonia sp.; Raphignatidae:Raphignatus sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952); Trombididae:Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of Prostigmatic mites (Trombidiformes: Prostigmata) associated with Quercus spp. in Bisotun natural preserved area and List of reported species from Oak in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Siahkamary 1
  • N. Moeini Naghade 2
  • M. Darbemamieh 3
1 M.Sc. student,, Razi University
2 Assistant Professor,, Razi University
3 Assistant Professor, Razi University
چکیده [English]

Background and Objectives
Quercus spp. is the most important and most abundant tree species in west of Iran, especially the Zagros region. The Zagros Mountains have been the original habitat for various Quercus species in Iran. Important pests attack Quercus spp. trees and often cause serious damage. Mites are active arthropod species in oak forests and act as pest, decomposer and predator.
Mateials and Methods
The bisotunnatural preserved area in Kermanshah province is located in height of 1320 meters above sea level. To investigate the fauna of Prostigmatic mites associated with Quercus spp. in bisotunnatural preserved area, samples were taken from different parts of location in 2018 -2019 from the soil and aerial parts of the Quercus spp. forest trees. Specimens were transferred to the laboratory, separated using berlese funnel, clarified in lactic­­ acid and mounted in Hoyer’s liquid.
Results
In this study in total 12 species and 16 genera belonging to 12 families were identified. The most abundant species was Molothrognathus mehrnejadi (Liang and Zhang, 1997), from Caligonellidae. Identified species are as follows:
Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coerulipes (Duges, 1834); Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964; Iolinidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932), Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris sp., Fessonia sp.; Raphignathidae: Raphignathus sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952); Trombididae:Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940.
Discussion
In this study, the collected species Anystis baccarum Linnaeus, 1758, was previously reported by Yazdanpanah and Ostovan (2014) in the oak forests of the Fars Province. The collected species Cyta coerulipes, Smaris sp. and Fessonia sp. were previously reported by Farahmandi (2015) from the oak forests of Yasuj. In addition, Tetranychus urticae, collected in this study, was previously reported by Niyazi (2017) on oak trees in Ilam province and Amini et al. (2016) from oak in Marivan city. In this study nine species and four genera were collected and reported, which have not been reported previously from oak which include:   Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980, Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834), Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964, Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932, Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966, Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952), Acaropsellina sollers  Kuzin, 194,Parerythraeus sp, Abrolophus sp, Raphignatus sp. and Allothrombium sp.
A Checklist of reported prostigmatic mites from oak forests of Iran is provided as well. This list included 74 species belonging to 10 genera and 17 families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus
  • Fauna
  • Soil mites
  • Predator
  • Phytophagous
  • Kermanshah
  • Iran
Ahmad-Hosseini, M., Khanjani, M. & Karamian, R. 2017. A new species of Neopronematus and a re-description of Pronematus rykei Meyer & Rodrigues (Acari: Iolinidae) from Iran. Zootaxa, 4337(4): 493–508.
Ahmad-Hosseini, M. Khanjani, M. & Karamian, R. 2019. Study on predatory mites of Aceria tristriatus (Nalepa, 1890) from Hamedan and Lorestan provinces, western Iran. Persian Journal of Acarology, 8(2): 125-145.
Akbari A., Haddad Irani Nejhad K., Khanjani M., Arzanloo M. 2014 . Introducing a part of mites family Tydeidae (Acari: Prostigmata) in Shabestar area (East Azerbaijan province). In: Proceedings of 21th Iranian Plant Protection Congress; Urmia: Iran. P. 994.
Amini, F., Khanjani, M., and Khanjani, M. 2016. Survey of mites (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) associated with oak trees in Marivan. 3rd National electronic Congress on Biology and Natural Sciences in Iran. Tehran, Iran, P. 1346. (In Farsi).
Baker E.W. 1970. The genus Tydeus: subgenera and species groups with a description of new species (Acarina: Tydeidae) .Annals of the Entomological Society of America, 63(1): 163-177.
Beyzavi, Gh., Ueckermann, E. A., Faraji, F. and Ostovan, H. 2013. A catalog of Iranian prostigmatic mites of superfamilies Raphignathoidea & Tetranychoidea (Acari). Persian Journal of Acarology, 2 (3): 389-474.
Darbemamieh, M., Kamali, K. and Fathipour, Y. 2010. First report of Tydeus caudatus (Acari: Tydeidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 30 (1): 63-65.
Darbemamieh, M., Hajiqanbar, H., and Khanjani, M. 2013. First record of the genus and species Ereynetoides amplectorus (Acari: Ereynetidae) from Iran. 2nd International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran, P. 63.
Darbemamieh, M. 2015. Systematic mites of the two superfamilies Tydeoidea and Eupodoidea (Acari: Prostigmata) in Kermanshah province. Ph.D. Thesis. in Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (In Farsi).
Darbemamieh, M., Hajighanbar, H., Khanjani, M., Gwiazdowicz, D. J. and Kaźmierski, A. 2016. Some Tydeus mites (Acariformes: Prostigmata: Tydeidae) of Kermanshah province, western Iran, with remarks on Tydeus caudatus. Acarologia, 54(6):603-611.
Darbemamieh, M., Hajighanbar, H., Khanjani, M., Gwiazdowicz, D. J. and Kaźmierski, A. 2017. Pronematus (Acari: Iolonidae) mites of Kermanshah province with first record of P. rykey from Iran. Program & Abstract book of the third International Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran, P. 70.
Darvish, M. 2010. Imagining Iran without Zagros or Zagros without Quercus! Which is more terrible? (In Farsi).
Fan, Q. H. and Yin, X. M. 2000. The genus Raphignathus (Acari: Raphignathidae) from China. Systematic and Applied Acarology, 5: 83–98.
Farahmandi, R. 2015. Fauna of the prostigmatic mites in Yasuj oak forests. M. Sc. thesis in Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Marvdasht unit. (In Farsi).
Farmahiny Farahani, V., Ahadiyat, A. and Darbemamieh, M. 2017. Mite associated with the Mediterranean pine engraver beetle, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), attacking pines in parks and forests of Markazi Province, Iran. Proceedings of 2nd Iranian International Congress of Entomology. Karaj, Iran, P. 200.
Fauangarworn, M., Beyzavi, G. R., and Ostovan, H. 2012. Adamystis Cunliffe, 1957 (Acari: Prostigmata: Adamystidae) in Iran: two new species and a key to the Iranian species. Systematic and Applied Acarology, 17(4): 448-457.
Gabrys, G. 1989. Erythraeus mirjavehi (Acari: Actinedida: Erythraeidae) from Iran with remark on the genus Parerythraeus. Acarologia, 30 (1): 60-65.
Gerson, U., Fain, A and Smiley, R. L. 1999. Further observations on the Cheyletidae (Acari), with a key to the genera of the Cheyletinae and a list of all known species in the family. Entomologie, 69: 35-86.
Gol, A., Sadeghi Nameghi, H., and DE Lillo, E. 2018. Two new eriophyoid mite species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran. Systematic and Applied Acarology, 23 (11): 2104-2112.
Hamzeh, B., Khan Hasani, M., Khodakarami, Y. and Nemati Pikhani, M. 2008. Floristic study and plant sociology of Kermanshah forests. Iranian Forest and Poplar Researches, 16: 211-229.
Hernandes, F. A., Bernardib, L. F. O. and Ferreirac, R. L. 2011. Snout mites from caves in Brazil, with description of a new species (Acari: Trombidiformes: Bdellidae). Journal of Natural History, 45: 799-812.
Hunter, P. E. 1964. Five new mites of the subfamily Ereynetinae (Acarina: Ereynetidae). Florida Entomologist, 47: 181-193.
Jamshidi, A.,Vahedi, H., Zamani, A. and Farhadi, B. 2019. Introduction of Anystis baccarum(Acari: Anystidae) as natural enemy of Idiocerus stali (Hem.: Cicadellidae) in Kermanshah  province. Proceedings of first conference of basic researches in Agriculture and Biology, Tehran, Shahid-Beheshti University.
Jeppson, L. R., Keifer, H. H. and Baker, E. W. 1975. Mites injurious to economic plants. University of California Press, Berkley, California, P. 914.
Jiang, J. Y. Q., Zhang, Y. N., Guo, D. D., Zhang, J. P. and Chen, J. 2017. Morphology and ultrastructure of Tetranychus turkestani Ugarov and Nikolskii (Acari: Tetranychidae). Systematic and Applied Acarology, 22 (8): 1181-1198.
Kabíček, J. 2017. Phytoseiid mites on Quercus cerris in an urban park - short communication. Plant Protection Science, 53: 181-186.
Kamali, K., Ostovan, H. and Atamehr, A. 2001. A catalog of mites and ticks (Acari) of Iran. Islamic Azad University Scientific pulication center.
Kaźmierski, A. 1998. Tydeinae of the world: generic relationships, new and redescribed taxa and keys to all species. A revision of the subfamilies Pretydeinae and Tydeinae (Acari: Actinedida: Tydeidae) - part IV. Acta Zoologica Cracoviensia, 41: 283–455.
McDaniel, B. 1979. How to know mites and ticks: The pictured key. Nature Series. Brown Co. Pub. Dubuque, Iowa. P. 335.
McMurtry, J. A., Moraes, G. J. D. and Sourassou, N. F. 2013. Revision of the lifestyles of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control strategies. Systematic and Applied Acarology, 18: 297-320.
Meyer, M. K. P and Ryke, P. A. J. 1960. Acarina of the families Anystidae, Pseudoceylidae and Cheyletidae (Prostigmata) found associated with plant in South Africa. Jornal of the Entomological Society of SouthernAfrica,23 (1): 177-193.
Meyer, M. K. P and Ueckermann, E. A. 1987. A taxonomic study of some Anystidae (Acari: Prostigmata). Entomology memoir. Department of Agriculture and water supply. P: 37.
Namaghi, H. S. 2010. Mites (Acari: Prostigmata and Mesostigmata) inhabiting green plantings in urban environment of north-eastern Iran, including six new records. Munis Entomology and Zoology, 5 (1): 123-130.
Niyazi, S. 2017. Fauna of prostigmatic mites associated with Forests Quercus spp. in Ilam province. M. Sc. Thesis in Entomology, Faculty of Agriculture, Boo-Ali Sina University. (In Farsi).
Ostovan, H. 2001. Biodiversity of edaphic predatory mites associated with rapeseed in the Karaj region. The management of the Diamond Back Moth and other crucifer pests, Proceedings of the Fifth International Workshop, 209-213.
Ripka, G. 2011. New Quercus-feeding Brevulacus species, redescription of Rhyncaphytoptus cerrifoliae Farkas and new Eriophyoid mite records from Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 46: 129-138.
Saberfar, F., Khanjani, M. and Khanjani, M. 2016. Investigation of fauna of Raphignathoidea Superfamilies in Quercus spp. forest of Nahavand, county of Iran. 22nd Iranian Plant Protection. Congress. Karaj, Iran, P: 341. (In Farsi).
Saboori, A. and Hajighanbar, H. 2005. A new species of larval Abrolophus (Acari: Erythraeidae) from Iran. Systematic and Applied Acarology, 10: 149-154.
Saboori, A., Hosseini, M. and Asadi, M. 2007. Iranian mites: Parasitonguna mites. University of Tehran Publications. (In Farsi).
Sadeghi, H., Łaniecka, I. and Kaźmierski, A. 2012. Tydeoid mites (Acari: Triophtydeidae, Iolinidae, Tydeidae) of Razavi Khorasan Province, Iran, with description of three new species. Annales Zoologici, 62 (1): 99–114.
Salarzehi, S., Hajizadeh, J., Pourbabaei, H. and Hakimitabar, M. 2018. Fauna of Cheyletidae (Acari: Trombidiforms) mites in different habitats of central part of Guilan Province and determination of dominant species. Plant Pests Research, 8 (4): 15-27. (In Farsi with English abstract).
Smiley, R. L. 1992. The predatory mite of family Cunaxidae (Acari) of the world with a new classification. Indira Publishing House, Michigan USA.
Yazdanpanah, Sh. and Ostovan, H. 2014. The role of predatory mites Anystoidea (Acari: Prostigmata) in Quercus spp. forest of Kohmare Sorkhi Fars Province. Second National Conference on Iranian Natural Resources Focusing on Forest Sciences. Kurdestan University, College of natural resources, forest Department. P:601. (In Farsi).