تأثیرحشره‌کش‌های گیاهی، تنداکسیر® و پالیزین®، روی شته مومی کلم .Brevicoryne brassicae L در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

4 استادیار سابق پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

کلزا Brassica napus L. (Brassicaceae)  گیاهی با دانه‌های سرشار از روغن در سطح گسترده‌ای از جهان کشت می‌شود. شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. از آفات مهم کلزا است. با توجه به اهمیت سلامت انسان و حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سموم شیمیایی در برنامه مهار آفت امری ضروری است. بنابراین، اثرزیرکشندگی حشره‌کش‌های گیاهی پالیزین® و تنداکسیر® روی پراسنجه‌های جدول زندگی شته کلم با استفاده از روش غوطه‌ورسازی برگ حاوی شته مورد بررسی قرار گرفت. به‌علاوه، سمیت حشره‌کش‌ها روی پوره‌های سن اول شته کلم مطالعه شد. برای بررسی اثر زیرکشنده حشره‌کش‌ها روی شته از غلظت‌های 99/1843 و 02/1627 میلی‌گرم برلیتر (LC30) به ترتیب برای تنداکسیر® و پالیزین® استفاده شد. آزمایش‌ها در دمای 5±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) انجام شدند. مقادیر LC50 تنداکسیر® و پالیزین® به‌ترتیب 52/2331 و 60/2190 میلی‌گرم بر لیتر برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) برای شاهد 003/0±27/0، پالیزین® 008/0±21/0 و تنداکسیر® 007/0±2/0بر روز به‌دست آمد. نرخ خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی تولیدمثل در هر دو تیمار حشره‌کش در مقایسه با تیمار شاهدکاهش یافت. افزایش نسبی در میزان مرگ و میر ذاتی جمعیت شته‌های تیمار شده با حشره‌کش‌ها مشاهده شد. میانگین زمان تولید و زمان دو برابر شدن نیز در جمعیت تیمار شده با حشره‌کش‌ها کمتر از گروه شاهد بود. کاهش معنی‌داری در میانگین تعداد پوره‌های تولید شده در هر شته‌ی ماده نسبت به شاهد مشاهده شد. میانگین طول عمر ماده‌های بالغ در شاهد با تیمارهای حشره‌کش‌ها تفاوت معنی‌داری داشت. همه‌ی آماره‌های جدول  زندگی شته‌های تیمار شده با LC30 حشره‌کش‌های پالیزین® و تنداکسیر® در مقایسه با شاهد، به‌طور منفی تحت تأثیر قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند گامی جهت استفاده کاربردی از ترکیبات گیاهی و به عنوان جایگزینی مناسب برای حشره‌کش‌های شیمیایی باشد. با انجام آزمایش‌های تکمیلی می‌توان از این ترکیبات گیاهی جهت کنترل شته مومی کلم در مزرعه بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of botanical insecticides Palizin® and Tondexir® on cabbage waxy aphid, Brevicoryne brassicae L. under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • F. Romasi 1
  • H. Vahedi 2
  • N. Moeeni Naghadeh 3
  • M. Mahmoudvand 4
1 M.Sc. Graduate , Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University
2 Associate professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University
3 Assistant Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University
4 Former Assistant Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University
چکیده [English]

Introduction
Canola Brassica napus L. (Brassicaceae) is a plant with oil-rich seeds; grown worldwide. The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. is one of the most important pests of Canola crops. Considering the importance of human health and environmental protection, the reduction of using the chemical pesticides in the pest control program is essential. Therefore, the sub-lethal effect of Palizine® and Tandaxir® plant insecticides on the life table parameters of cabbage aphid was investigated using the aphid leaf immersion method Besides, the toxicity of insecticides was studied on the first nymphal instar of cabbage aphid.
Materials and Methods
First, preliminary experiments were conducted to determine the concentration range. After determining the highest and lowest concentrations, the middle concentration was selected. Six concentrations and one control were selected for each insecticide. After determining the concentration in the preliminary experiment, the leaf discs (5 cm in diameter) including aphids (first nymphal stage) were immersed in the different concentrations of insecticides for 5 seconds. The leaf discs to be treated were then dried, covered with an organza net, and placed under natural laboratory conditions for one hour. Distilled water and Tween 80 were used as control treatments. To investigate the sub-lethal effect of insecticides on aphids, the concentrations of 1843.99, and 1627.02 mg / L (LC30) were used for Tandaxir® and Palizin®, respectively. The experiments were performed at 25±5oC, 60%±5% RH and 16: 8 (L: D) photoperiod on canola seedlings, B. napus.
Results and Discussion
The levels of LC50, Tondaxir®, and Palizine® were estimated to be 2331.52 and 2190.60 mg / L, respectively. The intrinsic rate of increased population (r) were 0.27±0.003 for control, 0.21±0.008 for Palizin® and 0.2±0.007b for Tondexir®. Net fecundity rate of decreased population in both insecticide.Net reproduction rate and intrinsic reproduction rate decreased in both insecticide treatments compared to the control treatment. A relative increase in the intrinsic mortality rate of insecticide-treated aphids was observed. The mean production time and doubling time were also lower in the population treated with the insecticides than the control group. There was a significant decrease in the average number of nymphs produced per female aphid; compared to control group. The mean lifespan of adult females in control group was significantly different from the insecticide treatments. All LC30 aphid-treated table statistics were negatively affected compared to control group.
Conclusion                                                                               
Due to the results, these two insecticides are toxic to cabbage wax aphids even at low concentrations and suppress the population of this pest. The present study can be a step towards the practical use of plant compounds and as a suitable alternative to chemical insecticides. By conducting the additional experiments, these plant compounds can be used to control cabbage wax aphids in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphids
  • population growth parameters
  • botanical insecticides
  • sub-lethal effect
Abdolrahmani, B. 2003. Management of canola cultural production under dry condition. Extention Publication Khuzestan Jihad-e-Agriculture Organization. 38 p.
Amini Jam, N. 2013. Lethal and sublethal effects of three insecticides on Aphis gossypii Glover and its parasitoid Aphidius matricariae Haliday at laboratory conditions. Ph.D. thesis,  Shahid Chamran university of Ahvaz , Ahvaz, Iran.
Anonymous. 2009. Organic pest control. Environmentally friendly pesticides. Available in http://www.Kimiasabzavar.com
Chi, H. 2019. TWOSEX-MS Chart: A computer program for the age-stage, two-sex life table analysisanalysis. http://140.120.197.173/Ecology/Download/TWOSEX-MSChart-100000.rar
Chi, H., and Liu, H. 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica, 24(2): 225-240.
Chi, H., and Su, H.Y. 2006. Age-stage, two-sex life tables of Aphidius gifuensis (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) and its host Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) with mathematical proof of the relationship between female fecundity and the net reproductive rate. Environmental entomology, 35(1): 10-21.
Corporation, I. 2013. IBM SPSS statistics for windows, version 22.0: IBM Corporation Armonk, NY.
Ellis, P.R., Kift, N.B., Pink, D.A.C., Juks, P.L., Lynn, J., and Tatchell, G.M. 2000. Varriation in resistance to the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) between and within wild and cultivated brassicae species. Genetic Resources and Crop Evaluation, 47: 395-401.
Esmaili, M., Azmayesh Fard, P., and Mirkarimi, A.A. 2002. Agriculture Entomology: Destructive, Insects, Mites, Rodents, Molluscs and their Control. University of Tehran Publication, Tehran (In Farsi).
Fisher, R. 1999. The genetical theory of natural selection: a complete variorum edition. Edited with an introduction and notes by H. Bennett. Oxford University. Press, Oxford.
Furk, C., and Hines, C.M. 1995. Aspects of insecticide resistance in the melon and cotton aphid, Aphis gossypii. Annals of Applied Biology, 123: 9-17.
Gholamzadeh-Chitgar, M., and Pourmoradi, S. 2017. An evaluation of the eff ect of botanical insecticide, palizin in comparison with chemical insecticide, imidacloprid on the black citrus aphid, Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe and its natural enemy, Aphidius colemani Viereck. Journal of Plant Protection Research, 57(2): 101-106.
Goodman, D. 1982. Optimal life histories, optimal notation, and the value of reproductive value. The American Naturalist, 119(6): 803-823.
Heydari, M., and Yazdanian, M. 2016. Feasibility of applying biorational compounds in water traps and their effects on some reproductive parameters of mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Z.). Journal of Applied Researches in Plant protection, 5(2): 119-135.
Hosseini amin, S.B., Shahrokhi, Sh., Alinia, F., and Khosroshahli, M. 2013. Insecticidal and repellent effects of essential oils from laurel, Laurus nobilis and eucalyptus, Eucalyptus camaldulensis against cabbage aphid, Brevicoryne brassicae. Biocontrol in Plant Protection, 1(1): 1-11.
Hosseini, S., Abbasipour, H., Askarianzadeh, A., and Noroozi, A. 2020. Sublethal effects of Flupyradifurone insecticide on the life table parameters of the mustard aphid, Lipaphis erysimi (Kalt). Plant Pest Research, 10(1): 55-68.
Huang, Y.B., and Chi, H. 2012. Age‐stage, two‐sex life tables of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) with a discussion on the problem of applying female age‐specific life tables to insect populations. Insect Science, 19(2): 263-273.
Jahan, F., Abbasipour, A., Askarianzadeh, A., Hassanshahi, G., and Saeedizadeh, A. 2014. Biology and Life Table Parameters of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) on Cauliflower Cultivars. Journal Insect Science, 14(1): 1-6.
Kelm, M., and Gadomski, H. 1995. Occurrence and harmfulness of the cabbag aphid, Brevicoryne brassica (L.) on winter rape. Materially Sesji Institutes Ochrony roslin, 5: 101-103.
Kelm, M., Gadomski, H., Gabrys, B., and Grzadkowska, A. 1997. Brassica vegetables as host plants for the cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. Biuletyne Warzywniczy, 47: 99-104.
Khajehzadeh, Y. 2004. Survey of cabbage aphid Brevicoryne brassicae (L). population fluctuation and its dominant natural enemies, Final report of project. Agricultural Research, Education and Extension Organization. 26 p.
Khajehzadeh, Y., Malekeshi, H., and Keyhanian, A. 2010. Population fluctuations of canola aphid, biology of mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. and efficiency of natural enemies on canola field in Khuzestan province. Journal of Plant Protection Sciences of Iran, 31(1): 165-178 (In Farsi with English summary).
Khanjani, M. 2005. Field Crop Pests in Iran. Bu- Ali Sina University Publication, Hamedan, (In Farsi).
Koul, O., and Dhaliwal, G.S. 2001. Phytochemical biopesticides. Harwood Amsterdam Academy.
Kiani, M. 2015. Fumigant toxicity of two essential oils, Ferula gummosa and Cuminum cyminum on biological parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae). M. Sc. Thesis, Shahed University, Tehran, Iran.
Mahmoodi Mellelo, R. 2014. Study of insecticidal activity of leaf extraction from some of plants and palizin poison on Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae). M.Sc. Thesis, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
Mohajer, A. 2018. Status of planting of canola in Iran, http://www.iribnews.ir. (In Farsi) 2020.8.4
Regnault-Roger, C; Philogene, B.J.R., and Vincent, C. 2005. Biopesticides of plant origin. Paris: Lavoisier. English.
Saldo, S., and Szpyrka, E. 2009. Ecotoxicological view of protection of apple orchards against insect pests in Poland. Pestycydy/ Pesticides, (1-4): 12-26.
Sohrabi, F., Jamali, F., Morammazi, S., Saber, M. and Kamita, Sh. G. 2019. Evaluation of the compatibility of entomopathogenic fungi and two botanical insecticides tondexir and palizin for controlling Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae). Crop Protection, 107: 20-25.
Stark, J.D., and Bamfo, S. 2002. Population-level outcomes of differential susceptibility among life stages of the aphid parasitoid, Diaeretiella rapae to pestisite. 1st  International Symposium on Biological Control of Arthropods, Honolulu, Hawaii, USA  pp: 314-317.
Stark, J.D., and Banks, J.E. 2003. Population-level Effects of Pesticides and Other Toxicants on arthropods. Annual Review of Entomology, 48: 505-519.
Tuan, S.J., Lee, C.C., and Chi, H. 2014. Population and damage  projection of spodoptera litura (F.) on peanuts (Arachis hypogeal L) under different conditions using the age-stage, two-sex life table. Pest management Science, 70: 805-813.