اثرات کشنده و زیرکشنده دمای پایین، به صورت مجزا و در ترکیب با اسانس اکالیپتوس، علیه حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

دماهای پایین به دلیل اثرگذاری روی ویژگی­ های تولید مثلی آفات انباری، یکی از راه­ های کنترل و کاهش خسارت آن­ها می­ باشند. با توجه به کند اثر بودن این دماها، در این مطالعه اثر دمای پایین 4 درجه سلسیوس به تنهایی و در ترکیب با اسانس اکالیپتوس روی ویژگی­ های تولیدمثلی شب‌پره مدیترانه­ ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) مورد بررسی قرار گرفت و نوع برهمکنش بین این دو عامل نیز تعیین گردید. آنالیز شیمیایی اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی گازی (GC) گازکروماتوگراف Varian CP-3800 مجهز به طیف­ سنج جرمی Varian Saturn 2200 ion trap انجام شد. مقادیر LT50 و LT95 دمای پایین برای حشرات کامل نر به ترتیب 87/14 و 17/45 روز و برای حشرات کامل ماده به ترتیب 77/10 و 38/39 روز برآورد شدند. قرار دادن حشرات کامل در دمای پایین باعث کاهش طول عمر، میزان باروری و همچنین درصد تفریخ تخم­ های حشرات کامل زنده­ مانده شد. باروری، هم با افزایش مدت زمان سرمادهی و هم افزایش غلظت اسانس به طور معنی­ داری کاهش یافت، اما درصد تفریخ تخم‌های حاصل از حشرات تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. برهمکنش دمای پایین- اسانس گیاهی از نوع آنتاگونیستی بود. طبق نتایج، ترکیب 8،1- سینئول (اُکالیپتول) بیشترین مقدار (48/30 درصد) در اسانس اکالیپتوس بود. استفاده طولانی ­مدت از دمای 4 درجه سلسیوس به دلیل کاهش فعالیت و تحرک شب­پره ­های انباری و اثرگذاری منفی روی ویژگی­ های تولید مثلی، می­ تواند در کنترل جمعیت آن­ها موثر واقع شود. برهمکنش آنتاگونیستی دمای پایین- اسانس گیاهی نشان می­ دهد که در انتخاب دو عامل حشره­ کش جهت استفاده به صورت ترکیبی، تأیید برهمکنش سینرژیستی آن­ها از طریق انجام آزمایش ­های مناسب، ضروری می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal and sublethal effects of low temperature, alone and in combination with eucalyptus essential oil, against adult Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella

نویسندگان [English]

  • A. Rajaei 1
  • M. Yazdanian 2
  • Gh. Asadeh 3
1 M.Sc. Graduate, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Lecturer, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and Objectives
Low temperatures have significant effects on the biological aspects of stored-product pests; thus, those can be used as a control method. Due to the delayed effects of low temperatures, the lethal and sublethal effects of 4˚C temperature were investigated, alone and combined to the eucalyptus essential oil, on mortality and some reproductive aspects of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) for probable elimination of this limitation.
Materials and Methods
All experiments were carried out at the Entomological Research Lab., Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The insect reared on wheat flour under laboratory conditions (25 ± 2 °C, 70 ± 5% R.H., 16:8 L:D). Adult's mortality due to the continuous exposure to low temperature, the effects of adults exposure to low temperature on their longevity, fecundity and percentage egg hatch, and finally, the effects of low temperature combined to different concentrations of eucalyptus essential oil on mortality, daily oviposition and percentage egg hatch of survived adults were recorded, and synergistic or antagonistic effects were determined. The chemical composition of essential oil was analyzed using a Varian CP-3800 gas chromatograph equipped with a Varian Saturn 2200 ion trap mass spectrometer and Helium as the carrier gas.
Results
Continuous exposure to low temperature prolonged the lifespan of adult insects (some of them lived more than 33 days). Estimated LT50 and LT95 values for male adults of the Mediterranean flour moth exposed to 4 °C were 14.87 and 45.17 days, respectively; for female adults were 10.77 and 39.38 days, respectively; and as total were 12.67 and 42.28 days, respectively. Adult exposure to low temperature decreased the longevity, fecundity and percentage of the egg hatch of survived ones. By increasing exposure interval and essential oil concentration, fecundity decreased at a higher rate but percentage egg hatch did not affect. The interactions between low temperature and different plant essential oil concentrations were antagonistic. Among 16 identified constituents in the eucalyptus essential oil, 1,8-cineol (Eucalyptol) was the major oil component (30.48%).
Discussion
Long-time exposure of stored-products moths to 4˚C temperature reduces the activity and mobility of these pests which has negative effects on their reproductive aspects. Hence, it could be effective as a control method. Antagonistic effect between low temperature and plant essential oil indicates that before selecting two insecticide agents for using in the combination, it is necessary that their synergistic interaction would be confirmed by carrying out the appropriate experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephestia kuehniella
  • Low temperature
  • Plant essential oil
  • Interaction
  • Reproductive aspects
Abbar, S., Schilling, M.W., and Phillips, T.W. 2016. Time-mortality relationships to control Tyrophagus putrescentiae (Sarcoptiformes: Acaridae) exposed to high and low temperatures. Journal of Economic Entomology, 109(5): 2215-2220.
Abbott, W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18(2): 265-267.
Abdelghany, A.Y., Awadalla, S.S., Abdel-Baky, N.F., El-Syrafi, H.A., and Fields, P.G. 2010. Effect of high and low temperatures on the drugstore beetle (Coleoptera: Anobiidae). Journal of Economic Entomology, 103(5): 1909-1914.
Adler, C. 2010. Low temperature to control Plodia interpunctella and Stegobium paniceum. Julius-Kühn-Archiv, 425: 608.
Aldawood, A.S., Rasool, K.G., Alrukban, A.H., Soffan, A., Husain, M., Sutanto, K.D., and Tufail, M. 2013. Effects of temperature on the development of Ephestia cautella (Walker) (Pyralidae: Lepidoptera): a case study for its possible control under storage conditions. Pakistan Journal of Zoology, 45(6): 1573-1578.
Andreadis, S.S., Eliopoulos, P.A., and Savopoulou-Soultani, M. 2012. Cold hardiness of immature and adult stages of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Journal of Stored Products Research, 48: 132-136.
Andreadis, S., and Athanassiou, C. 2017. A review of insect cold hardiness and its potential in stored product insect control. Crop Protection, 91: 93-99.
Andreadis, S., Milonas, P., and Savopoulou-Soultani, M. 2005. Cold hardiness of diapausing and nondiapausing pupae of the European grapevine moth, Lobesia botrana. Entomologia Experimentalis et Applicata, 117(2): 113-118.
Andreadis, S., Vryzas, Z., Papadopoulou-Mourkidou, E., and Savopoulou-Soultani, M. 2011. Cold tolerance of field-collected and laboratory reared larvae of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). CryoLetters, 32(4): 297-307.
Andreadis, S., Vryzas, Z., Papadopoulou-Mourkidou, E., and Savopoulou-Soultani, M. 2008. Age-dependent changes in tolerance to cold and accumulation of cryoprotectants in overwintering and non-overwintering larvae of European corn borer Ostrinia nubilalis. Physiological Entomology, 33(4): 365-371.
Aref, S., Valizadegan, O., and Farashiani, M. 2015. Eucalyptus dundasii Maiden essential oil, chemical composition and insecticidal values against Rhyzopertha dominica (F.) and Oryzaephilus surinamensis (L.). Journal of Plant Protection Research, 55(1): 35-41.
Athanassiou, C.G., and Arthur, F.H. 2020. Cool down–warm up: differential responses of stored product insects after gradual temperature changes. Insects 2020, 11, 158; doi:10.3390/ insects11030158.
Athanassiou, C.G., Arthur, F.H., Kavallieratos, N.G., and Hartzer, K.L. 2018a. Susceptibility of different life stages of Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) to cold treatment. Journal of Economic Entomology, 111: 1481-1485.
Athanassiou, C.G., Arthur, F.H., Kavallieratos, N.G., and Hartzer, K.L. 2018b. To acclimate or not to acclimate? Simultaneous positive and negative effects of acclimation on susceptibility of Tribolium confusum and Oryzaephilus surinamensis to low temperatures. Journal of Economic Entomology, 112: 2441-2449.
Ayvaz, A., and Karaborklu, S. 2008. Effect of cold storage and different diets on Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae). Journal of Pest Science, 81(1): 57-62.
Bachrouch, O., Jemâa, J., Wissem, A., Talou, T., Marzouk, B., and Abderraba, M. 2010. Composition and insecticidal activity of essential oil from Pistacia lentiscus L. against Ectomyelois ceratoniae Zeller and Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored Products Research, 46(4): 242-247.
Banks, J., and Fields, P. 1995. Physical Methods for Insect Control in Stored-grain Ecosystems (Vol. 353). Marcel Dekker, New York.
Bett, P., Deng, A., Ogendo, J., Kariuki, S., Kamatenesi-Mugisha, M., Mihale, J., and Torto, B. 2016. Chemical composition of Cupressus lusitanica and Eucalyptus saligna leaf essential oils and bioactivity against major insect pests of stored food grains. Industrial Crops and Products, 82: 51-62.
Bett, P., Deng, A., Ogendo, J., Kariuki, S., Kamatenesi-Mugisha, M., Mihale, J., and Torto, B. 2017. Residual contact toxicity and repellence of Cupressus lusitanica Miller and Eucalyptus saligna Smith essential oils against major stored product insect pests. Industrial Crops and Products, 110: 65-74.
Campolo, O., Romeo, F., Malacrinò, A., Laudani, F., Carpinteri, G., Fabroni, S., Rapisarda, P., and Palmeri, V. 2014. Effects of inert dusts applied alone and in combination with sweet orange essential oil against Rhyzopertha dominica (Coleoptera:Bostrichidae) and wheat microbial population. Industrial Crops and Products, 61: 361-369.
Collins, D.A., Conyers, S.T., and Cardwell, S.K. 2006. The effect of sub-zero temperature on the mortality of Ephestia elutella (Hübner). Proceedings of 9th International Working Conference on Stored Product Protection, Brazil. pp. 7-23.
Darwish, Y.A., Ali, A.M., Mohamed, R.A., and Khalil, N.M. 2015. Effect of extreme low and high temperatures on the almond moth, Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Phytopathology and Pest Management, 2(1): 36-46.
Dhen, N., Majdoub, O., Souguir, S., Tayeb, W., Laarif, A., and Chaieb, I. 2014. Chemical composition and fumigant toxicity of Artemisia absinthium essential oil against Rhyzopertha dominica and Spodoptera littoralis. Tunisian Journal of Plant Protection, 9(1): 57-61.
Ebnolelm, N., Kocheili, F., Sabahi, Q., and Mosadegh, M.S. 2015. Fumigant and persistence toxicity of eucalyptus, walnut and pennyroyal essential oil on Khapra beetle Trogoderma granarium (Evert.) (Coleoptera: Dermestidae). Plant Protection, 38(3): 75-84 (In Farsi with English summary).
Eliopoulos, P., Prasodimou, G., and Pouliou, A. 2011. Time-mortality relationships of larvae and adults of grain beetles exposed to extreme cold. Crop Protection, 30(8): 1097-1102.
Enan, E. 2001. Insecticidal activity of essential oils: octopaminergic sites of action. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C: Toxicology and Pharmacology, 130(3): 325-337.
Fields, P. 1990. The cold-hardiness of Cryptolestes ferrugineus and the use of ice nucleation-active bacteria as a cold-synergist. Proceedings of 5th International Working Conference on Stored-Product Protection, Bordeaux, France. pp. 1183-1191.
Fields, P. 1992. The control of stored-product insects and mites with extreme temperatures. Journal of Stored Products Research, 28(2): 89-118.
Fields, P. 2001. Control of insects in post-harvest: low temperature. In Vincent, C., Panneton, B., & Fleurat-Lessard, F. (Eds.), Physical control methods in plant protection. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 95-107.
Fields, P.G., and White, N. 2002. Alternatives to methyl bromide treatments for stored-product and quarantine insects. Annual Review of Entomology, 47(1): 331-359.
Flinn, P., and Hagstrum, D. 1990. Simulations comparing the effectiveness of various stored-grain management practices used to control Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae). Environmental Entomology, 19(3): 725-729.
Ghaffar, A., Yameen, M., Kiran, S., Kamal, S., Jalal, F., Munir, B., Saleem, S., Rafiq, N., Ahmad, A., and Saba, I. 2015. Chemical composition and in-vitro evaluation of the antimicrobial and antioxidant activities of essential oils extracted from seven Eucalyptus species. Molecules, 20: 20487-20498.
Golestani, M.R., Rad, M., Bassami, M., and Afkhami-Goli, A. 2015. Analysis and evaluation of antibacterial effects of new herbal formulas, AP-001 and AP-002, against Escherichia coli O157:H7. Life Science, 135: 22-26.
Gross, K.C., Wang, C.Y., and Saltveit, M. 2016. The Commercial Storage of Fruits, Vegetables and Florist and Nursery Stocks. Agriculture Handbook (Washington). No. 66. USDA.
Hallman, G.J., and Denlinger, D.L. 1998. Introduction: temperature sensitivity and integrated pest management. In Hallman G.J., & Denlinger, D.L. (Eds.), Temperature sensitivity in insects and application in integrated pest management. Westview Press, Boulder, CO, USA; Oxford, UK. pp. 1-6.
Hossain, A., and Salehuddin, S. 2013. Analytical determination of nicotine in tobacco leaves by gas chromatography-mass spectrometry. Arabian Journal of Chemistry, 6: 275-278.
Houghton, P., Ren, Y., and Howes, M. 2006. Acetylcholinesterase inhibitors from plants and fungi. Natural Product Reports, 23(2): 181-199.
Jemâa, J., Haouel, S., Bouaziz, M., and Khouja, M. 2012. Seasonal variations in chemical composition and fumigant activity of five Eucalyptus essential oils against three moth pests of stored dates in Tunisia. Journal of Stored Products Research, 48: 61-67.
Jiao, S., Johnson, J.A., Tang, J., Mattinson, D.S., Fellman, J.K., Davenport, T.L., and Wang, S. 2013. Tolerance of codling moth, and apple quality associated with low pressure/low temperature treatments. Postharvest Biology and Technology, 85: 136-140.
Johnson, J.A. 2003. Survival of Indian meal moth and navel orange worm at low temperatures. Journal of Economic Entomology, 100(4): 1482-1488.
Johnson, J., and Wofford, P. 1991. Effects of age on response of eggs of Indian meal moth and navel orange worm (Lepidoptera: Pyralidae) to subfreezing temperatures. Journal of Economic Entomology, 84: 202-205.
Johnson, J., Valero, K., and Hannel, M. 1997. Effect of low temperature storage on survival and reproduction of Indian meal moth (Lepidoptera: Pyralidae). Crop Protection, 16(6): 519-523.
Karaborklu, S., Ayvaz, A., Yilmaz, S., and Akbulut, M. 2011. Chemical composition and fumigant toxicity of some essential oils against Ephestia kuehniella. Journal of Economic Entomology, 104(4): 1212-1219.
Karemu, C., Ndung’u, M., and Githua, M. 2013. Repellent effects of EOs from selected Eucalyptus species and their major constituents against Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae). International Journal of Tropical Insect Science, 33: 188-194.
Khan, N. 1990. Effects of various temperature regimes and cooling rates on the mortality and reproductive abilities of two stored grain insect species. Ph.D. Thesis, Oklahoma State University. Oklahoma, USA.
Khani, M., Marouf, A., Amini, S., Yazdani, D., Farashiani, M., Ahvazi, M., Khalighi-Sigaroodi, F., and Hosseini-Gharalari, A. 2017. Efficacy of three herbal essential oils against rice weevil, Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(4): 937-950.
Kheirkhah, M., Ghasemi, V., Yazdi, A., and Rahban, S. 2015. Chemical composition and insecticidal activity of essential oil from Ziziphora clinopodioides Lam. used against the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller. Journal of Plant Protection Research, 55(3): 260-265.
Knipling, E., and Sullivan, W. 1957. Insect mortality at low temperatures. Journal of Economic Entomology, 50(3): 368-369.
Kostyukovsky, M., Rafaeli, A., Gileadi, C., Demchenko, N., and Shaaya, E. 2002. Activation of octopaminergic receptors by essential oil constituents isolated from aromatic plants: possible mode of action against insect pests. Pest Management Science, 58(11): 1101-1106.
Kovanci, O. 2016. Feeding and oviposition deterrent activities of microencapsulated cardamom oleoresin and eucalyptol against Cydia pomonella. Chilean Journal of Agricultural Research, 76(1): 62-70.
Lasseran, J., and Fleurat-Lessard, F. 1990. Aeration of grain with ambient or artificially cooled air: a technique to control weevils in temperate climates. Proceedings of 5th International Working Conference on Stored Products Protection, Bordeaux, France. PP. 1221-1231.
Loganathan, M., Jayas, D.S., Fields, P.G., and White, N.D.G. 2011. Low and high temperatures for the control of cowpea beetle, Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) in chickpeas. Journal of Stored Products Research, 47(3): 244-248.
Longstaff, B. 1981. The manipulation of the population growth of a pest species: an analytical approach. Journal of Applied Ecology, 18(3): 727-736.
Longstaff, B., and Evans, D. 1983. The demography of the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae), submodels of age-specific survivorship and fecundity. Bulletin of Entomological Research, 73(2): 333-334.
Luís, Â., Duarte, A., Gominho, J., Domingues, F., and Duarte, A. 2016. Chemical composition, antioxidant, antibacterial and anti-quorum sensing activities of Eucalyptus globulus and Eucalyptus radiata essential oils. Industrial Crops and Products, 79: 274-282.
Malacrinò, A., Campolo, O., Laudani, F., and Palmeri, V. 2016. Fumigant and repellent activity of limonene enantiomers against Tribolium confusum du Val. Neotropical Entomology, 45(5): 597-603.
Mansour, N., El-Defrawi, M., Tappozada, A., and Zeid, M. 1966. Toxicological studies of the Egyption cotton worm Prodenia litura. VI potentiation and antagonism of organophosphorus and carbamate insecticides. JournalofEconomic Entomology, 59(2): 307-311.
Mason, L.J., and Strait, A.C. 1998. Stored product integrated pest management with extreme temperatures. In Hallman G.J., & Denlinger, D.L. (Eds.), Temperature sensitivity in insects and application in integrated pest management. Westview Press, Boulder, CO, USA; Oxford, UK. pp. 141-178.
Mkenda, P., Stevenson, P., Ndakidemi, P., Farman, D., and Belmain, S. 2015. Contact and fumigant toxicity of five pesticidal plants against Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) in stored cowpea (Vigna unguiculata). International Journal of Tropical Insect Science, 35(4): 172-184.
Mulyaningsih, S., Sporer, F., Reichling, J., and Wink, M. 2011. Antibacterial activity of EOs from Eucalyptus and of selected components against multidrug-resistant bacterial pathogens. Pharmaceutical Biology, 49: 893-899.
Mullen, M.A., and Arbogast, R.T. 1979. Time-temperature-mortality relationships for various stored-product insect eggs and chilling times for selected commodities. Journal of Economic Entomology, 72(4): 476-478.
Nadeem, S., Hamed, M., Nadeem, M., and Hasnain, M. 2014. Effect of storage duration and low temperatures on reproductive characteristics of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae). Pakistan Journal of Zoology, 46(1): 31-35.
Nouri-Ganbalani, G., Ebadollahi, A., and Nouri, A. 2016. Chemical composition of the essential oil of Eucalyptus procera Dehnh. and its insecticidal effects against two stored product insects. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(5): 1234-1242.
Pandey, A.K., Tripathi, S., and Singh, P. 2018. Plant essential oils: a substitute for conventional insecticides against Tribolium species (Coleoptera: Tenebrionidae)-achieve-ments and challenges. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 51(13-14): 696-728.
Pavela, R. 2012. Sublethal effects of some essential oils on the cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Boisduval). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 15: 144-156.
Reihani, M. 2014. Insecticidal efficacy of inert dust-plant essence combination against adults of the Rice weevil, Sitophilus oryzae (Col.; Curculionidae) under laboratory conditions. MSc. Thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, Iran.
Reihani, M., Yazdanian, M., and Afshari, A. 2016. Enhancing insecticidal efficacy and remedying dilatory effect of diatomaceous earth Sayan® against adults of the Rice weevil, Sitophilus oryzae (L.), in combination with myrtle essential oil, Myrtus communis L. Applied Researches in Plant Protection, 5(1): 65-78 (In Farsi with English summary).
Robertson, J.L., Russell, R.M., Preisler, H.K., and Savin, N.E. 2007. Bioassays with Arthropods. CRC Press, Boca Raton. 224 pp.
Russo, S., Cabrera, N., Chludil, H., Yaber-Grass, M., and Leicach, S. 2015. Insecticidal activity of young and mature leaves essential oil from Eucalyptus globulus Labill. against Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae). Chilean Journal of Agricultural Research, 75(3): 375-379.
Shaaya, E., Kostjukovski, M., Eilberg, J., and Sukprakarn, C. 1997. Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-product insects. Journal of Stored Products Research, 33(1): 7-15.
Tallarida, R. 2000. Drug Synergism and Dose-Effect Data Analysis. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, London, New York, Washington D.C., Philadelphia.
Tauber, M., Tauber, C., and Gardescu, S. 1993. Prolonged storage of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). Environmental Entomology, 22(4): 843-848.
Vilela, G., Almeida, G., D’Arce, M., Moraes, M., Brito, J., Silva, M., Silva, S., Piedade, S., Calori-Domingues, M., and Gloria, E. 2009. Activity of essential oil and its major compound, 1,8-cineole, from Eucalyptus globulus Labill., against the storage fungi Aspergillus flavus Link and Aspergillus parasiticus Speare. Journal of Stored Products Research, 45: 108-111.
Yang, F.L., Liang, G.W., Xu, Y.J., Lu, Y.Y., and Zeng, L. 2010. Diatomaceous earth enhances the toxicity of garlic, Allium sativum, essential oil against stored-product pests. Journal of Stored Product Research, 46: 118-123.
Yang, Y., Choi, H., Choi, W., Clark, J.M., and Ahn, Y. 2004. Ovicidal and adulticidal activity of Eucalyptus globulus leaf oil terpenoids against Pediculus humanus capitis (Anoplura: Pediculidae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 2507-2511.
Yones, D., Bakir, H., and Bayoumi, S. 2016. Chemical composition and efficacy of some selected plant oils against Pediculus humanus capitis in vitro. Parasitology Research, 115: 3209-3218.
Ziaee, M., and Moharramipour, S. 2012. The combination effects of diatomaceous earth and Cuminum cyminum essential oil against Sithophilus granarius. Proceeding of 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran. P. 370.
Ziaee, M., Moharramipur, S., and Francikowski, J. 2014. The synergistic effects of Carum copticum essential oil on diatomaceous earth against Sitophilus granarius and Tribolium confusum. Journal of Asia-Pacific Entomology, 17: 817-822.
Ziaee, M., Nadimi, A., and Ganji, Z. 2015. Impact of temperature on cumin fumigant toxicity and locomotor activity of Sitophilus granarius and Tribolium confusum adults. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 38(2): 91-102 (In Farsi with English summary).