کارایی اسانس میکروکپسول نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) بر فراسنجه‌های زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، موسسه‌ تحقیقات‌ گیاه‌پزشکی‌ کشور، سازمان تحقیقات،‌آموزش‌ و ‌ترویج‌ کشاورزی، ‌تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

چکیده

کنه تارتن دو لکه­ ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)، از مهم­ترین آفات کشاورزی بوده که خسارت بالایی را به دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی وارد می­ کند. امروزه به علت مشکلات ناشی از آفت‌کش‌های شیمیایی مانند بروز مقاومت و خطرات زیست ­محیطی، استفاده از اسانس ­های گیاهی مورد توجه می‌باشد. از شیوه­ های عمده در راستای اصلاح خواص فیزیکی اسانس ­ها و کاربردی کردن آن در کنترل آفات کشاورزی، فرموله ­کردن آنها می­ باشد. در این راستا اسانس نعناع فلفلی .Mentha piperita L از طریق روش کواسرواسیون با انجام یکسری تغییرات میکروکسپوله شد و تأثیر غلظت­ های زیر­کشنده آن روی فراسنجه‌های دموگرافی کنه تارتن دو لکه ­ای در شرایط دمایی 2±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت 5±60 درصد و دوره نوری 8:16 (روشنایی:تاریکی) ساعت بررسی شد.داده ­های بدست آمده براساس تئوری جدول زندگی دو­­جنسی تجزیه و تحلیل شد. تمام غلظت­ های زیر­کشنده موجب کاهش معنی ­دار دوره تخم­ ریزی، باروری کل و طول دوره زندگی کنه تیمار شده نسبت به شاهد شد. حداکثر و حداقل میانگین طول عمر کنه­ های نر و ماده در گروه تیمار نشده و LC30 مشاهده گردید. باروری کل از 98/34 در تیمار با غلظت LC30 تا 74/56 نتاج/فرد در شاهد متغیر بود. کمتر­ین نرخ خالص تولید­مثل (R0) 06/17 تخم/فرد/نسل در غلظت LC30 برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در تیمار شاهد 22/0 و در تیمار LC30 19/0 (نتاج/ فرد/روز) ثبت گردید. مدت زمان یک نسل (T) با افزایش غلظت­ های آزمایشی، کاهش معنی­ داری را نشان داد. نتایج  نشان داد که غلظت­ های زیرکشنده ­اسانس میکروکپسوله ­M. piperita، می ­تواند شاخص ­های زیستی کنه T. urticae را تحت تأثیر قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of microcapsule essential oil of peppermint (Mentha piperita L.) on biological parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • A. Alsendi 1
  • M.R. Havasi 1
  • Gh.R. Golmohammadi 2
  • S. Farahani 1
  • K. Kheradmand 3
1 Ph.D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP), Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Entomology and Plant Pathology, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Tetranychus urticae, as the two-spotted spider mite, is considered as one of the most important and destructive herbivorous mites in farms and greenhouses, which is very important to control due to its wide host range. The damage caused by agricultural pests combined with the harmful effects of synthetic chemicals used in their control can be mitigated or eliminated by using botanicals, which are derived from renewable resources including a mixture of various bioactive ingredients. Therefore, finding a suitable alternative way for controlling this pest is necessary by considering the resistance to acaricides, as well as undesirable effects of chemical compounds. The present work aims to evaluate microcapsule essential oil of Mentha piperita and its lethal and sublethal toxicity to T. urticae.
Materials and Methods
Laboratory bioassays were used for evaluating the sublethal effects of peppermint essential oil microcapsules on biological and population parameters of T. urticae. The life table parameters of T. urticae were conducted on leaf discs under laboratory conditions at 25 ± 2°C, 60 ± 5% relative humidity, and a photoperiod of 16:8 (L: D) hours. Then, the duration of each stage, developmental time, and survival were observed and recorded daily. In addition, the raw data were analyzed based on age stage two-sex life table theory with MS-Chart.
Results
Based on the results, microcapsules of Menthe piperita caused a significant reduction in fecundity and longevity. Those treated with LC20 and LC30 had a significant reduction at net reproductive rate, compared to those treated with LC10 and untreated ones. The intrinsic and finite rate of increase reduced significantly in higher concentration compared to the control. In addition, the mean generation time decreased significantly at the upper dose, compared with LC10.
Discussion
Botanic acaricides can be used for controlling Tetranychus urticae, and the microencapsulated formulation of these products makes them more stable. Familiarity with the chemical nature of the bio-active pesticide/acaricidal compound can be considered in future research which can play a role in developing an effective and environmentally friendly treatment against spider mites, leading to a decrease in reliance on synthetic pesticides/acaricides. The results of this study can be used in designing the mentioned pest management programs by considering the detrimental effects of M. piperita essential oil microcapsule on some biological parameters of T. urticae.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological parameters
  • Peppermint
  • Tetranychus urticae
  • Toxicity
  • Microcapsule
Akyazi, R., Soysal, M., Altunç,  E. Y., Lisle, A., Hassan, E., and Akyol, D. 2018. Acaricidal and sublethal  effects  of  tobacco  leaf  and  garlic bulb  extract  and  soft  soap  on  Tetranychus urticae Koch  (Acari:  Trombidiformes: Tetranychidae). Systematic and Applied Acarology, 23: 2054-2070.
Aslan, I., Özbek, H., Çalmaşur, Ö., and Şahi, F. 2004. Toxicity of essential oil vapours to two greenhouse pests, Tetranychus urticae koch and Bemisia tabaci Genn. Industrial Crops and Products. 19: 167-173.
Astray, G., Gonzalez-Barreiro, C., Mejuto, J.C., Rial-Otero, R., and Simal-Gandara, J. 2009. A review on the use of cyclodextrins in food. Journal of Food Hydrocolloids, 23: 1631-1640.
Attia, S., Grissa, K.L., Zeineb, G.G., Mailleux, A.C., Lognay, G., and Hance, T. 2011. Assessment of the acaricidal activity of several plant extracts on the phytophagous mite Tetranychus urticae (Tetranychidae) in Tunisian citrus orchards. Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie, 147: 71-79.
Attia, S., Grissa, K.L., Lognay, G., Bitume, E., Hance, T., and Mailleux, A.C. 2013. A review of the major biological approaches to control the worldwide pest Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) with special reference to natural pesticides. Journal of Pest Science, 86: 361-386.
Bashiri, M., Moharramipour, S., Negahban, M., and Mafi Pashakolaei, Sh. 2016. Effects of nanocapsulated formulation of Cuminum cyminum essential oil on Panonychus citri (Acari: Tetranychidae). Journal of Entomological Society of Iran, 36: 151-162.
Beynaghi, S., Kheradmand, K., Asgari, S., and Sheikhi Garjan, A. 2015. Sublethal effects of Cuminum cyminum and Eugenia caryophyllata essential oils on two–spotted spider mite, Tetranychus urticae. Entomology and Phytology, 82: 82-90
Bhandari, BR., D’Arcy, B.R., and Padukka I. 1999. Encapsulation of lemon oil by paste method using beta-cyclodextrin: encapsulation efficiency and profile of oil volatiles. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 47: 5194-5197.
Brattsten, L.B., Holyoke, C.W., and Leeper, J.R. 1986. Insecticide resistance: challenge to pest management and basic research. Science, 231: 1255–1260.
Chi, H., and Liu H. 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of  Institute Zoology Academia Sinica, 24: 225-240.
Chi, H. 1988. Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals. Environmental Entomology, 17: 26-34.
Chi, H. 2019. TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. URL http://140. 120.197.173/Ecology/Download/TWOSEX-MSChart.rar. (accessed February 2016).
Conti, B., Canale, A., Bertoli, A., Gozzini, F., and Pistelli, L. 2010. Essential oil composition and larvicidal activity of six Mediterranean aromatic plants against the mosquito Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Parasitology Research, 107: 1455-1461.
Cracker, L.E., and Simon, J.E. 2002. Herbs spices and medicinal plants: recent advances in botany, Horticulture and pharmacology, V. 4. Satish Kumar jain for CBC publisher and Distributors, New Delhi,
Croft BA.1990. Arthropod biological control agents and pesticides. New York (NY): John Wiley.
da GS Maciel, A., Trindade, R.C., Júnior, I.D.B., Santana, A.E.G., da Silva, J.P., Santos, L.A.T., Silva, E.S., de Freitas, J.D., and do Nascimento, T.G. 2019. Microencapsulation of Annona squamosa L.(Annonaceae) seed extract and lethal toxicity to Tetranychus urticae (Koch, 1836)(Acari: Tetranychidae). Industrial Crops and Products, 127: 251-259.
Delaplane, K. S. 1992. Controlling tracheal mites (Acari: Tarsonemidae) in colonies of honey bees (Hymenoptera: Apidae) with vegetable oil and menthol. Journal of Economic Entomology, 85: 2118-2124.
Desneux,  N.,  Decourtye,  A.,  and  Delpuech,  J.M. 2007. The sublethal effects of pesticides on beneficial arthropods. Annual Review of Entomology, 52: 81-106.
Duchovskiene, L., Karkleliene, R., Surviliene, E., and Starkute, R. 2008. The effect of biopesticide NeemAzal-T/S on the Tetranychus urticae Koch. in carrot seed plants under greenhouse conditions. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Sodininkyste ir daržininkyste, 27: 177-182.
El-Gengaihi, DE., Amer, S.A.A., and Mohamed, SM .1996. Biological activity of thyme oil and thymol against Tetranychus urticae Koch. Anz Scha¨dlingskd, 69: 157-159.
El-Moneim, M. A. A., Fatma, S. A., and Turky, A. F. 2012. Control of Tetranychus urticae Koch by extracts of three essential oils of chamomile, marjoram and Eucalyptus. Asian PacificJournal of Tropical Biomedicine, 2: 24-30.
Elzen, G.W. 2001. Lethal and sublethal effects of insecticide residues on Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) and Geocoris punctipes (Hemiptera: Lygaeidae). Journal of Economic Entomology, 94: 55-59.
Esmaeily, M., Bandani, A., Zibaee, I., and Sharifian, I. 2017. Sublethal effects of Artemisia annua L. and Rosmarinus officinalis L. essential oils on life table parameters of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Persian Journal of Acarology, 6: 39-52.
Farahani, S., Bandani, A. and Eslami, S. 2018. Comparison of susceptibility of two Iranian populations of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) to spirodiclofen. Persian Journal of Acarology, 7: 279-287.
Farahani, S., Bandani, A., Bigham, Z., and Khalili Moghadam, A. 2016. Study of susceptibility of two populations of the two-spotted spider mite, Teranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) to chlorpyrifos and propargite. Proceedings of the 22nd Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran, P. 829.
Ferreira, C.B., Andrade, F.H., Rodrigues, A.R., Siqueira, H.A., and Gondim Jr, M.G. 2015. Resistance in field populations of Tetranychus urticae to acaricides and characterization of the inheritance of abamectin resistance. Crop Protection, 67: 77–83.
García-Marí, F., Enrique González-Zamora, JE.1999. Biological control of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) with naturally occurring predators in strawberry plantings in Valencia, Spain. Experimental and Applied Acarology, 23: 487-495.
Gholamzadeh Chitgar, M., Khosravi, R., JalaliSendi, J.,  and Ghadamyari, M. 2013. Sublethal effects of Thymus vulgaris essential oil on life-table parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46: 781-788.
Haririmoghadam, F., Moharramipour, S., and Sefidkon, F. 2011. Repellent activity and persistence of essential oil from Eucalyptus salmonophloia F. Muell and E. kingsmillii (Mauden) Maiden and Blakely on two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Iranian Jopurnal if Medicinal and Aromatic Plants, 27: 375-383.
Havasi, M., Kheradmand, K., and Riahi, E. 2020. Sublethal effects of Dayabon® on biological parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch)(Acari: Tetranychidae). Journal of Crop Protection, 9: 171-182.
Havasi, M., Kheradmand, K., Mosallanejad, H., and Fathipour, Y. 2018. Sublethal effects of diflovidazin on life table parameters of two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 44: 115-120.
Havasi, M., Kheradmand, K., Mosallanejad, H., and Fathipour, Y. 2019. Sublethal effects of diflovidazin on demographic parameters of the predatory mite, Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). International Journal of Acarology, 45: 238-244.
Havasi, M., Kheradmand, K., Parsa, M., and Riahi, E. 2019a. Acaricidal activity of Punica granatum L. peels extract against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection, 52: 1215-1228.
Havasi, M., Kheradmand, K., Mosallanejad, H., and Fathipour, Y. 2019b. Evaluation of sublethal effects of thiamethoxam on the biological parameters of two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae).  Plant Protection (Scientific Journal of Acriculture), 42: 17-33 (In Farsi with English summary).
Helle, W., and Overmeer, W. P. J. 1985. Toxicological test methods. In: W. Helle and M.W. Sabelis (eds), Spider Mites. Their Biology, Natural Enemies and Control. Vol. 1A. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio: 391-395.
Isman, M.B. 2000. Plant essential oils for pest and disease management. Crop protection, 19: 603-608.
Isman, M. B., Miresmailli, S., and Machial, C. 2011. Commercial opportunities for pesticides based on plant essential oils in agriculture, industry and consumer products. Phytochemistry Reviews, 10: 197-204.
Khanamani, M., Fathipour, Y., and Hajiqanbar, H. 2013. Population growth response of Tetranychus  urticae to eggplant quality: application of female  age-specific and age-stage, two-sex life tables. International Journal of Acarology, 39: 638-648.
Kheradmand,  K.,  Beynaghi,  S.,  Asgari,  S.,  and Sheykhi  Garjan,  A.  2015.  Toxicity and repellency  effects  of  three  plant  essential oils  against  two-spotted  spider  mite,  Tetranychus urticae  (Acari: Tetranychidae). Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 1223-1232.
Kim, Y.J., Lee, S.H., Lee, S.W. and Ahn, Y.J. 2004. Fenpyroximate resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae): cross‐resistance and biochemical resistance mechanisms. Pest Management Science, 60: 1001–1006.
Koul, O., Walia, S., and Dhaliwal, G. S. 2008. Essential oils as green pesticides: potential and constraints. Biopesticides International, 4: 63-84.
Kulkarni, N.  S., Mani, M., and Banerjee, K. 2008. Management of mites on grape. Extension Folder, 15:2.
Kumar, P., Mishra, S., Malik, A. and Satya, S. 2011. Insecticidal properties of Mentha species: A review. Journal of Industrial Crops and Products, 34: 802-817.
López, A., Castro, S., Andina, M. J., Ures, X., Munguía, B., Llabot, J. M., and Domínguez, L. 2014. Insecticidal activity of microencapsulated Schinus molle essential oil. Industrial Crops and Products, 53: 209-216.
Makundi, R.H., and Kashenge S. 2002. Comparative efficacy of neem, Azadirachta indica, extract formulations and the synthetic acaricide, Amitraz  (Mitac) against the two spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), on tomatoes, Lycopersicum aesculentum. Zschr Pflanzkr  Pflanzenschutz, 109: 57–63.
Martínez-Villar, E., Sáenz-De-Cabezón, F., Moreno-Grijalba, F., Marco, V., and Pérez-Moreno, I. 2005. Effects of azadirachtin on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Experimental and Applied Acarology, Experimental and Applied Acarology, 35: 215.
Migeon, A., and Dorkeld, F. 2010. Spider Mites Web: a comprehensive database for the Tetranychidae. Available from: http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/spmweb (accessed on 16 October 2017)
Miresmailli, S., and Isman, M. B. 2006. Efficacy and persistence of rosemary oil as an acaricide against two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae) on greenhouse tomato. Journal of Economic Entomology, 99: 2015-2023.
Moayeri, H. R. S. 2013. Miticide effects of some formulated compositions based on peppermint, pennyroyal and rosemary essential oils against the two-spotted spider mite .Ph.D Thesis, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanajn, Iran.
Mondal, M.  and Ara, N.  2006. Biology and fecundity of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) under laboratory condition. Journal of Life Earth Science, 1: 43-47.
Moretti, M. D., Sanna-Passino, G., Demontis, S., and Bazzoni, E. 2002. Essential oil formulations useful as a new tool for insect pest control. AAPs PharmSciTech, 3: 64-74.
NeemAzal-T/S on the Tetranychus urticae Koch. in carrot seed plants under greenhouse conditions. Sodininkyste ir Darzininkyste, 27: 177-182.
Ojagh, S. M., M. Rezaei, S. H., and S. M. H. Hosseini. 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry, 120: 193-198.
Opit, G.P., Jonas, V.M., Williams, K.A., Margolies, D.C., and Nechols, J.R. 2001. Effects of cultivar and irrigation management on population growth of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae on greenhouse ivy geranium. Experimental and Applied Acarology, 25: 849–857.
Pietrosiuk, A., Furmanowa, M., Kropczyńska, D., Kawka, B., and Wiedenfeld, H. 2003. Life history parameters of the two‐spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding on bean leaves treated with pyrrolizidine alkaloids. Journal of Applied Toxicology, 23: 187–190.
Pirayeshfar, F., Chavoshi, S.H., Saraf Moayeri, H.R., and Bolandnazar, A.R. 2016. The effect of Mentha piperita L. essential oil on two Tetranychid species and predator mite Amblyseius swriskii (Acari: Phytoseiidae). Proceedings of the 22nd Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran, P. 818.
Rajendran, S., and Sriranjini, V. 2008. Plant products as fumigants for stored-product insect control. Journal of Stored Products Research, 44: 126-132.
Refaat, M., Momen, F. M., and Amer, S. A. A. 2002. Acaricidal activity of sweet basil and French lavender essential oils against two species of mites of the family Tetranychidae (Acari: Tetranychidae). Acta phytopathologica et Entomologica Hungarica, 37: 287-298.
Robertson, J.L., Russell, R.M., Preisler, H.K. and Savin, N.E. 2007. Bioassays with arthropods. CRC, Boca Raton, FL: 199.
Sanna Passino, G., and Moretti, M. 2004. Microencapsulated essential oils active against indianmeal moth. Boletin de Sanidad Vegetal. Plagas, 30.
Sangak Sani Bozhgani, N., Kheradmand, K., and Talebi, A.A. 2018. Sublethal effects of spirotetramat on demographic parameters of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Plant Protection (Scientific Journal of Acriculture), 41: 17-31 (In Farsi with English summary).
Sarraf Muayeri, H.R., Pirayeshfar, F., and Kavousi, O. 2013. Repellency effect of three herbal essential oils on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae. Journal of Plant Protection, 28: 393-399 (In Farsi).
SAS Institute. 2002. SAS/STAT User’s Guide, version 9.2. Cary, NC: SAS Institute.
Sato, M.E., Veronez, B., Stocco, R.S., Queiroz, M.C.V., and Gallego, R. 2016. Spiromesifen resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae): Selection, stability, and monitoring. Crop Protection, 89: 278–283.
Sedaratian, A., Fathipour, Y., and Moharramipour, S. 2009. Evaluation of resistance in 14 soybean genotypes to Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal Pest Science, 82: 163-170.
Stark, J.  D. and Banks, J.  E. 2003.  Population level effects of pesticides and other toxicants on arthropods. Annual Review of Entomology, 48: 505-519.
Sundaram, K.  M.  S., and Sloane, L.  1995. Effects of pure and formulated Azadirachtin, a neem-based biopesticide, on  the phytophagous  spider  mite,  Tetranychus urticae Koch.  Journal of Environmental Science and Health B, 30: 801-814.
Zhang, Z.Q. 2003.  Mites of greenhouses: identification, biology and control4. Oxon, UK:  CABI Publishing.