تأثیر عصاره های جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تلخ بیان (Sophora alopecuroides) روی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne incognita)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار، بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

3 استادیار، بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) از جمله عوامل بیماری زای بسیار مهمی هستند که خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌سازند. روش‌های متعددی مانند تناوب زراعی، ارقام مقاوم و ترکیبات شیمیایی برای کنترل آن‌ها به کار گرفته شده است. هزینه بالا و مشکلات زیست محیطی ترکیبات شیمیایی، توجه محققان را به استفاده از روش‌های غیرشیمیایی هم‌چون استفاده از گیاهان و عصاره‌های گیاهی برای مدیریت این نماتدها معطوف کرده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌های جلبک‌دریایی (Ascophyllum nodosum) و تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides) روی فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) شامل تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بود. پس از انجام نمونه‌برداری، خصوصیات ریخت‌شناسی نماتدهای جداسازی شده بررسی و تعیین گونه صورت گرفت. از سه غلظت مختلف هر عصاره در سه تکرار در آزمایشگاه استفاده شد. میزان تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد ریشه گرهی (M. incognita) پس از 24، 48 و 72 ساعت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. در آزمون گلخانه‌ای، دو ماه پس از مایه زنی، برخی صفات رشدی گیاه شامل (وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه و طول ساقه) و صفات مربوط به آلودگی نماتد (تعداد گال، توده تخم و فاکتورتولیدمثل) اندازه‌گیری شد. مراحل آزمون دو بار تکرار شد و از میانگین داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون توکی انجام گرفت. طبق نتایج آزمایشگاهی، میزان بازدارندگی از تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم، با غلظت عصاره‌ها رابطه مستقیم داشت. بیشترین درصد مرگ و میر لارو و تفریخ تخم، مربوط به عصاره جلبک‌دریایی با غلظت چهار در هزار و عصاره تلخ‌بیان با غلظت یک و نیم در هزار بود. در نتایج گلخانه‌ای، متوسط میزان مرگ و میر لارو سن دوم نماتد در عصاره جلبک‌دریایی، تلخ‌بیان و نماتدکش کادوزافوس به ترتیب 66/80، 35/81 و 85/31 درصد بود. افزودن عصاره‌های گیاهی باعث کاهش تولیدمثل نماتد ریشه گرهی در گیاهان گوجه‌فرنگی آلوده گردید. بیشترین شاخص‌های رشدی گیاه بدون نماتد زمانی مشاهده شد که عصاره جلبک‌دریایی در اختیار گیاه قرار گرفت. در گیاهان گوجه‌فرنگی آلوده به نماتد، تمام تیمارهای اعمال شده به خاک گلدان باعث افزایش معنی‌دار وزن تر اندام هوایی شدند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده اثر مثبت تیمارهای مورد مطالعه شامل عصاره­ های جلبک‌دریایی و تلخ‌بیان و نویدبخش استفاده از آنها برای کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Seaweed (Ascophyllum nodosum) and Pagoda tree (Sophora alopecuroides) extracts on tomato root-knot nematode (Meloidogyne incognita)

نویسندگان [English]

  • P. Alizadeh 1
  • S. Jamali 2
  • S. Mousanejad 3
1 M.Sc. student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Background and Objective
Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are among the most important pathogens which cause great damage to the agricultural products. However, only a few methods such as crop rotation, resistant cultivars, and chemical compounds were approved for their control so far. Considering their environmental hazards and the relatively high price of chemical compounds, using non-chemical methods such as the application of plants and plant extracts for the nematode management increased. This study aimed to investigate the inhibitory effects of seaweed (Ascophyllum nodosum), and pagoda tree (Sophora alopecuroides) extracts on the activity of root-knot nematode (Meloidogyne incognita), including eggs hatching inhibition and second-stage juveniles (J2) mortality through the laboratory and greenhouse conditions.
Materials and Methods
After the sampling, the morphological properties of isolated nematodes were characterized and the species determined. Three different concentrations of each extract were used in three replications in laboratory tests. Egg hatching and second juvenile mortality (M. incognita) were evaluated after 24, 48, and 72 hours. In the greenhouse tests, two months after the inoculation, some plant growth traits (fresh shoot weight, fresh root weight, stem length) and nematode-related characteristics (number of galls, egg mass, and reproduction factor) were measured. The experiments were repeated twice, and the mean of two-step data was used for the statistical analysis. The analysis was performed using SAS software, and the comparison of means was achieved by the Tukey test.
Results
The laboratory results showed that the rate of egg hatching inhibition and mortality of J2 were directly related to the concentrations of applied extracts. Moreover, the results indicated that there was a significant difference among the treatments. The highest assessed percentage of larval mortality and hatching inhibition was observed in the seaweed extract application with 4/1000 concentration and pagoda tree extract with 1.5/1000 concentration, respectively. According to greenhouse results, the mean mortality of nematodes (J2) in seaweed, pagoda tree, and cadusafos nematicide was 66.80%, 35.81%, and 85.31%, respectively. Furthermore, the addition of plant extracts reduced the reproduction of root-knot nematodes in the infected tomato plants. The highest growth factors were observed on the nematode-free plant when seaweed extract was inoculated to the plant. In the nematode-infected tomato plants, all treatments which were applied to potting soil caused a significant increase in fresh shoot weight.
Discussion
The results indicated the positive effects of the studied treatments of Seaweed and Pagoda tree extracts and are promising for using plant extracts to control tomato root-knot nematode in greenhouses, the point that can be considered in the management of this nematode in greenhouse crops and combination with other control methods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracts
  • Management
  • Root-knot nematode
Afia, A.I., and El-Nuby, A.S.M. 2016. Seaweeds as a managing approach for Root-Knot nematode disease. EgyptianJournal of Agronematology, 15(2): 95-108.
Alikarami, M., Charehgani, H., and Abdollahi, M. 2017. Nematicidal activity of some plant extracts on root-knot nematode on tomato (Solanum lycopersicum) in vitro and in vivo conditions. Iranian Journal of Plant Protection Science, 48(2): 317-326.
Ara, J., Ehteshamul-Haque, S., Sultana, V., Qasim, R., and Gaffar, A. 1996. Nematicidal activity of seaweeds against Meloidogyne javanica root-knot nematode. Pakistan Journal of Nematology, 14: 129-131.
Azhar, R.M., and Seddiqu, M. 2007. Nematicidal effect of some botanical against root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on tomato. International Journal of Plant Sciences, 2: 49-52.
Bahmanziari, M., Olia, M., and Heidari, F. 2017. Effects of four medicinal plant on Root-Knot nematode (Meloidogyne javanica) infecting tomato. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 40(2): 1-12.
Behnamian, M., and Masiha, S. 2002. Tomato (Lycopersicon esculentum) Setoudeh Publication, Tabriz, Iran, P: 110.
Blunden, G. 1991. Agricultural uses of seaweeds and seaweed extracts. Seaweed resources in Europe, 65-81.
Catherine, A., Jenklns, T., Blunden, G., and Hanklns, D. 1994. The role of seaweed extracts Ascophyllum nodosum the reduction in fecundity of Meloidogyne javanica. Fundamental and Applied Nematology, 17(2): 181-183.
Craigie, J.S. 2011. Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture. Journal of Applied Phycology, 23(3): 371-393.
De waele, D., Mcdonald, A.H., and De waele, E. 1988. Influence of seaweed concentrate on the reproduction of Pralyienchus zeae (Nematoda) on maize. Nematologica. 34(1): 71-77.
Eisenback, J.D., and Triantaphyllou H.H. 1991. Root-knot nematodes: Meloidogyne species and races, Manual of Agricultural Nematology, 1: 191-274.
Elansary, M.S.M., and Hamoda, R.A. 2014. Biocontrol of Root- Knot Nematode Infected Banana Plants by Some Marine Algae. Russian Journal of Marine Biology, 40(2): 140-146.
Featonby smith, B.C., and van Staden, J. 1983. The effect of seaweed concentrates on the growth of tomato plants in nematode infested soil. Scientia Horticulturae, 20(2): 137-146.
Fornes, F., Sanchez-Perales, M., and Guadiola, J.L. 2002. Effect of a seaweed extract on the productivity of ‘de Nules’ clementine mandarin and navelina orange. Botanica Marina, 45(5): 486-489.
Frioni, T., Sabbatini, P., Tombesi, S., Norrie. J., Poni, S., and Gatti, M. 2018. Effects of a biostimulant derived from the brown seaweed Ascophyllum nodosum on ripening dynamics and fruit quality of grapevines. Scientia Horticulturae, 232: 97-106.
Ghareeb, R.Y., Adss, I.A., Bayoumi, S.R., and Elhabashy, D.E. 2019. The nematicidal potentiality of some algal extracts and their role in enhancement the tomato defense genes against root. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 29: 53.
Gil-Chavez, J., Fernando, J., Basilio Heredia, J., Sepulveda, D., and Gonzalez-Aguilar A. 2013. Technologies for extraction and production of bioactive compounds to be used as nutraceuticals and food ingredients: an overview. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 12(1): 5-23.
Hasabo, S.A., and Noweer, E.M.A. 2005. Management of root-knot nematode Meloidogyne incognita on eggplant with some plant extracts. Egyptian Journal of Phytopathology, 33: 65-72.
Hassanzadeh, H. 2005. The use of natural material plant technology with special emphasis on the management of fire blight, Journal of Agricultural Science, 1: 67-53.
Huang, Y.X., Wang, G., Zhu, J., Zhang, R., and Zhang, J. 2016. Traditional uses phytochemistry and pharmacological properties of Sophora alopecuroides. European Journal of Inflammation, 14(2): 128-132.
Ibrahim, I.K.A., EL-Saedy, M.A.M., and Asmaa, A.A. 2007. Control of the root–knot nematode Meloidogyne incognita on sunflower plants with certain organic plant materials and biocontrol agents. Egyptian Journal of Phytopathology, 35(1): 13- 24.
Jannin, L., Arkoun, M., Etienne, P., Laine, P., Goux, D., and Garnica, M. 2013. Brassica napus growth is promoted by Ascophyllum nodosum (L). Le Jol. Seaweed extract: microarray analysis andphysiological characterization of N, C, and S metabolisms. Journal of Plant Growth Regulation, 32(1): 31-52.
Javed, S. 2018. Nematicidal effects of Datura innoxia and Sophora alopecuroides from balochistan for environmentally friendly control of plant parasitic nematodes. University of Karachi. Pakistan.
Jenkins, W.R. 1964. Arapid centrifugal-floatation technique for separating nematode from soil. Plant Disease Reporter, 48-692.
Jepson, S.B. 1987. Identification of root-knot nematodes (Meloidogyne species). CAB International, Wallingford, UK, 265 pp.
Jimenez, E., and Sanchez-Muniz, F.J. 2000. Dietary fiber from edible seaweeds chemical structure physiochemical properties and effects on cholesterol metabolism. Nutrition Research, 20(4): 585-598.
Kazuhiko, M., Yamada, K., Kimura, M., and Hamada, M. 1991. Nematicidal activity of matrine and its derivatives against pine wood nematodes". Journal of agricultural and food chemistry, 39(1): 189-191.
Khan, S., Abid, M., and Hussain, F. 2015. Nematicidal activity of seaweeds against Meloidogyne javanica. Pakistan Journal of Nematology, 33(2): 195-203.
Khan, W., Rayirath, U.P., Subramanian, S., Mundaya, N., and Jithesh, M.N. 2009. Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. Journal of Plant Growth Regulation, (28): 386-399.
Kingman, A.R., and Moore, J. 1982. Isolation, purification and qualification of several growth regulating substances in Ascophyllum nodosum (Phaeophyta). Botanica Marina, 25(4): 149-154.
Lamberti, F., Sasoneli, N., Daddabbo, T., Ciccarese, A., and Schiavone, D. 2004. Relationship between plant parasitic nematods and Verticillium dahliae in olive. In IV International Symposium on Olive Growing, 586: 749-752.
Ludwig, M.J. 2000. Indole-3-butyric acid in plant growth and development. Plant Growth Regul, 32: 219-230.
McDougal, O.M., Heenan, P.B., and Jaksons, P. 2015. Alkaloid variation in New Zealand kowhai, Sophora species.  Phytochemistry, 118: 9-16.
Mousa, E.M., Mahdy, M.E., and Younis, D.M. 2011. Evaluation of some plant extracts to control root-knot nematode Meloidogyne spp. on tomato plants. Egyptian Journal of Agronomy, 10: 1-4.
Muosavi, S.H., Motaez, M., Zamiri-Akhlaghi, A., Emami, S.A., Tayarani, Z., and Najaran, Z. 2014. In Vitro Evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of Sophora Pachycarpa. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 13: 73-665.
Nasresfahani, M., and Ahmadi, A. 2010. Principles and foundations of plant nematology. Publisher: Agricultural education and promotion, 336p. (In Farsi).
Nidiry, E.S.J., Khan, R.M. and Reddy, P.P. 1993. In vitro nematicidal activity of Gloriosa superba seed extract against Meloidogyne incognita.Nematologia Mediterranea, 21: 127-28.
Norrie, J., Branson, T., and Keathley, P.E. 2002. Marine plant extracts impact on grape yield and quality. International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants, 594: 315-319.
 Oka, Y.N., Putievsky, S., Ravid, E., Yaniv, U., and Speigel, Y. 2000. Nematicidal activity of essential oils and their components against the root-knot nematode, Phytophatology, 90:710-715.
Oostenbrink, M. 1966. Major characteristics of the relation between nematode and plants. Medad. Landbouwhogesch.Wageningen, 66(4): 1-46.
Patier, P., Potin, P., Rochas, C., Kloareg, B., Yvin, J., and Licnart, Y. 1995. Free or silica-bound oligokappa-carrageenans elicit laminarinase activity in Rubus cells and protoplasts. Plant Science, 9452: 27-35.
Paracer, S., Tarjan, A.C., and Hodgson, L.M. 1987. Effective use of marine algal products in the management of plant-parasitic nematodes. Journal of nematology, 19(2), 194.
Peyvast, G. 2007. Vegetabele Production. 4thed, Daneshpazir Press, Rasht, 362 p.
Qamar, F., Begum, S., Wahab, A., and Siddiqui, B.S. 2005. Nematicidal natural products from the aerial parts of Lantana camara Linn. Natural product research, 19(6), 609-613.
Ragaa, A.H., and El ansary, M.S.M. 2017. Potential of plant parasitic nematode control in banana plants by microalgae as a new approach towards resistance. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 27(2): 165-172.
Sabir, A., Yazar, K., Sabir, F., Kara, Z., Yazici, M.A., and Goksu, N. 2014. Vine growth, yield, berry quality attributes and leaf nutrient content of grapevines as influenced by seaweed extract (Ascophyllum nodosum) and nanosize fertilizer pulverizations. Scientia Horticulturae, 175, 1-8.
Sasser. J.N., and Carter, C.C. 1985. An Advanced Treatise on Meloidogyne. Vol. I: Biology and Control. North Carolina State University Graphics, 422 p.
Sasser, J.N. 1989. Plant parasitic nematodes. The farmer's hidden enemy. Department Plant Pathology, North Carolina State University, Raleigh, US, pp: 115.
Sharma, H.S.S., Fleming, C., Selby, C., Rao, J.R., and Martin, T. 2014. Plant biostimulants a review on the processing of macroalgae and use of extracts for crop management to reduce abiotic and biotic stresses. Journal of applied phycology, 26(1): 465-490.
Sultana, V., Baloch, G.N., Ara, J., and Ehteshamul-Haque, S. 2011. Seaweeds as an alternative to chemical pesticides for the management of root diseases of sunflower and tomato. Journal of Applied Botany and Food Quality, 84: 162-168.
Sultana, V., Ehteshamul-Haque, S., Ara, J., and Athar, M. 2009. Effect of brown seaweeds and pesticides on root rotting fungi and root-knot nematode infecting tomato roots. Journal ofApplied Botany and Food Quality, 83: 50-53.
Trivedi, P.C. 2003. Plant Protection a biocontrol Approach, Avishkar; Publishers, Distributors, India, 1320.
Trudgill, D.L. 1992. Resistance to and tolerance of plant parasite nematodes in plants. Annual Review of Plant Pathology, 29: 167-192.
Tsay, T., Wu, S., and Lin, Y. 2004. Evaluation of Asteraceae Plants for Control of Meloidogyne incognita. Journal of Nematology, 36: 36-41.
Van Oosten, M.J., Pepe, O., De Pascale, S., Sillett, S., and Maggio, A. 2017. The role biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plant. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 4(1): 5.
Vernieri, P., Borghesi, E., Ferrante, A., and Magnani, G. 2005. Application of biostimulants in floating system for improving rocket quality. Journal of Food, Agriculture and Environment, 3: 86-88.
Vrain, T.C. 1976. A Technique for the Collection of Larvae of Meloidogyne spp. and a Comparison of Eggs and Larvae as Inocula. Former graduate student, Department of Plant Pathology, North Carolina State University, Raleigh, NC 27607.
Wang, G.X., Zhou, Z., and Jiang, D.X. 2010. In vivo anthelmintic activity of five alkaloids from Macleaya microcarpa (Maxim) Fedde against Dactylogyrus intermedius in Carassius auratus [J]. Veterinary Parasitology, 171(3-4): 305-313.
Whapham, C.A., Jenkins, T., Blunden, G., and Hankins, S. 1994. The role of seaweed extracts, Ascophyllum nodosum, in the reduction in fecundity of Meloidogyne javanica. Fundamental and Applied Nematology, 17: 181-183.
Wu, Y., Jenkins, T., Blunden, G., von Mende, N., and Hankins, S.D. 1998. Suppression of fecundity of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica, in monoxenic cultures of Arabidopsis thaliana treated with an alkaline extract of Ascophyllum nodosum. The Journal of Applied Phycology, 10: 91-94.
Wu, Y., Jenkins, T., Blunden, G., Whapham, C., and Hankins, S.D. 1997. The role of betaines in alkaline extracts of Ascophyllum nodosum in the reduction of Meloidogyne javanica and M. incognita infestations of tomato plants. Fundamental and Applied Nematology. 20: 99-102.
Xiong, X., Li, S.Q.L., Guo, Z., Ma, Q., and Zhang, X. 2015. Effect of Sophora alopecuroides alkaloids on tomato growth and fruit quality. Science Agricultural Sinica. 8: 1737-1746.
Xiong, X., Mana, Y., Leileia, F., Zhi-qinga, M., and Xing, Z. 2016. The botanical pesticide derived from Sophora flavescens for controlling insect pests can improve growth and development of tomato plant. Industrial Crops and Products, 92: 3-18.
Yan-Ping, L., Yuan, Z., Hui-Min, Z., Hong, Z., and Hong-Juan, Y.U. 2018. Anti-parasitic effects of water-soluble alkaloid fractions fromn ethanolic extracts of Sophora moorcroftiana seeds in Caenorhabditis elegans. Chinese Journal of Natural Medicines, 16(9): 665-673.
Zaki, M.J., Amer-Zareen, S.A., and Khan, M.Q. 2005. Effect of seaweeds on the efficacy of Pasteuria penetrans in the control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica in eggplant. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 1: 65-72.
Zheng, W. 2014. The behavior of marine in soil and water environment and its effect on soil microorganisms. Shaanxi, Northwest Agriculture and Foresty University, 128 p.
Zhao, B.G. 1999. Nematicidal activityof quinolizidine alkaloids and the functional group pairs in their molecular structure. Journal of Chemical Ecology, 25: 2205-2214.
Zhou, L. 2009. The progress about the biological activity of matrine andoxymatrine. Journal of Agricultural Science and Technology, 6: 66-68.