کاربرد همزمان زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum و حشره‌کش پریمیکارب، به منظور کنترل شته جالیز Aphis gossypii در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

شته جالیز یا شته پنبه، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم خیار بوده و استفاده از حشره‌کش‌ها یکی از روش های متداول کنترل این آفت محسوب می ­شود. در پژوهش حاضر امکان استفاده همزمان از زنبور پارازیتوئید LysiphlebusfabarumMarshall (Hym.: Braconidae) و غلظت کاهش یافتۀ حشره‌کش‌ پریمیکارب، برای کنترل این شته مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا آزمون زیست ­سنجی روی پورۀ سن سوم شته برای تعیین غلظت‌های کشندۀ پریمیکارب انجام گرفت، سپس اثر پایداری غلظت LC50 این ترکیب بر زنده ­مانی حشرات کامل زنبور تعیین شد. در ادامه با بکارگیری غلظت LC50 پریمیکارب در تلفیق با رهاسازی زنبور (40 و یا 60 عدد زنبور روی هر بوته، هر سه روز یک ­بار) روند تغییرات جمعیت شته روی گیاهان خیار به مدت یک ماه در گلخانه­ بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده، میزان LC50 پریمیکارب، 6/212 (µg/L) تعیین شد و با توجه به میزان پایداری پریمیکارب، امکان رهاسازی زنبور، سه روز بعد از سم پاشی ممکن بود. مقایسۀ نتایج کاربرد همزمان زنبور و غلظت LC50 پریمیکارب در تیمارهای مختلف نشان داد که کاربرد تراکم 60 زنبور، تأثیر بیشتری در کاهش جمعیت شته نداشته و رهاسازی 40 زنبور در هر یک از دوره‌های رهاسازی، برای کنترل شته کافی و مناسب می باشد. مطابق با نتایج بدست آمده، پس از اولین سم پاشی و کاهش قابل توجه جمعیت شته، زنبور قادر بود در ادامه مانع رشد جمعیت شته شود و نیازی به تکرار سم پاشی وجود نداشت، اما در صورت نیاز، همزمان با ادامۀ کاربرد زنبور، می‌توان هر 15 روز نسبت به تکرار سم‌پاشی با غلظت LC50 پریمیکارب اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The simultaneous use of a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum and pirimicarb insecticide to control Aphis gossypii, in greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • A. Rasekh 1
  • A. Almasi 2
  • M. Esfandiari 3
  • M. Ziaee 3
  • M. Askari Seyahooei 4
1 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Graduated Ph.D. student of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research Center, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
The melon or cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae), is hazardous to many agricultural crops. Melon aphid is a highly polyphagous pest, feeding on more than 320 plant species including cucumber. Melon aphids physically damage plants by directly sucking their phloem sap, resulting in premature leaf drop, wilting, and desiccation of host plants. Application of insecticides is usually considered as the most common method to control this pest. As a result of the widespread use of these chemical compounds, this pest has become resistant against several classes of synthetic insecticides. Therefore, in this study, sub-lethal concentrations of pirimicarb, and a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Braconidae: Aphidiinae) were simultaneously used to control melon aphid on cucumber, as part of a comprehensive study for the integrated pest management.
Materials and Methods
In this research, first, bioassay of pirimicarb was performed with third instar of A. gossypii to calculate lethal concentrations of pirimicarb and then, another experiment was conducted to determine stability of pirimicarb, and also its effects on survival of a parasitoid wasp adult, L. fabarum. In the following, the effects of simultaneous releasing of L. fabarum with applying sub-lethal concentration (LC50) of pirimicarb on cucumber were investigated by determining population dynamics A. gossypii, every 5 days. In the first treatment, as a control treatment; the plants were sprayed with the recommended field concentration, at the beginning of the experiment, without releasing of the parasitoid wasp. In the second and third treatments, 40 male and female parasitoid wasps were released every 3 days on each plant. In the fourth and fifth treatments, 60 male and female parasitoid wasps were released. In all the last four treatments, at the beginning of the experiment, and in the third and fifth treatments on the 15th day, the plants were sprayed with LC50 of pirimicarb. After 30 days, the experiment was ended and the total number of alive aphids and total number of the mummified aphids were counted on each plant.
 
Results
Mean lethal concentration (LC50) of pirimicarb was equal to 212.6 µg/L for the third nymphal instar and due to low stability of this concentration of pirimicarb; it was possible to release the wasps 3 days after spraying. The results of releasing different densities of wasp showed that higher density of wasps (60 wasps per release) did not have a highly significant effect, and low density of wasps (40 wasps) was able to control aphids. After a significant reduction in aphid population due to pesticide use, the parasitoid wasp was able to prevent growth of aphid population, but if necessary, spraying can be repeated by sub-lethal concentration (LC50)of the pirimicarb, after 15 days.
Discussion
Findings of the present study suggested that lethal concentration (LC50) of pirimicarb can be applied as a suitable insecticide, simultaneously with L. fabarum, for the integrated pest management of melon aphids.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphidiinae
  • Bioassay
  • Cotton aphids
  • Cucumber
  • Melon aphid
Acheampong, S., and Stark, J.D. 2004. Can reduced rates of pymetrozine and natural enemies control the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae), on broccoli? International Journal of Pest Management 50: 275-279.
Almasi, A. 2017. Application of sexual population of the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) integrated with imidacloprid and pirimicarb insecticides, in order to control melon aphid, Aphis gossypii (Hem., Aphididae), in laboratory and greenhouse conditions. Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, 170 pp (In Farsi with English abstract).
Almasi, A., Rasekh, A., Esfandiari, M., Askari-Seyahooei, M., and Ziaee, M. 2016. Investigating toxicity of pirimicarb and imidacloprid on different growth stages of melon aphid, Aphis gossypii Glover. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 39: 71-83.
Almasi, A., Rasekh, A., Esfandiari, M., Askari-Seyahooei, M., and Ziaee, M. 2017. Evaluation of efficiency the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae), reared on Aphis fabae, against the melon aphid, Aphis gossypii. Journal of Applied Researches in Plant Protection, 6: 83-95.
Almasi, A., Rasekh, A., Esfandiari, M., Askari-Seyahooei, M., and Ziaee, M. 2018. The prospect of using sub-lethal imidacloprid or pirimicarb and a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum, simultaneously, to control Aphis gossypii on cucumber plants. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21: 161-167.
Amini Jam, N., Kocheyli, F., Mossadegh, M.S., Rasekh, A., and Saber, M. 2014. Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. Journal of Crop Protection, 3: 89-98. 
Astaraki, M., Rasekh, A., Shishehbor, P., and Mahi, H. 2018. Evaluation of the possibility of using banker plant (Vicia faba-Aphis fabae) to increase parasitism of Aphis gossypii by a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum. Biocontrol in Plant Protection, 6(1): 89-99 (In Farsi with English abstract).
Attia, A.A., and El-Hamaky, M.A. 1987. The biology of the cotton aphid Aphis gossypii Glover in Egypt (Hemiptera: Aphididae). Bulletin Societe Entomologique Egypte, 85: 359-371.
Baghery-Matin, Sh., Sahragard, A., and Rasoolian, G. 2005. Some behavioural characteristics of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Aphidiidae) parasiting Aphis fabae (Homoptera: Aphididae) under laboratory conditions. Journal of Entomology, 20: 64-68.
Baniameri, V., and Farrokhi, Sh. 2011. Implementation of biological control program in greenhouse crops in Iran. Proceedings of the biological control development congress in Iran, Tehran, Iran, 346 pp (In Farsi).
Blackman, R.L., and Eastop, V.F. 1984. Aphids on the world's crops. An identification and information guide. 476 pp. Wiley Press.
Carver, M. 1984. The potential host ranges in Australia of some imported aphid parasite (Hemiptera: Aphididae). Entomophaga, 29: 351-359.
Cornale, R., Pozzati, M., Cavazzuti, C., and Burgio, G. 1996. Trattamenti insetticidi al grano: influenza su afidi e loro antagonisti nat-urali [Insecticide treatments to wheat: influence of aphids and their natural enemies]. Informatore Agrario, 52: 35-43.
Croft, B. A. 1990. Factors affecting susceptibility.pp. 71–100. In: Croft, B.A. (Eds). Arthropod Biological Control Agents and Pesticides. 2nd ed. Wiley, UK.
Gerling, D., Aloar, Q., and Arno, J. 2001. Biological control of Beisia tabaci using predators and parasitoids. Crop protection, 20: 779-799.
El-Kady, H. 2007. Insecticide resistance in the cotton aphid, Aphis gossypii Glover in Egypt. Journal of the Egyptian Society of Toxicology, 36: 43-46.
Herren, H. R., and Neuenschwander, P. 1991. Biological control of cassava pests in Africa. Annual review of entomology, 36: 257-283.
Herron G.A., Powis, K., and Rophail, J. 2001. Insecticide resistance in Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae), a serious threat to Australian cotton. Australian Journal of Entomology, 40(1): 85-91.
James, D.G. 2003. Pesticide susceptibility of two coccinellids (Stethorus punstum and Harmonia axyridis) important in biological control of mites and aphids in Washington Hops. Biocontrol Science and Technology, 13: 253-259.
Jansen, J.P. 2000. A three-year field study on the short-term effects of insecticides used to control cereal aphids on planted welling aphid predators in winter wheat. Pest Management Science, 56: 533-539.
Jepson, P.C. 1989. Temporal and spatial dynamics of pesticide side-effects on non-target invertebrates. pp. 95-125. In: Jepson, P.C. (Eds). Pesticides and non-target invertebrates. Windborne Dorset.
Kanzaki, S.H., and Tanaka, T. 2010. Different responses of a solitary Meteorus pulchricornis and a gregarious Cotesia kariyai endoparasitoid to four insecticides in the host Pseudaletia separata (Noctuidae: Lepidoptera). Journal of Pesticide Science, 35: 1-9.
Koziol, F. S., and Semtner, P. J. 1984. Extent of resistance to organophosphorus insecticides in field population of the green peach aphid (Homoptera: Aphididae) infesting flue-cured tobacco in Virginia. Journal of Economic Entomology, 77: 1-3.
Kresting, U., Satar, S., and Uygun, N. 1999. Effect of temperature on development rate and fecundity of apterous Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) reared on Gossypium hirsutum. Journal of Applied Entomology, 123: 23-27.
LeOra Software. 2006. POLO-Plus 1.0 Probit and Logit Analysis. LeOra Software, Petaluma.
Longley, M., and Jepson, P.C. 1997. Cereal aphid and parasitoid survival in a logarithmically diluted deltamethrin spray transect in winter wheat: Field‐based risk assessment. Environmental Toxicology and Chemistry, 16: 1761-1767.
Mahi, H. 2013. Cold storage feasibility of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Aphidiidae) for mass rearing usage. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, 90 pp (In Farsi with English abstract).
Mardani, A., Sabahi, Q., and Almasi, A. 2017. Susceptibility of pupal and adult stages of the parasitoid Lysiphlebus fabarum Marshall (Hymenoptera: Braconidae) to insecticides thiacloprid+deltamethrin, pirimicarb and pymetrozine. Plant Pest Research, 6: 61-71.
Masuda, K., Ihara, M., Nishimura, K., Sattelle, D.B., and Komai, K. 2001. Insecticidal and neural activities of candidate photoaffinity probes for neonicotinoid binding sites. Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 65: 1534-1541.
McGregor, D. B. 2006. Pesticide residues in food-2004. Food and Agriculture Organization. 207 pp. World Health Organization.
Mossadegh, M.S., Stary, P., and Salehipour, H. 2011. Aphid parasitoids in a dry lowland area of Khuzestan, Iran (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). Asian Journal of Biological Sciences,4: 175-181.
Noorbakhsh, S., and Sahraeian, H. 2015. List of pests, diseases and weeds important agricultural products; Pesticides and recommended practices to control them. 208 pp. Prognosis Bureau of Plant Protection Organization.
Nuessly, G.S., Hentz, M.G., Beiriger, R., and Scully, B.T. 2004. Insects associated with faba bean, Vicia faba (Fabales: Fabaceae), in southern Florida. Florida Entomologist, 87: 204-211.
Obrycki, J.J., and Kring, T.J. 1998. Predaceous coccinellidae in biological control. Annual review of entomology, 43: 295-321.
Rakhshani, E., Talebi, A., Kavallieratos, N., Rezwani, A., Manzari, S., and Tomanovic, Z. 2005. Parasitoid complex (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphidoidea) in Iran. Journal of Pest Science, 78: 193-198.
Rasekh, A., Kharazi-Pakdel, A., Michaud, J.P., Allahyari, H., and Rakhshani, E. 2011. Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum Marshall (Hymenoptera: Aphidiidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 30: 83-84.
Rasekh, A., Michaud, J.P., Allahyari, H., and Sabahi Q. 2010. The foraging behavior of Lysiphlebus fabarum (Marshall) a thelytokous parasitoid of the black bean aphid in Iran. Journal of Insect behavior, 23: 165-179.
Robertson, J.L., Russell, R.M., Preisler, H.K., and Savin, N.E. 2007. Bioassays with arthropods. 199 pp. CRC Press.
Sabahi, Q., Rasekh, A., and Michaud, J.P. 2011. Toxicity of three insecticides to Lysiphlebus fabarum, a parasitoid of the black bean aphid Ahis fabae. Journal of Insect Science, 11: 1-8.
Sarfraz, M., and Keddie, B.A. 2005. Conserving the efficacy of insecticides against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae). Journal of Applied Entomology, 129: 149-157.
SPSS. 2006. SPSS for windows. Version 16th (Eds). SPSS INC, Chicago, Illinois.
Stark, J.D., and Rangus, T.M. 1994. Lethal and sublethal effects of the neem insecticide formulation, ‘Margosan‐O’, on the pea aphid. Pest Management Science, 41: 155-160.
Stary, P. 1983. The perennial stinging nettle (Urtica nettle) as a reservoir of aphid parasitoid (Aphidiiidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca, 80: 81-86.
Stary, P. 1986. Creeping thistle, Cersium arvense, as a reservoir of aphid parasitoid (Aphidiidae) in agroecosystems. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 83: 24-29.
Steenis, M.V. 1992. Biological control of the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae): pre‐introduction evaluation of natural enemies. Journal of Applied Entomology, 114: 362-380.
Tadeo, L. 2008. Analysis of pesticides in food and environmental samples. 382 pp. CRC Press.
Talebi-Jahromi, K. 2011. Pesticide toxicology. 3th (Eds). 507 pp. Tehran University Press.
Urbaneja, A., Sanchez, E., and Stansly, P.A. 2007. Life history of Eretmocerus mundus, a parasitoid of Bemisia tabaci, on tomato and sweet pepper. BioControl, 52: 25-39.
Van lenteren, J.C. 2000. Measures of success in biological control of arthropods by augmentation of natural enemies. pp. 77-103 In: Gurr, G. & Wratten, S. (eds). Measures of Success in Biological Control, Kluwer Academic Publishers.
Vanaclocha, P., Vidal-Quist, C., Oheix, S., Monton, H., Planes, L., Catalan, J., Tena, A., Verdu, M.J., and Urbaneja, A. 2013. Acute toxicity in laboratory tests of fresh and aged residues of pesticides used in citrus on the parasitoid Aphytis melinus. Journal of Pest Science, 86: 329-336.
Volkl, W., and Stechmann, D.H. 1998. Parasitism of the black bean aphid Aphis fabae by Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Aphidiidae): the influence of host plant and habitat. Journal of Applied Entomology, 122: 201-206. 
Yu, D.S., Van Achterberg, C., and Horstmann, K. 2013. World Ichneumonoidea 2011. Taxonomy, Biology, Morphology and Distribution. Taxapad (Scientific Names for Information Management), Interactive Catalogue, Ottawa. Available from: http:// www.taxapad.com (accessed 27 May 2019).