برخی از نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با بامیه در استان خوزستان، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی -انگلیسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گیاه بامیه با نام علمی Abelmoschus esculentus L. Moench متعلق به خانواده‌ی پنیرک (Malvaceae) و محل پیدایش آن آفریقای مرکزی می‌باشد. برخی از محققین آن را بومی غرب آفریقا و آسیا می‌دانند. بامیه گیاهی یک ساله بوده و یکی از مهم‌ترین سبزیجات میوه‌ای مناطق گرمسیری محسوب می‌گردد. استان خوزستان یکی از مناطق اصلی کشت این محصول در ایران می‌باشد و سطح زیر کشت آن در خوزستان به بیش از 2600 هکتار می‌رسد. نظر به این‌که تاکنون پژوهش کاملی در خصوص شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با این گیاه در کشور انجام نگرفته بود و گزارش‌های موجود صرفاً محدود به ذکر آلودگی و حساسیت گیاه بامیه به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)  بود، مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه‌‌های نماتد انگل گیاهی مزارع بامیه در استان خوزستان انجام پذیرفت. تعداد 95 نمونه خاک و ریشه از مزارع بامیه در مناطق مختلف استان خوزستان جمع‌آوری گردید. برای استخراج نماتدهای کرمی شکل از خاک از دو روش الک-سانتریفیوژ و سینی استفاده شد و در صورت وجود آلودگی به نماتد ریشه گرهی، با استفاده از سوزن و اسکالپل، از محل گال‌های ریشه جداسازی گردید. پس از استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین با روش تکمیل شده‌ی دگریسه انجام پذیرفت. سپس از نماتدهای جداشده، پرپاراسیون‌‌های میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. شناسایی گونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله‌ی ترسیم و بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. در تحقیق حاضر، هشت گونه از پنج جنس متعلق به نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Tylenchomorpha شناسایی گردید که عبارتند از : Geocenamus brevidens G. microdorus، G. rugosus، Meloidogyne javanica، Pratylenchus thornei،Psilenchus hilarulus ،  P. vinciguerraeوTylenchorhynchus elegans.  اطلاعات ریخت‌سنجی و عکس‌های میکروسکوپ نوری برای گونه‌های مورد مطالعه تهیه شد و تفاوت آن‌ها با شرح اصلی و یا بعضی از جمعیت‌های گزارش شده قبلی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس منابع موجود، این اولین گزارش از همه گونه‌های فوق به استثناء M. javanica در مزارع بامیه دنیا می‌باشد. همچنین اطلاعات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی جمعیت‌های ایرانی P. vinciguerrae و T. elegans برای اولین‌بار تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some of the plant-parasitic nematodes related to okra in Khuzestan province, southwest Iran

نویسندگان [English]

  • N Pour Ehtesham 1
  • S. Azimi 2
  • M Pedram 3
1 M.Sc. Student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Okra is considered as one of the most important fruit vegetables of tropical regions, one of the main cultivation areas of which in Iran is Khuzestan province. Due to the lack of a comprehensive research on identifying the plant-parasitic nematodes related to okra in Iran, the present study tried to identify the nematode species in Khuzestan province. In this regard, several root and soil samples were collected from okra fields in the different areas of the province. In addition, centrifugal-floatation and tray methods were applied to extract the nematodes from soil samples. Further, the adult females of Meloidogyne javanica were separated from root galls by using a sterilized needle and scalpel, fixed, and transferred to pure glycerin through using modified De Grisse method. After preparing permanent microscopic slides, the species were identified on a light microscope equipped with a drawing tube based on the morphological and morphometric characteristics, and valid keys. Based on the results, M. javanica was isolated from the roots and rhizosphere of okra. Furthermore, the other recovered species included Geocenamus brevidens, G. microdorus, G. rugosus, Pratylenchus thornei, Psilenchus hilarulus, P. vinciguerrae and Tylenchorhynchus elegans. In the study, the morphometric data and photomicrographs of the species under study were provided and their differences with other populations were discussed. To the best of our knowledge, the study is the first report of all the latter seven species associated with okra.The morphological and morphometric data related to the Iranian populations of P. vinciguerrae and T. elegans were presented forthe first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abelmoschus esculentus
  • morphology
  • morphometric data
  • plant-parasitic nematodes
  • taxonomy
Ahmadi, A., and Tanha Maafi, Z. 2012. Distribution and infection severity of the root-knot nematodes in vegetable fields of Khuzestan province.20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran. 653 p.
 Ahmadi, H., and Moosavi, M.R. 2017. The relationship of initial population densities of Meloidogyne javanica and damage level on okra (Abelmoschus esculentus). Iranian Journal of Plant Pathology, 53: 385-398 (In Farsi with English abstract). 
 Askarian, H., Sharifnabi, B., Olia, M., Mahdikhani, E., and Akhavan, A. 2009. Identification of Meloidogyne javanica using morphological and morphometerical characters and species specific primers. Journal ofScience and Technology of Agriculture and Natural Resources, 13: 279-289. (In Farsi with English abstract). 
 Azimi, S. 2017. Study of plant parasitic nematodes associated with faba bean in Khuzestan province, southwestern Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 50: 700-712.
 Azimi, S., Mahdikhani-Moghadam, E., Rouhani, H., and Rajabi Memari, H. 2016. Morphological, morphometric and molecular characterization of Merlinius microdorus (Geraert, 1966) Siddiqi, 1970, Scutylenchus rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi, 1979 (Merliniidae), and Psilenchus curcumerus Rahaman, Ahmad and Jairajpuri, 1994 (Psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships. Redia-Giornale Di Zoologia, 99: 9-18.
 Bhosle, B.B., Mukesh, S., Puri, S.N., and Suvasish, D. 2004. Prevalence of phytophagous nematodes in rhizosphere of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench.) in Parbhani District, Maharashtra, India. Indian Journal of Nematology, 34: 56-59.
 Brzeski, M.W. 1991. Psilenchus vinciguerrae sp. n. (Nematoda: Tylenchidae). Nematologica,37: 1-7.
 De Grisse, A.T. 1969. Redescription ou modification de quelques techniques utilissée dans l’étude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen Rijksfaculteit Landbouwwetenschappen Gent, 34: 351-369.
 Eisvand, P., Farrokhi-Nejad, R., and Azimi, S. 2019. Plant parasitic nematodes fauna in citrus orchards in Khuzestan province, southwestern Iran. Hellenic Plant Protection Journal, 12: 97-107.
 Eisvand, P., Farrokhi-Nejad, R., and Azimi, S. 2020. First report of Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 from tangerine tree in Iran. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 42: 81-95 (In Farsi with English abstract).
 Geraert, E. 2008. The Tylenchidae of the world. Identification of the family Tylenchidae (Nematoda). Ghent, Belgium, Academia Press.
Geraert, E. 2011. The Dolichodoridae of the world. Identification of the family Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchida). Ghent,Belgium, Academia Press.
 Geraert, E. 2013. The Pratylenchidae of the world. Identification of the family Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchida). Ghent, Belgium, Academia Press.
 Ghaderi, R., Kashi, L., and Karegar, A. 2018. Plant-parasitic nematodes in Iran. Science Reference in collaboration with the Iranian Society of Nematology. Tehran, Iran. (In Farsi).
 Ghaemi, R., and Pourjam, E. 2012. Three new species for Iran’s nematode fauna from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran. 663 p.
 Hasanzadeh, Z., Karegar, A., and Kheiri, A. 2005. Some species of order Tylenchida collected from alfalfa fields in Hamadan province. Iranian Journal of Plant Pathology, 41: 663-685 (In Farsi with English abstract). 
 Hesar, A.M., Moghadam, E.M., and Maafi, Z.T. 2011. Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica isolates from the north east of Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 14: 1-11.
 Hussain, M.A., Mukhtar, T., and Kayani, M.Z. 2011. Assessment of the damage caused by Meloidogyne incognita on okra (Abelmoschus esculentus). The Journal of Animal and Plant Sciences, 21: 857-861.
 Hussain, M.A., Mukhtar, T., Kayani, M.Z., Aslam, M.N., and Irfan ul-haque, M. 2012. A survey of okra (Abelmoschus esculentus) in the Punjab province of Pakistan for the determination of prevalence, incidence and severity of root-knot disease caused by Meloidogyne spp. Pakistan Journal of Botany, 44: 2071-2075.
 Hussain, M., Anwar, S.A., Seher, S., Zia, A., Kamran, M., Mehmood, S., and Ali, Z. 2015. Incidence of plant-parasitic nematodes associated with okra in district layyah of the Punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 47: 847-855.
 Husseinvand, M., Abdollahi, M., and Karegar, A. 2016. Description of some nematode species of Tylenchidae, associated with Polianthes tuberosa from Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 18: 1953-1966.
 Jenkins, W.R. 1964. A rapid centrifugal flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease Reporter, 48: 692. 
 Kheiri, A. 1995. Plant parasitic nematode fauna of sugarcane in Iran. Nematologica, 41: 277-356.
 Mahdikhani-Moghadam, E. 2018. Nematodes of the family Meloigogynidae. In: Ghaderi, R., Kashi, L., and Karegar, A. (Eds) Plant-parasitic nematodes in Iran. Science Reference in collaboration with the Iranian Society of Nematology, pp. 397-418 (In Farsi with English abstract).
 Pakravan, M. 2008. Flora of Iran, no. 58: Malvaceae. Research Institute of Forest and Rangelands Press, Tehran (In Farsi).
 Prajapati, V.P., Singh, P., and Deshmukh, A.J. 2018. First report of root knot (Meloidogyne incognita) on okra (Abelmoschus esculentus (L) moench) in dang district of Gujarat. International Journal of Economic Plants, 5:154-156.
 Siddiqi, M.R. 1961. Studies on Tylenchorhynchus spp. (Nematoda: Tylenchida) from India. Zeitschrift für Parasitenkunde,21: 46-64.
 Siddiqi, M.R. 2000. Tylenchida: parasites of plants and insects. CABI Publishing, Wallingford, UK.
 Singh, P., Chauhan, V., Tiwari, B.K., Chauhan, S.S., Simon, S., Bilal, S., and Abidi, A.B. 2014. An overview on okra (Abelmoschus esculentus) and it’s importance as a nutritive vegetable in the world. International Journal of Pharmacy and Biological Science, 4: 227-233.
 Whitehead, A.G., and Hemming, J.R. 1965. A comparison of some quantitative methods of extracting small vermiform nematodes from soil. Annals of Applied Biology, 55: 25-38.