بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیک شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) در شهرستان سیروان (استان ایلام)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان ایلام، ایلام، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

چکیده

مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی در ایران است. به منظور بررسی نوسانات جمعیت پروانه مینوز گوجه‌فرنگی در سال زراعی 1396، چهار مزرعه گوجه‌فرنگی در شهرستان سیروان انتخاب و در هر مزرعه یک تله فرمونی نصب شد. به منظور بررسی میزان همبستگی و رابطه بین متغیرهای تراکم شب‌پره‌های بالغ و دما از تحلیل همبستگی پیرسون و تجزیه رگرسیون استفاده شد. نوسانات تراکم جمعیت شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی قبل از نشاءکاری تا پایان برداشت گوجه‌فرنگی در شهرستان سیروان نشان داد، طی یک فصل زراعی، مینوز گوجه‌فرنگی هفت اوج جمعیتی با فاصله‌های زمانی تقریباً یک‌ماهه دارد. اوج پرواز این آفت به ترتیب در تاریخ های 20 اردیبهشت، 24 خرداد، 28 تیر، 1 شهریور، 12 مهر، 17 آبان و 15 آذر اتفاق افتاد. بیش ترین تراکم جمعیت در تاریخ 28 تیر (29/15 ± 75/397 شب‌پره در تله) ثبت شد و تراکم جمعیت این آفت از اواخر آبان به بعد روند نزولی داشت. میانگین تعداد شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی شکار شده توسط تله‌های فرمونی با میانگین دمای ماهانه در یک فصل زراعی ارتباط مستقیمی را نشان نداد. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد رابطه بین اوج جمعیت شب‌پره‌های نر مینوز گوجه‌فرنگی با میانگین دمای ماهانه یک ماه قبل معنی‌دار است. جهت تعیین پراکنش فضایی از قانون نمایی تیلور استفاده شد. شاخص تجمع شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی از لحاظ آماری برابر با یک برآورد شد که نشان می‌دهد پراکنش فضایی این آفت از نوع تصادفی است. در این پژوهش از روش گرین جهت برآورد اندازه نمونه مطلوب استفاده شد. نتایج نشان داد تعداد واحد نمونه‌برداری مورد نیاز با افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت کاهش یافت به طوری که هرگاه میانگین تراکم جمعیت شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی در هر تله فرمونی در هفته یک عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت 25 و 10 درصد به ترتیب 86/1 و 65/11 نمونه خواهد بود و هرگاه میانگین تراکم جمعیت شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی در هر تله فرمونی در هفته10 عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت 25 و 10 درصد به ترتیب 37/0 و 32/2 نمونه خواهد بود. نتایج این مطالعه در زمینه نمونه‌برداری، پراکنش جمعیت، نوسانات جمعیت و ارتباط جمعیت مینوز گوجه‌فرنگی با شرایط دمایی منطقه می‌تواند کمک شایانی برای مدیریت منطقی این آفت در منطقه ارائه بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating some ecological characteristics of Tuta absoluta (Meyrick) in Sirvan County (Ilam Province, western Iran)

نویسندگان [English]

  • M Mahmoudi 1
  • M Mirab-balou 2
  • S Beigi 3
  • S Yaghubi 4
1 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources and Education Centre, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Darab, Iran
2 Associate Professor of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
3 Director of plant protection in Jihad-Agricultural Organization of Ilam Province, Ilam, Iran
4 Graduated M.Sc student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is an important pest of tomato in Iran. Therefore, this study was done to investigate fluctuations in adult male population of this pest using sex pheromone traps in Sirvan County (Ilam Province, western Iran) during a growing season, which lasted before transplanting to the end of growing season.
Materials and Methods
For conducting this research, 4 tomato farms in Sirvan County were selected and the pest populations were sampled using pheromone traps. The Pearson's correlation coefficient was used to assess the relationship between adult moth density and temperature. For determining optimal sample size, the Green's method was used.
Results
According to results of the present study, there were seven population peaks at intervals of approximately one month. Flight peak of this pest occurred on May 10, June 14, July 19, August 23, October 4, November 8 ,and  December 6, respectively. The highest population density was recorded on July 19 (397.75 moths) and population density of this pest was declined since late November. Studying the relationship between average number of male moths of T. absoluta captured by pheromone traps and average monthly temperature in a growing season showed that with the increase in temperature, population density of moths was also increased. Results of regression analysis indicated that peaks about abundance of male moth coincided with the previous monthly mean temperatures. Taylor's regression model showed a significant and high correlation between mean and variance regarding density of pest population. Statistically, the aggregation index of tomato leaf miner was equal to one. In this study, Green's method was used to estimate optimal sample size. The results showed that the required number of sampling units was decreased with the increase in average population density of the pest so that, when average population density of tomato leaf miner moth in each pheromone trap was one per week, the required number of samples with an accuracy level of 25 and 10% was equal to 1.86 and 11.65, respectively, and when average population density of this pest in each pheromone trap was 10 per week, the required number of samples with an accuracy level of 25 and 10% was equal to 0.37 and 2.32, respectively.
Discussion
Our results demonstrated that pheromone traps can be used as a suitable sampling method for monitoring population of the tomato leaf miner. This study provided the data about sampling, population distribution, fluctuations in population of tomato leaf miner, and the relationship between population density of the pest and temperature. Our findings can greatly contribute to rational management of this pest in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lycopersicum esculentum
  • Taylor's index
  • Tomato leaf miner
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H., Hatami, F., Ebadshah, H., and Kazemian, A. 2020. Agricultural statistics, ministry of jihad agriculture, deputy of planning and economy, bureau of statistics and information technology. 97 pages (In Farsi).
 Asgari, S., and Fathipour, Y. 2019. Tomato leaf miner, Tuta absoluta (lep., gelechiidae), population fluctuation and seasonal activity in the field. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 6: 88-98.
 Bacci, L., Silva, E.M., Martins, J.C., Soares, M.A, Campos, M.R., and Picanco, M.C. 2019. Seasonal variation in natural mortality factors of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in open-field tomato cultivation. Journal of Applied Entomology, 143: 21-23.
 Bahirae, F., Aryafar, A., and Jafari, S. 2015. Population fluctuations of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick)(Lep.: Gelechiidae), in Boroujerd county, Lorestan Province, Iran. Agricultural Pest Management, 2(1): 1-11 (In Farsi with English abstract).
 Balzan, M.V., and Moonen, A.C. 2012. Management strategies for the control of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) damage in open-field cultivations of processing tomato in Tuscany (Italy). European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin, 42: 217-225.
 Baniameri, V., and Cheraghian, A. 2012. The first report and control strategies of Tuta absoluta in Iran. European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin, 42: 322-324.
 Binns, M.R. 1994. Sequential sampling for classifying pest status. In: Pedigo, L. P. and Buntin, G. D. (eds).Handbook of Arthropods in Agriculture. CRC Boca Raton. FL. Pp: 137-174.
 Biondi, A., Guedes, R.N.C., Wan, F.H., and Desneux, N. 2018. Ecology, worldwide spread, and management of the invasive South American tomato pinworm, Tuta absoluta : Past, present, and future. Annual Review of Entomology,63: 239-258.
 Campos, M.R., Biondi, A., Adiga, A., Guedes, R.N.C., and Desneux, N. 2017. From theWestern Palaeartic region to beyond: Tuta absoluta 10 years after invading Europe. Pest Management Science, 90: 787-796.
 Castle, S., and Naranjo, S.E. 2009. Sampling plans, selective insecticides and sustainability: the case for IPM as ‘informed pest management’. Pest Management Science, 65(12): 1321-1328.
 Cocco, A., Deliperi, S., Lentini, A., Mannu, R., and Delrio, G. 2015. Seasonal phenology of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in protected and open-field crops Mediterranean climatic conditions. Phytoparasitica, 43: 713-724.
 Damavandian , M., and Asghari, M. 2007. Practical statistics for pest control management along with spss15 software guide. Mazandaran University Press, (In Farsi).
 Desneux, N., Luna, M.G., Guillemaud, T., and Urbaneja A. 2011. The invasive South American tomato pinworm, Tuta absoluta, continues to spread in Afro-Eurasia and beyond: the new threat to tomato world production. Journal of Pest Science, 84: 403-408.
 EPPO. 2005. Data sheets on quarantine pests: Tuta absoluta. EPPO Bulletin, 35: 434-435
 Geiger, C.A., and Gutierrez, A.P. 2000. Ecology of Heteropsylla cubana (Homoptera: Psyllidae): psyllid damage, tree phenology, thermal relations, and parasitism in the field. Environmental Entomology, 29(1): 76-86.
 Goftishu, M., Seid, A., and Dechassa, N. 2014. Occurrence and population dynamics of tomato leaf miner [Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera: Gelechiidae] in eastern Ethiopia. East African. Journal of Science, 8(1): 59-64.
 Green, R.H. 1970. On fixed precision level sequential sampling. Research on Population Ecology, 12: 249-241.
 Guimapi, R.Y.A., Mohamed, S.A., Okeyo, G.O., Ndjomatchoua, T.F., Ekesi, S., and Tonnang, H.E.Z. 2016. Modeling the risk of invasion and spread of Tuta absoluta in Africa. Ecological Complexity,28: 77-93.
 Harbi, A., Abbes, K., and Chermiti, B. 2012. Evaluation of two methods for the protection of tomato crops against the tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) under greenhouses in Tunisia. EPPO Bull, 42: 317-321
Hesami, S. 2011. Entomology specialty blog, Jam Jam newspaper, No. 3197, date 8.8..2011, 15 pages (In Farsi).
Karandinos, M.G. 1976. Optimum sample size and comments on some published formulae. Bulletin of the Entomological Society of America, 22: 417-421.
 Krechemer, F.S., and Foerster, L.A. 2015. Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae): thermal requirements and effect of temperature on development, survival, reproduction and longevity. Europeans Journal of Entomology, 112: 658-663.
 Krechemer, F.S., and Foerster, L.A. 2019. Influence of biotic and abiotic factors on the population fluctuation of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in an organic tomato farming. International Journal of Tropical Insect Science, 40(1): 199-208.
 Mahmoud, Y.A., Ebadah, I.M.A., Abd-Elrazek, A.S., Abd-Elwahab, T.E., and Masry, S.H.D. 2015. Population fluctuation of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) during winter and summer plantations in Egypt. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences , 6(4): 647-652.
 Mahmoudi, M., and Pezhman, H. 2017. The efficacy of yellow sticky trap and D-vac for sampling four wheat pests. Plant Pests Research, 7(4): 41-52 (In Farsi with English abstract).
 Mahmoudi, M., Sahragard, A., Pezhman, H., and Ghadamyari, M. 2015. Demographic analyses of resistance of five varieties of date palm, Phoenix dactylifera L. to Ommatissus lybicus DeBergevin (Hemiptera: Tropiduchidae). Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 263–273.
 Martins, J.C., Picanco, M.C., Bacci, L., Guedes, R.N.C., Santana, P.A., Ferreira, D.O., and Chediak, M. 2016. Life table determination of thermal requirements of the tomato borer Tuta absoluta. Journal of Pest Science, 89: 897-908.
 Mohiseni, A., and Kushki, M. H. 2016. Fixed precision sequential sampling plans of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Phaseolus vulgaris L. fields. Plant Pest Research, 6(3): 11-23 (In Farsi with English abstract).
 Namvar, P., Safaralizadeh, M.H., Baniameri, V., and Pourmirza, A.A. 2011. Fixed precision sequential sampling plans for leaf mines of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in cucumber greenhouses. Egyptian Academic Journal of Biological Sciences, 4(2): 55-63.
 Naranjo, S.E., and Ellsworth, P.C. 2005. Mortality dynamics and population regulation in Bemisia tabaci. Entomologia Experimentalis et Applicata, 116: 93-108.
 Pedigo, L.P. 2002. Entomology and pest management. Iowa University press. 420pp.
 Pereyra, P.C., and Sanchez, N.E. 2006. Effect of two solanaceous plants on developmental and population parameters of the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology, 35(5): 671-676.
Price, P.W. 1997. Insect Ecology, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., New York. 888pp.
 Ramezani, L., Rajabpour, A., Zandi-Sohani, N., and Yarahmadi, F. 2016. Fixed precision sequential sampling of aphids on wheat fields in Ahvaz. Journal of Plant Protection, 29(4): 582-588 (In Farsi).
 Southwood, T.R.E., and Henderson, P.A. 2000. Ecological Methods, 3rd edition. Blackwell Science, Oxford, UK.
 Tarusikirwa, V.L., Mutamiswa, R., Chidawanyika, F., and Nyamukondiwa, C. 2021. Cold hardiness of the South American tomato pinworm Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae): both larvae and adults are chill‐susceptible. Pest Management Science, 77(1): 184-193.
 Taylor, L.R. 1961. Aggregation, variance and the mean. Nature, 189: 732-735.
Tropea, G.G., Siscaro, G., Biondi, A., and Zappala, L. 2012. Tuta absoluta, a South American pest of tomato now in the EPPO region: biology, distribution and damage. European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin, 42: 205-210.
 Van Damme, V., Berkvens, N., Moerkens, R., Berckmoes, E., Wittemans, L., et al. 2015. Overwintering potential of the invasive leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) as a pest in greenhouse tomato production in Western Europe. Journal of Pest Science, 88: 533-541.