مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی کنجد در استان خراسان رضوی باTrichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار ،گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کنجد یکی از گیاهان زراعی با ارزش غذایی فراوان است که از حمله‌ی میکروارگانیسم‌های بیمارگر از جمله قارچ‌ها، مصون نیست. ایجاد بیماری‌هایی مانند پژمردگی آوندی در این گیاه، باعث کاهش راندمان محصول می‌گردد. تعداد 17 جدایه مربوط به Fusarium oxysporum f. sp. sesami از گیاهان کنجد مشکوک به بیماری در مناطق مختلف استان خراسان رضوی جداسازی شدند. برای بررسی امکان مهار زیستی از قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum جدایه‌ی TR5 استفاده گردید. در آزمون بیماری‌زایی تمام جدایه‌های F. oxysporum f. sp. sesami بیماری‏‌زا بوده و از این نظر با هم دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد نشان دادند که بیش‌ترین شدت بیماری‌زایی مربوط به جدایه‌های BA15 و BA16 هر دو با 5/87 درصد پژمردگی و کم‌ترین شدت بیماری‌زایی مربوط به جدایه‌های AN7 و KA33 هر دو با 5/12 درصد پژمردگی گیاه کنجد بود. در آزمون بررسی آنتاگونیستی در شرایط آزمایشگاهی از روش کشت متقابل بیمارگر با آنتاگونیست استفاده گردید که بیش‌ترین میزان بازدارندگی از رشد ناشی از اثر آنتاگونیستی T. harzianum مربوط به جدایه‌ی BA1 با 45/88 درصد و کم‌ترین میزان بازدارندگی از رشد ناشی از تقابل با آنتاگونیست مذکور مربوط به جدایه‌ی AN2 با 33/71 درصد بود. هم‌چنین در شرایط گلخانه‌ای میزان کاهش شدت علائم بیماری در بین جدایه‌های مورد آزمایش، متفاوت بوده و اختلاف معنی‏داری در سطح 5 درصد نشان دادند. بیش‌ترین تأثیر آنتاگونیستی T. harzianum روی جدایه‌های BA1، AN7 و K33 با کاهش شدت بیماری به میزان 100 درصد و کم‌ترین تأثیر مربوط به جدایه‌ی AN2 با کاهش شدت بیماری به میزان 54/54 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of sesame Fusarium wilt using Trichoderma harzianum in Khorasan Razavi province under in vitro and in vivo conditions

نویسندگان [English]

  • A. Nazvar 1
  • M. Mamarabadi 2
  • P. Taheri 3
1 M.Sc. student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Sesame is one of the most valuable crops in human nutrition and is cultivated in different regions of Iran, including Khorasan Razavi province. In this plant, various pathogens cause vascular wilt and reduce crop yield. This study aimed to detect the fungal pathogens causing vascular wilt in sesame and control its diseases using the antagonistic fungus Trichoderma harzianum under in vitro and in vivo conditions.
Materials and Methods
Twenty-one suspected sesame samples were collected and transferred to the laboratory to be studied using valid morphological identification keys. Media such as PDA, WA, and CLA were used for the isolation, purification, and identification of the fungal samples isolated from the infected sesame plants, respectively. Pathogenicity test was conducted by the root inoculation of sesame plants grown under greenhouse conditions. The biocontrol activity of Trichoderma harzianum (Isolate TR5) isolated from the rhizosphere of sesame roots was evaluated against the pathogenic isolates of Fusarium oxysporum f. sp.  sesami under in vitro (dual culture) and greenhouse conditions by the root inoculation of the plants.
Results
According to the result, 17 isolates were related to Fusarium oxysporum f. sp.  sesami. The pathogenicity test was performed on the sesame plants at the 5-8-leaf stage. All F. oxysporum f. sp.  sesami isolates were pathogenic as they revealed a significant difference at p=0.05. The highest level of pathogenicity was noticed for the isolates BA15 and BA16, both with 87.5% wilting, and the lowest pathogenicity was observed in the isolates AN7 and KA33, both with 12.5% wilting on the sesame plants. Regarding the antagonistic properties, the highest inhibition rate in dual culture with T. harzianum was observed for the BA1 isolate with 88.45% mycelial inhibition, while the lowest inhibition rate during interaction with the antagonist was exhibited in the AN2 isolate with 71.33% mycelial inhibition.
Moreover, the disease severity reduction rates were different among all isolates of the pathogen tested under greenhouse conditions, and a significant difference was observed at p= 0.05. The highest antagonistic activity of T. harzianum was observed in the BA1, AN7, and K33 isolates with 100% disease severity reduction; however, the lowest activity was related to the AN2 isolate with 54. 54% reduction.
Discussion
The present study indicates that the TR5 isolate belonging to T. harzianum has a high biocontrol potential for controlling vascular wilt on the sesame plants. Consistent with this finding, previous studies have also reported the potentials of Trichoderma spp. for controlling Fusarium wilt in tomatoes, cucumbers, and beans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vascular wilt
  • sesame
  • biological control
  • Trichoderma harzianum
Albukhari, F.M. 2015. Verticillium dahliae causes the fungal wilting disease of cotton plants grown on the Mississippi State North Farm. Mississippi State University.
Bedigian, D. 2010. Sesame: the genus Sesamum. CRC Press.
Benitez, T, R., Limon, M.C., and Codon, A.C. 2004. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains. International Microbiology, 7(4): 249-260.
Benitez, T., Delgado-Jarana, J., Rincon, A.M., Rey, M., and Limon, M.C. 1998. Biofungicides: Trichoderma as a biocontrol agent against phytopathogenic fungi. In Pandalai S.G. (Ed). Recent Signpost Trivandrum. 2(1998): 129-150.
Carvalho, D.D., Lobo Junior, M., Martins, I., Inglis, P.W., and Mello, S. 2014. Biological control of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli by Trichoderma harzianum and its use for common bean seed treatment. Tropical Plant Pathology, 39(5): 384-391.
Chung, B.K., and Hong, K.S.1991. Biological control with Streptomyces sp. on Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum and Phytophthora nicotianae var. parasitica causing sesame wilt and blight. The Korean Journal of Mycology, 19(3): 231-237.
Chung, H.S., and Choi, W.B. 1990. Biological control of sesame damping off in the field by coating seed with antagonistic Trichoderma viride. Seed Science and Technology (Switzerland), 18(2): 451-459.
Conway, K.E. 1996. An overview of the influence of sustainable agricultural systems on plant diseases. Crop Protection, 15(3): 223-228.
Crous, P.W., Verkley, G.J.M., Groenewald, J.Z., and Samson, R.A. 2009. CBS Laboratory Manual Series. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, The Netherlands.
De Hoog, G.S., Guarro, J., Gené, J., and Figueras, M.J. 2000. Atlas of clinical fungi (No. Ed. 2). Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS).
Dong-hua, L.I., Lin-hai, W.A.N.G., Yan-xin, Z.H.A.N.G., Hai-xia, L.V., Xiao-qiong, Q.I., Wen-liang, W.E.I. , and Xiu-rong, Z.H.A.N.G. 2012. Pathogenic variation and molecular characterization of Fusarium species isolated from wilted sesame in China. African Journal of Microbiology Research, 6(1): 149-154.
El-Bramawy, M.A.S.A., and Abd Al-Wahid, O.A. 2009. Evaluation of resistance of selected sesame (Sesamum indicum) genotypes to Fusarium wilt disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. sesami. Tunisian Journal of Plant Protection, 4:29-39.
Elewa, I.S., Mostafa, M.H., Sahab, A.F., and Ziedan, E.H. 2011. Direct effect of biocontrol agents on wilt and root-rot diseases of sesame. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 44(5): 493-504.
Etebaryan, H.R. 2002. Vegetable and summer diseases and methods of combating them. Tehran University Publication (In Farsi).
Freeman, S., Zveibil, A., Vintal, H., and Maymon, M. 2002. Isolation of nonpathogenic mutants of Fusarium oxysporum f. sp. melonis for biological control of Fusarium wilt in cucurbits. Phytopathology, 92(2): 164-8.
Gabr, M.R., Hussein, N.A., Saleh, O.I., and Khalil, M.A. 1998. Susceptibility of Certain Varieties and Genotypes and Control of Wilt and Root Rot Diseases of Sesame Attributed to Fusarium oxysporum f. sp. sesami and Macrophomina Phaseoli. Egyptian Journal of Microbiology, 33(3): 403-428.
Gajera, H.P., and Vakharia, D.N. 2012. Production of lytic enzymes by Trichoderma isolates during in vitro antagonism with Aspergillus niger, the causal agent of collar rot of peanut. Brazilian Journal of Microbiology, 43(1): 43-52.
Ghildiyal, A., and Pandey, A. 2008. Isolation of cold tolerant antifungal strains of Trichoderma sp. from glacial sites of Indian Himalayan region. Research Journal of Microbiology, 3(8): 559-64.
Harman, G.E., Howell, C.R., Viterbo, A., Chet, I., and Lorito, M. 2004a. Trichoderma species opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews Microbiology, 2(1): 43-56.
Harman, G.E., Petzoldt, R., Comis, A., and Chen, J. 2004b. Interactions between Trichoderma harzianum strain T22 and maize inbred line Mo17 and effects of these interactions on diseases caused by Pythium ultimum and Colletotrichum graminicola. Phytopathology 94(2): 147-53.
Hermosa, M.R., Grondona, I., Iturriaga, E.T., Diaz-Minguez, J.M., Castro, C., Monte, E., and Garcia-Acha, I. 2000. Molecular characterization and identification of biocontrol isolates of Trichoderma spp. Applied and Environmental Microbiology, 66(5): 1890-8.
Howell, C.R. 1998. The role of antibiosis in biocontrol. Trichoderma and Gliocladium, 2: 173-84.
Howell, C.R. 2003. Mechanisms employed by Trichoderma species in the biological control of plant diseases: the history and evolution of current concepts. Plant Disease, 87(1): 4-10.
Hu, D., Wang, C., Tao, F., Cui, Q., Xu, X., Shang, W., and Hu, X. 2014. Whole genome wide expression profiles on germination of Verticillium dahliae microsclerotia. PloS one, 9(6): 100046.
Izadpanah. A., Ashkan. M., Banihashemi. Z., Rahimian. A. 2010. Plant Pathology 3. Aiiezh Publication. Forth edition (In Farsi).
Jacobsen, B.J., Zidack, N.K., and Larson, B.J. 2004. The role of Bacillus-based biological control agents in integrated pest management systems: plant diseases. Phytopathology, 94(11): 1272-1275.
Kamala, T., and Devi, S.I. 2012. Biocontrol properties of indigenous Trichoderma isolates from North-east India against Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani. African Journal of Biotechnology, 11(34): 8491-8499.
Klosterman, S.J., Subbarao, K.V., Kang, S., Veronese, P., Gold, S.E., Thomma, B.P., Chen, Z., Henrissat, B., Lee, Y.H., Park, J., and Garcia-Pedrajas, M.D. 2011. Comparative genomics yields insights into niche adaptation of plant vascular wilt pathogens. PLoS Pathogens, 7(7): 1002137.
Leslie, J.F., and Summerell, B.A. 2008. The Fusarium laboratory manual. John Wiley & Sons.
Mach, R. and Zeilinger, S. 2003. Regulation of gene expression in industrial fungi: Trichoderma. Applied Microbiology and Biotechnology, 60(5): 515-522.
Mahdy, A.M.M., Sagitov, A.O., and GA, A. 2011. Efficacy of Trichoderma spp. in controlling Fusarium wilts of cucumber under protected houses. Annals of Agricultural Sciences, 49(1): 71-77.
Mahmoud, A.F., and Abdalla, O.A. 2018. Biocontrol efficacy of Trichoderma spp. against sesame wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. sesami. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 51(5-6): 277-287
Mahmoud, A.F., and Abdalla, O.A. 2018. Biocontrol efficacy of Trichoderma spp. against sesame wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. sesami. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 51(5-6): 277-287.
Mahmoud, A.F.A. 2016. Evaluation of certain antagonistic fungal species for biological control of faba bean wilt disease incited by Fusarium oxysporum. Journal of Phytopathology and Pest Management, 17: 1-4.
Mari, M., Guizzardi, M., and Pratella, G.C. 1996. Biological control of gray mold in pears by antagonistic bacteria. Biological Control, 7(1): 30-37.
Moslem, M.A., and El-Kholie, E.M. 2009. Effect of neem (Azardirachta indica A. Juss) seeds and leaves extract on some plant pathogenic fungi. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(14): 1045-1048.
Naher, L., Yusuf, U.K., Ismail, A. and Hossain, K. 2014. Trichoderma spp.: a biocontrol agent for sustainable management of plant diseases. Pakistan Journal of Botany, 46(4): 1489-1493.
Naing, K.W., Anees, M., Kim, S.J., Nam, Y., Kim, Y.C., and Kim, K.Y. 2014. Characterization of antifungal activity of Paenibacillus ehimensis KWN38 against soilborne phytopathogenic fungi belonging to various taxonomic groups. Annals of Microbiology, 64(1): 55-63.
Nelson, P.E., Toussoun, T.A., and Marasas, W.F.O. 1983. Fusarium species: an illustrated manual for identification.
Neven, A.A., Abd-El-Aal, S., and Sahab, A.F. 2007. The mutagenic activity of chitosan and its effect on the growth of Trichoderma harzianum and Fusarium oxysporum f. sp.  sesami. Journal of Applied Sciences Research, 3: 450- 455.
Perello, A., Monaco, C., Simon, M.R., Sisterna, M., and Dal Bello, G.S. 2003. Biocontrol efficacy of Trichoderma isolates for tan spot of wheat in Argentina. Crop Protection, 22(9): 1099-1106.
Sahab, A.F., Elewa, I.S., Mostafa, M.H., and Ziedan, E.H. 2001. Integrated control of wilt and root-rot diseases of sesame in Egypt. Journal of Applied Sciences, 16(7): 448-462.
Samuels, G.J. and Hebbar, P.K. 2015. Trichoderma: identification and agricultural applications. APS Press.
Samuels, G.J., and Hebbar, P.K. 2015. Trichoderma: identification and agricultural applications. APS Press.
Sangle, U.R., and Bambawale, O.M. 2004. New strains of Trichoderma spp. strongly antagonistic against Fusarium oxysporum f. sp. sesami. Journal of Mycology and Plant Pathology, 34(1): 107-109.
Sharifnabi. B. 2010. Diseases of Iranian crops. First edition. Industrial Esfahan University (In Farsi).
Shishido, M., Miwa, C., Usami, T., Amemiya, Y., and Johnson, K.B. 2005. Biological control efficiency of Fusarium wilt of tomato by nonpathogenic Fusarium oxysporum Fo-B2 in different environments. Phytopathology, 95(9): 1072-1080.
Singh, A., Shukla, N., Kabadwal, B.C., Tewari, A.K., and Kumar, J. 2018. Review on plant-Trichoderma-pathogen interaction. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7: 2382-2397.
Snyder, W.C., and Hansen, H.N.1947. Advantages of natural media and environments in the culture of fungi. Phytopathology, 37(6): 420.
Suarez-Estrella, F., Vargas-Garcıa, M.C., Lopez, M.J., and Moreno, J. 2004. Survival of Fusarium oxysporum f. sp. melonis on plant waste. Crop Protection, 23(2): 127-33.
Vey, A., Hoagland, R.E., and Butt, T.M. 2001. Toxic metabolites of fungal biocontrol agents: progress, problems and potential. 1: 311-346.
Vinale, F., Sivasithamparam, K., Ghisalberti, E.L., Marra, R., Woo, S.L., and Lorito, M. 2008. Trichoderma–plant–pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry, 40(1): 1-10.
Zhou, C., Guo, R., Ji, S., Fan, H., Wang, J., Wang, Y., and Liu, Z. 2020. Isolation of Trichoderma from forestry model base and the antifungal properties of isolate TpsT17 toward Fusarium oxysporum. Microbiological Research, 231: 126371.
Ziedan, E.S.H., Sadek Elewa, I., Mostafa, H.M., and Sahab, A.F. 2011. Application of mycorrhizae for controlling root diseases of sesame. Journal of Plant Protection Research, 51(4): 355-361.