مقایسه کارایی چند حشره‌کش شیمیایی و غیر‌شیمیایی برای کنترل کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) در شرایط مزرعه پنبه

نوع مقاله : گزارش کوتاه-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار ، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera) یکی از آفات مهم اقتصادی در سراسر دنیا است که به بسیاری از محصولات کشاورزی خسارت وارد می‌کند. به منظور بررسی کارایی چند حشره‌کش‌ مرسوم برای کنترل این آفت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار حشره‌­کش (ایندوکساکارب، تفلوبنزوران+آلفاسایپرمترین، تیودیکارب، سایپرمترین، کلرفلوآزوران، لوفنوران+امامکتین بنزوات، ماترین و Bacillus thuringiensis) و تیمار شاهد در یک مزرعه پنبه در استان گلستان اجرا شد. سمپاشی کرت‌­ها 10-7 روز بعد از مشاهده پیک پروازحشرات کامل انجام شد. نمونه‌برداری یک روزقبل و 1، 2، 4، 7، 14، 21 و 30 روز بعد از سمپاشی صورت گرفت. پس از چهار روز کارایی حشره­‌کش­‌ها به ترتیب 6/77، 2/81، 9/89، 8/79، 6/51، 3/83، 9/47 و 4/46 درصد و در نقطه پایانی آزمایش به ترتیب 8/89، 100، 100، 100، 2/58، 100، 5/55 و 5/48 درصد برآورد شد. نتایج نشان داد که ترکیب دو حشره‌کش نسبتاً ایمن، «تفلوبنزوران + آلفاسایپرمترین» و «لوفنوران + امامکتین بنزوات» جایگزین مناسبی برای حشره­‌کش­‌های رایج ایندوکساکارب و تیودیکارب هستند. حشره­‌کش­ گیاهی ماترین، حشره‌­کش میکروبی Bt و حشره­‌کش کلرفلوآزوران از گروه تنظیم کننده­‌های رشد حشرات، کارایی متوسطی داشتند. با توجه به اثرات نامطلوب ناشی از کاربرد حشره‌­کش‌­های شیمیایی رایج، ترکیب دو حشره­‌کش «تفلوبنزوران+آلفاسایپرمترین» و «لوفنوران+امامکتین بنزوات» به عنوان جایگزین­‌هایی با امنیت نسبی و کاربرد هم‌زمان کلرفلوآزوران با ماترین یا Bt به عنوان گزینه‌­های کاملا ایمن، قابل توصیه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the efficacy of some chemical and non-chemical insecticides for control of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) under cotton field conditions

نویسندگان [English]

  • N. Bagheri 1
  • M. Mohammadi Sharigf 2
  • Gh. Golmohammadi 3
1 M.Sc. Graduate student, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Cotton bollworm (Helicoverpa armigera) is a major economic pest worldwide and damaging many crops. Microbial insecticides, botanical insecticides, and insect growth regulators (IGRs) are among the compounds used as biorational insecticides in integrated pest management programs. Due to the high dependence of this pest control on insecticides application, investigating effective and safe insecticides is an important research topic.
Materials and Methods
To evaluate the effectiveness of different insecticides to control this pest, an experiment was conducted in a randomized complete block design with nine treatments in a cotton field in Golestan province. Treatments included indoxacarb, teflubenzuron+alpha cypermethrin, thiodicarb, cypermethrin, chlorfluazuron, lufenuron+emamctin benzoate, matrin and Bacillus thuringiensis. The control plot was treated with water. The plots were treated 7-10 days after the peak flight of the moths. Sampling was performed one day before and 1, 2, 4, 7, 14, 21 and 30 days after treatment. At each sampling time, 10 plants were randomly selected for each replicate, and the number of live larvae was counted.
Results
One day after treatment, the highest efficacy was recorded for thiodicarb (63.4%) and then for teflubenzuron+alpha cypermethrin, lufenuron+emamctin benzoate and indoxacarb with 58.1, 46.7 and 44.3%, respectively. After four days, when the mean larval population in all 10plants in the control treatment was still at the pre-treatment level, the effectiveness of these insecticides was 77.6, 81.2, 89.9, 79.8, 51.6, 83.3, 47.9, and 46.4%, respectively. Two weeks after the treatments, no larvae were observed in the plots sprayed with thiodicarb, cypermethrin, and lufenuron+emamctin benzoate, and their effectiveness in reducing the pest population was 100%. At the endpoint of the experiments, the efficacy of Bt, Matrin, chlorfluazuron, and Indoxacarb were 48.5, 55.5, 58.2, and 89.8%, respectively. The other four treatments (cypermethrin, lufenuron+emamctin, teflubenzuron+alpha cypermethrin, and thiodicarb) were completely (100%) affected the larvae population.
Discussion
According to the standard classification of insecticides toxicity provided by the World Health Organization (WHO), the insecticides alpha cypermethrin, emamctin benzoate, indoxacarb, thiodicarb and cypermethrin are all classified as the group with moderate toxicity, lufenuron with low toxicity and teflubenzuron and chlorfluazuron were classified in the group without toxicity. The results demonstrated that two relatively safe insecticides, teflubenzuron+alpha-cypermethrin, and lufenuron+emamctin benzoate, are suitable alternatives to common insecticides, indoxacarb, and thiodicarb. Matrin, plant-derived insecticide, Bt, microbial insecticide, and chlorfluazuron, IGR insecticide, were relatively effective. Due to the adverse effects of using common chemical insecticides, two insecticides, teflubenzuron+alpha-cypermethrin, and lufenuron+emamctin benzoate, are recommended as alternatives concerning the relative safety and simultaneous use of chlorfluazuron with matrin/Bt as entirely safe options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton bollworm
  • Common insecticides
  • Bacillus thuringiensis
  • Field efficacy
Abbas, G., Hassan, N., Farhan, M., Haq, I., & Karar, H. (2015). Effect of selected insecticides on Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) on tomato (Lycopersicon esculentum Miller) and their successful management. Advances in Entomology, 3, 16-23. https://doi.org/10.4236/ae.2015.31003
Al-Shannaf, H. M., Mead, H. M. & Sabry, A. H. (2012). Toxic and biochemical effects of some bioinsecticides and IGRs on American bollworm, Helicoverpa armigera (Hüb.) (Noctuidae: Lepidoptera) in cotton fields. Journal of Biofertilizers & Biopesticides, 3(1), 1-6. https://doi.org/10.4172/2155-6202.1000118
Darvish Mojeni, T., Bayat Asadi, H., Noori Ghanbalani, G., & Shojaei, M. (2005). Study on bioregional aspects of bollworm, Helicoverpa armigera (Hub.) (Lepidoptera: Noctuidae), in the cotton fields of Golestan province. Journal of Agricultural Sciences, 11, 97-115. (In Farsi with English summary) https://www.sid.ir/ fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=46335
El-Sayed, A. A., Amer, A. E. A., & Zaki, A. A. A. (2013). Effect of some different compounds on American bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in cotton fields. Journal of Plant Protection and Pathology, 4(4), 207-214. https://doi.org/10.21608/jppp.2013.87285
Gogi, M. D., Sarfraz, R. M., Dosdall L. M., Arif, M. J., Keddie, A. B., & Ashfaq, M. (2006). Effectiveness of two insect growth regulators against Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) and Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on population densities of arthropod predators in cotton in Pakistan. Pest Management Science, 62(10), 982-990. https://doi.org/10.1002/ps.1273
Henderson, C. F. & Tilton, E. W. (1955). Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of Economic Entomology, 48(2), 157-161. https://doi.org/10.1093/jee/48.2.157
Keyhanian, A. A., Barari, H., Taghizadeh, M., & Khormali, S. (2015). Evaluation of the efficacy of insecticide chlorfluazuron (EC 5%) against Helicoverpa armigera Hub. in soybean. Pesticides in Plant Protection Sciences, 2(1), 10-18. (In Farsi with English summary) https://doi.org/ 10.22092/jppps.2015.101309
Mohaghegh Neyshaburi, J., Rostamkolaee Motlagh, S. E., & Goodarzian, N. (2009). Studies on the effect of indoxacarb, thiodicarb and monocrotophos on mortality of tobacco budworm Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) under field conditions. Applied Entomology and Phytopathology, 77, 67-80. (In Farsi with English summary) https://jaenph.areeo. ac.ir/article_107438.html
Mosallanejad, H., & Gholami, Z. (2019). First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Heli-coverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) in Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 39(2), 195-212. (In Farsi with English summary) https://doi.org/ 10.22117/jesi.2019.122396.1238
Mushtaque Kumbhar, M., Ali, S. S., Dhiloo, K. H., Kumbhar, I., & Veesar, R. (2017). Effect of novel insecticides against Helicoverpa armigera (Hbn.) on chickpea crop under field conditions. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(12), 387-393. http://www.ijsrp.org/research-paper-1217.php?rp=P727047
Nourbakhsh, S. (2021) List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products, chemicals and recommended methods for their control. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad. (In Farsi)
Ojha, P. K., Kumari, R., & Chaudhary, R. S. (2017). Impact of certain bio-pesticides on larval mortality of Helicoverpa armigera Hubner (Noctuidae: Lepidoptera) in chickpea. Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(2), 1083-1091. https://www.entomoljournal.com/rchives/?year=2017&vol=5&issue=2&ArticleId=1708
  © 2021 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).