بررسی خصوصیات و تنوع ژنتیکی Xanthomonas translucens عامل بیماری باکتریایی نواری گندم در استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22055/ppr.2021.17178

عنوان مقاله [English]

Characterization and genetic diversity of Xanthomonas translucens, the causal agent of bacterial stripe of wheat in Kermanshah province, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Hosseini 1
  • A. Marefat 2
1 M.Sc. student, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran