وقوع شته فیلوکسرای بلوط Phylloxera quercina (Ferr.) از روی Quercus brantii در استان لرستان، غرب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران

2 استادیار گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

10.22055/ppr.2021.17218

عنوان مقاله [English]

Report of oak leaf phylloxeran, Phylloxera quercina (Ferr.) on Quercus brantii from Lorestan province, western Iran

نویسندگان [English]

  • M. Tavakoli 1
  • A. Hosseini-Chegeni 2
1 Instructor Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Research Center of Agriculture and Natural Resource of Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Corresponding author, Assistant Prof., Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran. E-mail