تداخل متقابل کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae با تغذیه از تخم مگس خانگی Musca domestica

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دکترای حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کنه­‌های خانواده Macrochelidae شکارگرهای با زندگی آزاد و همه جایی هستند که در زیستگاه­‌های غنی از مواد آلی در حال پوسیدن مانند کودهای دامی یافت می­‌شوند. برخی از کنه­‌های این خانواده به ویژه گونه Macrocheles muscaedomesticae  که در ایران نیز پراکنش وسیعی دارد به واسطه داشتن قدرت شکارگری به عنوان یک عامل کنترل کننده دوبالان ساکن کودهای حیوانی شناخته شده و در کنترل بیولوژیک آن‌ها دارای اهمیت می­‌باشد. در این پژوهش تداخل متقابل کنه­‌های شکارگر ماده M. muscaedomesticae در انکوباتور و در دو دمای 1 ± 27 و 1 ± 33 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 10:14 (روشنایی: تاریکی) روی تخم مگس خانگی Musca domestica مطالعه شد. برای این منظور تراکم‌های 1، 2، 4 و 8 عددی از کنه­‌های ماده کامل شکارگر همسن سازی و انتخاب شد. سپس تراکم ثابت 100 عددی از تخم­‌های مگس‌خانگی به مدت 6 ساعت در اختیار هر یک از تراکم­‌های ذکر شده کنه کامل ماده قرار گرفت. به منظور تخمین قدرت جستجوی سرانه (a) کنه ماده شکارگر در تراکم­‌های مختلف از معادله نیکولسون استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که در دمای 27 درجه سلسیوس با افزایش تراکم شکارگر از ۱ به ۸، سرانه شکارگری از 70/16 به 69/4 و قدرت جستجوگری سرانه از 183/0 به 058/0 کاهش یافت و در دمای 33 درجه سلسیوس با افزایش تراکم شکارگر از ۱ به ۸، سرانه شکارگری از 20/9 به 81/4 و قدرت جستجوگری سرانه از 097/0 به 061/0 کاهش یافت. منفی بودن شیب خط رگرسیون یا همان ضریب تداخل (6774/0- و 2448/0-) به ترتیب در دو دمای 27 و 33 ، بیانگر این است که با افزایش تراکم کنه شکارگر، میانگین قدرت جستجوی سرانه به ازای هر شکارگر کاهش یافت که نشانگر وجود تداخل به عنوان یک عامل وابسته به تراکم و نیز وابستگی معکوس قدرت جستجو به تراکم شکارگر است. مطالعه حاضر نشان داد کارایی کنه M. muscaedomesticae در تراکم‌­های مختلف این شکارگر متفاوت است و این نتایج می‌­تواند در پرورش انبوه این کنه شکارگر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual interference of the predatory mite Macrocheles muscaedomesticae by feeding on eggs of the Musca domestica house fly

نویسندگان [English]

  • R. Shiralizadeh 1
  • M. Esfandiari 2
  • P. Shishehbor 3
  • S. Farahi 4
1 M.Sc. Graduate student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 PhD of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Macrochelidae are cosmopolitan free-living predators that inhabit habitats rich in decaying organic matter, such as manure. They feed primarily on small arthropods and nematodes. Macrochelidae predators are considered beneficial mites that have been identified as promising biological control agents for fly eggs and larvae, and other harmful organisms. Adult Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli) prefers house fly Musca domestica L. eggs to first instar larvae. This predator has been observed to reduce fly populations in natural conditions significantly, and the reduction was considerably greater when the predator was augmented. The purpose of this study was to determine the effect of mutual interference on M. muscaedomesticae predation on house fly eggs at 27 ± 1°C and 33 ± 1°C.
Materials and Methods
In this study, we investigated the mutual interference of adult female predators M. muscaedomesticae on house fly eggs in an incubator at two constant temperatures of 27 ± 1°C and 33 ± 1°C, 65 ± 5% RH, 14:10 h (L: D) photoperiod. To this end, the per capita searching efficiency and per capita predation of 1, 2, 4, and 8 female mite M. muscaedomesticae were determined, and 100 house fly eggs were offered to 4-day-mated adult female mites in each predator density for 6 h. Before the experiments, female predators were fed and mated for 48 h and then starved for 24 h to obtain a cohort of M. muscaedomesticae.
Results
A significant relationship was discovered between the logarithm of predator density and M. muscaedomesticae per capita searching efficiency. This dramatically decreased per capita predation rate and per capita searching efficiency as predator density increased at both temperatures. At 27 °C, once predator densities were increased from 1 to 8, per capita predation decreased from 16.70 to 4.69, and per capita searching efficiency decreased from 0.183 to 0.058. At 33 °C, when predator densities were increased from 1 to 8, per capita predation decreased from 9.20 to 4.81, and per capita searching efficiency decreased from 0.097 to 0.061.  
Discussion
The negative slope of the regression line or interference coefficient of -0.6774 and -0.2448 at 27 and 33 °C, respectively, indicated that interference is a density-dependent factor and that per capita searching efficiency exhibits negative density-dependency. As a result, different predator densities may affect M. muscaedomesticae's efficacy. The findings could be applied to the mass rearing techniques of this predator mite in an insectarium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foraging behavior
  • per capita predation
  • per capita searching efficiency
  • predator mite
Farahi, S., Shishehbor, P., & Nemati, A. (2018a). Bisexual and oedipal reproduction of Macrocheles muscaedomesticae (Acari, Macrochelidae) feeding on Musca domestica (Diptera, Muscidae) eggs. Acarologia, 58(2), 430-441. https://doi.org/10.24349/acarologia/20184251
Farahi, S., Shishehbor, P., & Nemati, A. (2018b). Some mesostigmatic mites (Acari: Parasitiformes) of Khuzestan province, southwestern Iran. Persian Journal of Acarology, 7(4), 323-344. https://doi.org/10.22073/pja.v7i4.38663
Farazmand, A., Fathipour, Y., & Kamali, K. (2012). Functional response and mutual interference of Neoseiulus californicus and Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 38(5), 369-376. https://doi.org/10.1080/01647954.2012.655310
Farhadi, R., Allahyari, H., & Chi, H. (2015). Functional response and mutual interference of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) on greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum on cucumber. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 38(2), 37-48 (In Farsi with English summary). https://doi.org/10.22055/PPR.2015.11228
Fathipour, Y., & Maleknia, B. (2016). Mite Predators. In Omkar (Ed.). Ecofriendly pest management for food security (pp. 329-366). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803265-7.00011-7
Filipponi, A., Mosna, B., & Petrelli, M. G. (1971). The optimum temperature of Macrocheles muscaedomesticae as a population attribute. Rivista di Parassitologia, 32, 193-218.
Geden, C. J., & Axtell, R. C. (1988). Predation by Carcinops pumilio (Coleoptera: Histeridae) and Macrocheles muscaedomesticae (Acarina: Macrochelidae) on the house fly (Diptera: Muscidae): functional response, effects of temperature, and availability of alternative prey. Environmental Entomology, 17(4), 739-744. https://doi.org/10.1093/ee/17.4.739
Geden, C. G., Rutz, D. A., & Steinkraus, D. C. (1995). Virulence of different isolates and formulation of Beauveria bassiana for house flies and the parasitoid Muscidofurax raptor. Journal of Biological Control, 5, 615–621. https://doi.org/10.1006/bcon.1995.1073
Gerson U., Smiley, R. L., & Ochoa, R. (2003). Mite (Acari) for pest control. Oxford, Blackwell Science Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470750995
Gitonga, L. M., Overholt, W. A., Lohr, B., Magambo, J. K., & Mueke, J. M. (2002). Functional response of Orius albidipenis (Hemiptera: Anthocoridae) to Megalurothrips sjostedti (Thysanoptera: Thripidae). Biological Control, 24, 1–6. https://doi.org/10.1016/S1049-9644(02)00001-4
Hassell, M. P. & Varley, G. C. (1969). New inductive population model for insect parasites and its bearing on biological control. Nature, 223(5211), 1113–1137. https://doi.org/10.1038/2231133a0
Jervis, M. & Kidd, N. (1996). Insect natural enemies, practical approaches to their study and evaluation. Chapman and Hall.
Kazemi, Sh., & Rajaei, A. (2013). An annotated checklist of Iranian Mesostigmata (Acari), excluding the family Phytoseiidae. Persian Journal of Acarology, 2(1), 63-158. https://doi.org/10.22073/pja.v2i1.9950
Keiding, J. (1999). Review of the global status and recent development of insecticide resistance in field populations of the housefly Musca domestica (Diptera: Muscidae). Bulletin of the Entomological Research, 89(Suppl. 1), 7–67.
Khodayari, S., Fathipour, Y., & Sedaratian, A. (2016). Prey stage preference, switching and mutual interference of Phytoseius plumifer (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Systematic & Applied Acarology, 21(3), 347–355. https://doi.org/10.11158/saa.21.3.9
Khoobdel, M., & Davari, B. (2011). Fauna and abundance of medically important flies of Muscidae and Fanniidae (Diptera) in Tehran, Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 4(3), 220-223. https://doi.org/10.1016/S1995-7645(11)60073-4
Krantz, G. W. (1983). Mite as biological control agents of dung-breeding flies, with special reference to the Macrochelidae. In: M. Hoy, G. L. Cunningham, & L. Knutson (Eds.), Biological control of pests by mites (pp. 91-98), University of California Press.
Lecouna, R. E., Turica, M., Tarocco, F., & Crespo, D. C. (2005). Microbial control of Musca domestica (Diptera: Muscidae) with selected strains of Beauveria bassiana. Journal of Medical Entomology, 42(3), 332–336. https://doi.org/10.1093/jmedent/42.3.332
Lindquist, E. E., Krantz, G. W. & Walter, D. E. (2009). Order Mesostigmata. In: G. W. Krantz, & D. E. Walter (Eds.). A manual of acarology (3rd ed. pp. 124-232). Texas tech University Press
Nachman, G. (2006). The effects of prey patchiness, predator aggregation, and mutual interference on the functional response of Phytoseiulus persimilis feeding on Tetranychus urticae (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae). Experimental and Applied Acarology, 38(2–3), 87–111. https://doi.org/10.1007/s10493-006-7209-4
Nicholson, A. J. (1933). The balance of animal populations. Journal of Animal Ecology, 2, 132–178. http://dx.doi.org/10.2307/954
Pereira, C., & Castro, M. P. (1945). Contribuição para o conhecimento da espécie tipo de “Macrocheles Latr”. (“Acarina”): “M. muscaedomesticae (Scopoli, 1772)” emend. Arquivos do Instituto Biológico, 16, 153–186.
Sharififard, M., & Safdari, F. (2013). Evaluation of resistance or susceptibility of the house fly, Musca domestica L., of semi-industrial livestock farms to some pyrethroid insecticides in Ahvaz, southwestern Iran. Jundishapur Journal of Health Sciences, 5(3), 201-206.
Shiralizadeh, R., Esfandiari, M., Shishehbor, P. & Farahi, S. (2021). Effect of temperature on the functional response of the predatory mite Macrocheles muscaedomesticae (Acari: Macrochelidae) by feeding on eggs of the house fly, Musca domestica (Dip.: Muscidae). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 40(2), 63–74. (In Farsi with English summary) https://doi.org/10.22055/ppr.2021.16926
Visser, M. E., Jones, T. H., & Driessen, G. (1999). Interference among insect parasitoids: a multi-patch experiment. Journal of Animal Ecology, 68, 108-120.
Wade, C. F., & Rodriguez, J. G. (1961). Life history of Macrocheles muscaedomesticae (Acarina: Macrochelidae), a predator of the house fly. Annals of the Entomological Society of America, 54, 776-81. https://doi.org/10.1093/aesa/54.6.776
Zhang, Z., & Croft, B. A. (1995). Intraspecific competition in immature Amblyseius fallacis, Amblyseius andersoni, Typhlodromus occidentalis and Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae). Experimental and Applied Acarology, 19(2), 65–77. https://doi.org/10.1007/BF00052547
  © 2022 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/