بررسی نقش تراکم و رنگ در شکار تله کایمون-فرمونی سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans Prell (Coleoptera: Scarabaeidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی -انگلیسی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans Prell (Coleoptera: Scarabaeidae) یکی از مخرب‌ترین آفات چوب‌خوار نخیلات در ایران می‌باشد. در سال‌های اخیر استفاده از فرمون‌ها و کایرمون‌ها به عنوان یک روش ایمن در کنترل آفات به منظور حفاظت از محیط زیست بسیار رایج شده است. پژوهش حاضر مطالعه صحرایی جهت ارزیابی نقش تراکم تله (6 و 10 تله/هکتار) و رنگ تله (سیاه، سفید، قرمز و زرد) در جلب و شکار تله کایرمون-فرمونی پیشنهادی شرکت اکونکس در 4 نخلستان آلوده به سوسک شاخدار واقع در روستای شلحه امام حسن، آبادان، جنوب غرب ایران می‌باشد. نتایج نشان داد اگرچه تعداد 6 تله در هکتار می‌تواند در ردیابی آفت در منطقه کمک کند، اما تعداد 10 تله در هکتار به طور معناداری شکار بیشتری خواهد داشت. در هر دو تراکم رنگ تله به طور معناداری نقش موثری در حرکت سوسک‌های بالغ به سمت تله‌­ها داشت و در میان 4 رنگ انتخابی، رنگ مشکی و سپس به ترتیب زرد، قرمز و سفید حداکثر شکار بالغین را داشتند. اگرچه در 4 بازه زمانی (دو هفته یک‌بار) مورد بررسی شکار بالغین در تله‌ها تفاوت معناداری نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده، به منظور شمار انبوه بالغین، تعداد 10 تله کایرمون-فرمونی با رنگ مشکی بیشترین شکار را خواهد داشت. پژوهش حاضر نخستین تحقیق در دنیا در خصوص نقش تراکم و رنگ تله در کارایی تله کایرمون-فرمونی سوسک شاخدار خرما می‌باشد و این نتایج اطلاعات ارزشمندی در نحوه استفاده از تله کایرمون-فرمونی جهت شکار انبوه سوسک‌های شاخدار خرما دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of density and color on the trapping efficiency of the Kairo-pheromonal trap for date palm fruit stalk borer, Oryctes elegans Prell (Coleoptera: Scarabaeidae)

نویسندگان [English]

  • S. Zarghami 1
  • A. Mostaan 2
1 Assistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research Center/ Horticultural Science Research Institute/Agricultural Research, Education and Organization (AREEO), Ahvaz,Iran
2 Assistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research Center/ Horticultural Science Research Institute/Agricultural Research, Education and Organization (AREEO), Ahvaz,Iran
چکیده [English]

The date palm fruit stalk borer, Oryctes elegans Prell (Coleoptera: Scarabaeidae), is one of the most destructive endemic pests of palm groves in Iran. Recently, there has been a trend toward using kairomone or pheromone trapping as a preferred method of controlling this borer to preserve and protect the environment. The current field study examined the effects of trap density (6 or 10 traps/ha) and trap color (black, white, red, and yellow) on the attraction of adults of O. elegans to a Kairo-pheromonal diffuser (Ferrolure manufactured by Econex Ltd, Spain) in four infested date palm groves in Shalheh-ye Emam Hasan, Abadan, southwestern Iran. Among the test density, 6 traps/ha could accurately detect the presence of adults of O. elegans in the field and help monitor O. elegans. However, 10 traps/ha caught significantly more adults than 6 traps/ha. At both densities, trap colors significantly affected adults' mobility and dispersal to traps. The black traps captured the most significant number of adults in the field, followed by the yellow, red, and white traps. In addition, there was no significant difference between the total numbers of adults captured in traps with different colors during four different times of sampling. As a result, the black traps with 10 traps/ha yield better results at capturing in the field. Our results provide the basic information for developing a safe mass trapping system to control O. elegans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oryctes elegans
  • Palm tree
  • Kairo-pheromonal trap
  • trap color
  • trap density
Abuagla, A., & Al-Deeb, M. (2012). Effect of bait quantity and trap color on the trapping efficacy of the pheromone trap for the Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus. Journal of Insect Science, 12, 1–6.
Abdallah, F., & Al-Khatri, S. (2005). Pheromone, kairomone and food bait on attracting adults of Red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus in the Sultanate of Oman in Date palm plantations. Egyptian Journal of Agricultural Research, 83, 169–177.
Ajlan, A., & Abdulsalam, K. (2000). Efficiency of pheromone traps for controlling the Red palmweevil Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae), under Saudi Arabia conditions. Bulletin of the Entomological Society of Egypt, 27, 109–120.
Al-Deghairi, M. (2007). Seasonal fluctuation of the date palm fruit stalk borer, Oryctes elegans Prell (Coleoptera: Scarabaeidae), in date palm plantations in Al-Qassim region, Saudi Arabia. Agricultural and Marine Sciences, 12, 67–70.
Al-Saoud, A. (2010). Effect of Red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) aggregation pheromone traps’ height and colors on the number of captured weevils.  Acta Horticulture, 882, 419–429.
Ávalos, J. A., & Soto, A. (2015). Study of chromatic attraction of the Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus using bucket traps. Bulletin of Insectology, 68, 83–90.
Bedford, G. O. (1980). Biology, ecology, and control of palm rhinoceros beetles. Annual Review of Entomology, 25, 309–339.
Buxton, P. A. (1920). Insect pests of dates and the date palm in Mesopotamia and elsewhere. Bulletin of Entomological Research, 11,  287–303.
El-Haidari, H. S., & Al-Hafi dh, E. M. (1986). Palm and date arthropod pests in the Near East and North Africa. Regional project for palm and dates research center in the Near East and North Africa, Food and Agriculture Organization. Al-Watan Press. Baghdad.
Faleiro, J. R., El-saad, M. D., & Al-Abbad, A. H. (2011). Pheromone trap density to mass trap Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae: Rhynchophoridae: Dryophthoridae) in date palm plantations of Saudi Arabia. International Journal of Tropical Insect Science, 31(1-2), 75–77.
Fasihi, M. T. (2011). A study on the population dynamism of sympatric species of Oryctes agamemnon and O. elegans, Bushehr. Agricultural and Natural Resources Center. (In Farsi)
Ghaedi, H., Kocheili, F., Latifian, M., & Farrokhi Nejad, R. (2020). Role of Oryctes elegans (Coleoptera: Scarabaeidae) as a vector of Fusarium proliferatum, the pathogen of fusarium leaf wilt disease of date palm in Khuzestan province. Journal of Entomological Society of Iran, 40(1), 47–64.
Ghaedi, H., Kocheili, F., Latifian, M., & Farrokhi Nejad, R. (2020). Spatial and temporal distribution of rhinoceros beetles Oryctes Hellwig (Col.: Scarabaeidae) in date palm plantations of Khuzestan province. Plant Pest Research, 10(2), 59–73.
Gharib, A. (1970). Oryctes elegans Prell. (Coleoptera-Dynastidae). Applied Entomology and Phytopathology, 29, 20–29.
Giblin-Davis. R., Faleiro, J., Jacas, J., Peña, J., & Vidyasagar, P. (2013). Biology and management of the Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus. In Peña, J. (Eds.), Potential Invasive Pests Agric. Crop. CABI, Florida, United States of America, pp. 1–34.
Gurr, G., Fletcher, M. J., & Mitchell, A. (2009). Insect pests and insect‐vectored diseases of palms. Australian Journal of Entomology, 48(4), 328–342.
Hallett, R., Gries, G., Gries, R., & Borden, J. (1993). Aggregation pheromones of two Asian palm weevils, Rhynchophorus ferrugineus and R. vulneratus. Naturwissenschaften, 80, 328–331.
Hallett, R., Oehlschlager, A., & Borden, J. (1999). Pheromone trapping protocols for the Asian palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae). International Journal of Pest Management, 45, 231-237.
Hausmann, C., Samietz, J., & Dorn, S. (2004). Visual orientation of overwintered Anthonomus pomorum (Coleoptera: Curculionidae). Environmental Entomology, 33, 1410–1415.
Khalaf, M. Z., Al-Derawie, M. M., Naher, F. H., Al-Rubeae, H. F., & Al-Zaidi, S. (2013). Palm borers in the Iraqi environment. In Abstract book of the 6th national conference of environment and natural resources, University of Basrah, Iraq. 26 pp.
Latifian, M., Rahnama, A. A., & Sharifnezhad, H. (2012). Effects of planting pattern on major date palm pests and diseases injury severity. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4, 1443–1451.
Martínez, J., Gómez, S., Ferry, M., & Díaz, G. (2008). Ensayos en túnel de viento para la mejora de la eficacia de las trampas de feromona de Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae), Picudo rojo de la palmera. Boletín de sanidad vegetal, Plagas, 34, 151–161.
Mohammadpour, K., & Avand-Faghih, A. (2008). Investigation on the possibility of co-mass trapping of the populations of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus and date palm fruit stalk borer Oryctes elegans using pheromone traps. Applied Entomology and Phytopathology, 75, 39–53.
Mohammadpour, K., Avand-Faghih, A., & Hosseini-Gharalari, A. (2018). The effect of date palm tissue and aggregation pheromone on attraction and trapping of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus Oliv. (Col.: Dryophthoridae. Acta Phytopathol Entomol Hungarica, 53(2), 233–239
Oehlschlager, A. C. (1994). Use of pheromone baited traps in control of red palm weevil in the Kingdom of Saudi Arabia. Consultancy Report submitted to Ministry of Agriculture, Saudi Arabia. pp. 17.
Ratcliffe, B. C., & Ahmed, Z. (2010). Additions to the distribution of Scarabaeidae (Insecta: Coleoptera) in northern Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 42, 827–830.
Rochat, D., Mohammadpour, K., Malosse, C., Avand-Faghih, A., Lettere, M., Beauhaire, J., Morin, J. P., Pezier, A., Renou, M., & Abdollahi, G. A. (2004). Male aggregation pheromone of date palm fruit stalk borer Oryctes elegans. Journal of Chemical Ecology, 30, 387–407.
Reddy, G., Balakrishnan, S., Remolona, J., Kikuchi, R., & Bamba, J. (2011). Influence of trap type, size, color, and trapping location on capture of Rhabdoscelus obscurus (Coleoptera: Curculionidae). Annals of the Entomological Society of America104, 594–603.
Reddy, G., Gadi, N., & Taianao, A. (2012). Efficient sex pheromone trapping: catching the Sweetpotato weevil, Cylas formicarius. Journal of Chemical Ecology, 38, 846-53.
Sansano, M., Gómez, S., Ferry, M., & Díaz, G. (2008). Ensayos de campo para la mejora de la eficacia de las trampas de captura de Rhynchophorus ferrugineus, Olivier (Coleóptera: Dryophthoridae), Picudo rojo de la palmera. Boletín de sanidad vegetal. Plagas34, 135–145
Soroker, V., Blumberg, D., Haberman, A., Hamburger-Rishad, M., Reneh, S., Talebaev, S., Anshelevich, L., & Harari, A. R. (2005). Current status of red palm weevil infestation in date palm plantations in Israel. Phytoparasitica, 33, 97–106.
Tabrizian, M., Mohammadpour, K., & Tabak, S. N. (2009). Synthesis and fi eld evaluation of aggregation pheromone of date palm fruit stalk borer Oryctes elegans. Applied Entomology and Phytopathology, 87, 51–60.
Vacas, S., Primo, J., & Navarro-Llopis, V. (2013). Advances in the use of trapping systems for Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae): traps and attractants. Journal of Economic Entomology, 106, 1739-1746.
  © 2022 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).