اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های استامی‌پرید، پای‌متروزین و فلونیکامید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران


عنوان مقاله [English]

Sublethal Effects of Acetamiprid, Pymetrozine and Flonicamid on the Functional Response of Aphidius matricariae Haliday

نویسنده [English]

  • N. Aminijam
Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Jundi-Shapur University of Technology Dezful, Dezful, Iran,