تأثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش‌ پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندمSchizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری تخصصی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

5 دانشجوی دکتری شیمی فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران


عنوان مقاله [English]

Assessment of toxicity and sublethal effects of Pymetrozine insecticide on population growth parameters and detoxifying enzymes activity of Schizaphis graminum (Rondani)

نویسندگان [English]

  • H. Rafiee Dastjerdi 1
  • Z. Abedi 2
  • A. Golizadeh 3
  • A. Habibi-Yangjeh 4
  • S. S. Feizpoor 5
1 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Graduate Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
5 Ph.D. Student of Physical Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran