شناسایی و بررسی تنوع‌ژنتیکی استرین‌های بیماریزای سودوموناس جداشده از میزبان‌های فلفل، پیاز و سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه گیاه پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران


عنوان مقاله [English]

Identification and study of genetic diversity of pathogenic Pseudomonas strains isolated from pepper, onion and potato in East and West Azerbaijan provinces

نویسندگان [English]

  • S. Arshad 1
  • S. Nematollahi 2
  • K. Rouhrazi 2
  • N. Kezrinejhad 3
1 Ph.D. Student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Mahabad branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran