اثر غلظت‌های زیر کشنده بایومایت® بر فراسنجه‌های چرخه زندگی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، تهران، ایران

4 استاد گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Effects of sub-lethal concentrations of Biomite® on life-history traits of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • M. Havasi 1
  • K. Kheradmand 2
  • H. Mosallanejad 3
  • Y. Fathipour 4
1 Ph.D. student, Department of Entomology and Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate professor, Department of Entomology and Plant Pathology, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran