واکنش ارقام مختلف انار (Punica granatum) نسبت به نماتد ریشه‏‌گرهی Meloidogyne incognita race 2

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران


عنوان مقاله [English]

Reaction of Different Pomegranate (Punica granatum) Cultivars to Root-knot Nematode (Meloidogyne incognita race 2)

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudisarabi 1
  • M. Majid Olia 2
1 M.SC. Graduate of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran