بررسی القای دیاپوز در لاروهایEphestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان

1 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigation of diapause induction in Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) larvae

نویسندگان [English]

  • B. Naseri 1
  • F. Bidar 2
  • J. Salmani-Moghanlou 3
1 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Graduate of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Ph.D. Student of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran