جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران


عنوان مقاله [English]

Isolation, identification and characterization of bacterial endophytes from Iranian wheat cultivars

نویسندگان [English]

  • E. Taheri 1
  • S. Tarighi 2
  • P. Taheri 3
1 PhD student of plant pathology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran