شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره متانولی گیاهان آویشن کوهی و پونه کوهی و اثر حشره‌کشی و دورکنندگی آن‌ها روی سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporarium)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 محقق بخش بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، گرگان، ایران

2 محقق بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، گرگان، ایران

چکیده

سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporarium, Westwood)، آفتی پلی­­‌فاژ بوده که باعث خسارت اقتصادی بر کمیت و کیفیت بسیاری از محصولات در سراسر جهان می­‌گردد. در سال­‌های اخیر، کاربرد ترکیبات گیاهی، به عنوان حشره­‌کش­‌های کم خطر به عنوان جایگزین سموم شیمیایی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی عصاره متانولی گیاهان پونه کوهی (Mentha longifolia L.) و آویشن کوهی (Thymus pubescens, Boiss.) و اثر حشره‌­کشی و دورکنندگی آن­‌ها روی حشرات کامل سفید بالک گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش سمیت تماسی، با کاربرد عصاره متانولی این دو گیاه، هر کدام در سه غلظت (1000، 1500 و 2000  پی‌‌پی‌­ام) و پس از گذشت سه زمان (24، 48 و 72 ساعت) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی محاسبه شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­‌داری در درصد کشندگی عصاره‌­ها در غلظت­‌های مختلف پس از هر یک از زمان­‌های مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس نتایج آزمایش‌های سمیت تماسی، با افزایش غلظت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض عصاره‌­ها، میزان درصد تلفات افزایش یافت. میزان LC50 عصاره پونه کوهی و آویشن کوهی به ترتیب 11148 و 13980 میلی­‌گرم بر لیتر بود. بیشترین و کمترین درصد تلفات به ترتیب در عصاره پونه کوهی با غلظت 2000 پی­پی­ام و پس از گذشت 72 ساعت (25/96 درصد) و عصاره آویشن کوهی با غلظت 1000 پی­‌پی­‌ام و پس از گذشت 24 ساعت (5/17 درصد) بود. برای تعیین درصد دورکنندگی، از کاغذهای صافی آغشته به غلظت­‌های مختلف عصاره­‌های گیاهی استفاده شد. نتایج آزمایش اثر دور کنندگی نشان داد که عصاره پونه کوهی به طور معنی‌­داری دارای قدرت دور کنندگی بسیار بالایی بود. بیشترین و کمترین اثر دور کنندگی، به ترتیب در عصاره پونه کوهی (90 درصد) و عصاره آویشن کوهی (12/23 درصد) مشاهده شد. همچنین، ترکیبات شیمیایی تشکیل‌­دهنده عصاره متانولی آویشن کوهی و پونه کوهی با استفاده از دستگاه GC – MS شناسایی شد. بنابر این، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که این عصاره‌­ها دارای خاصیت حشره­‌کشی و دور کنندگی خوبی علیه سفید بالک گلخانه بوده و استفاده از آن‌­ها در کنترل این آفت، توصیه می‌­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of chemical compounds of methanolic extract of (Mentha longifolia L.) and (Thymus pubescens Boiss.) plants and their insecticidal and repellent effects on Trialeurodes vaporarium

نویسندگان [English]

  • M. Shazdeahmadi 1
  • S.A. Sajjadi 2
1 Researcher, Biotechnology department, Tirtash tobacco research & education center, Gorgan, Iran
2 Researcher, Plant protection department, Tirtash tobacco research & education center, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Trialeurodes vaporarium (Westwood) is a polyphagous pest that causes economic damage to the quantity and quality of many crops around the world. In recent years, using plant compounds as low-risk insecticides to replace chemical pesticides has increased significantly. This research aimed to investigate the chemical composition of methanolic extracts of Mentha longifolia L. and Thymus pubescens Boiss. and their insecticidal and repellent effects on greenhouse whiteflies in a completely randomized design in laboratory conditions.
Materials and Methods
A contact toxicity test was performed using the two methanolic extracts, each in three concentrations (1000, 1500, and 2000 ppm) and after three durations (24, 48, and 72 hours). Filter papers impregnated with different concentrations of plant extracts were used to determine the percentage of repellency. Each filter paper was cut into equal halves, and one half was impregnated separately with concentrations of 1000, 1500, and 2000 ppm. The other half was impregnated with only methanol solvent as a control. The two paper halves were then glued together and placed in Petri dishes (with a diameter of 8 cm). In each petri dish, 20 adult whitefly (T. vaporarium) insects were placed in the middle of the filter paper, and the total number of insects on each half of the filter paper was checked after 24, 48, and 72 hours.
Results: The results showed a significant difference in the percentage of toxicity at different concentrations after each studied duration. Based on the contact toxicity tests, the mortality rate increased with increasing the concentration and duration of exposure to the extracts. The LC50 levels of oregano and thyme extracts were 11148 and 13980 mg/L, respectively. According to the results, the mortality rate increased with increasing concentration and time. The highest mortality rate was observed in M. longiflora extract with a concentration of 2000 ppm after 72 hours (96.25 %), and the lowest mortality in T. pubescens extract with a concentration of 1000 ppm after 24 hours (17.5 %). The repellent effect increased with the higher concentration of extracts. The repellency test showed that M. longiflora extract had a significantly high repellent power. The highest and lowest repellency effects were observed in M. longiflora extract (90 %) and T. pubescens extract (23.12 %), respectively. The chemical compounds of the methanolic extracts were identified using a GC-MS, and their diagrams were drawn. The analysis of chemical compounds found that most of the identified compounds of the two plant extracts studied were terpenoid compounds, monoterpenes, and Cesciue terpenes, and thymol (38-42 %) was the highest composition of the extracts.
Conclusion
The results of the present study indicated that these extracts have favorable insecticidal and repellent properties against T. vaporarium, and their use in controlling this pest is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trialeurodes vaporarium
  • Plant extracts
  • toxicity effect
  • Repellent effect
Abbott, W. S. (1925). A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide. Journal of Economic Entomology, 18(1), 265-267.
Akrami, H., Moharramipour, S. & Imani, S. (2011). Comparative effect of Thymus kotschyanus and Mentha longifolia essential oils on oviposition deterrence and repellency of Callosobruchus maculatus F. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(1), 1-10.
Bolandnazar, A., Ghadamyari, M., Memarzadeh, M., & Jalali Sandi, J. (2017). Effect of some micro and nanoemulsified essential oils and plant extract on sweet potato whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), under laboratory condition. Journal of Plant Pest Research, 7(3), 23-37. (In Farsi).
Cardona, C., Rodriguez, I., Bueno, J., & Tapia, X. (2005). Biology and management of the whitefly Trialeurodes vaporariorum in field beans. International Center for Tropical Agriculture (CIAT). Department for International Development (DFID). Cali, Colombia. 345, 50p.
Choi, W. I., Lee, E. H., Choi, B. R., Park, H. M., & Ahn, Y. J. (2003). Toxicity of plant essential oils of Trialeurodes vaporarium (Homoptera: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 96(5), 1479-1484.
Copping, L. G. & Duke, S. O. (2007). Natural products that have been used commercially as crop protection agents. Pest Management Science, 63(3), 524-554.
Darnahal, A., Jamshidi, M., Jafarlo, M., & Hasheminia, S. (2021). Effects of insecticidal and repellent effects of different parts of Achillea millefolium on (Oryzaephilus surinamensis L.). Journal of Applied Plant Medicine Varamin Islamic Azad University, 3(1), 14-27 (In Farsi).
Dehghani, M., & Ahmadi, K. (2011). Effect of (Rosmarinus officinalis L.) essential oil on Bemisia tabaci (Gennadius). National Conference on Medicinal Plants, 2(1), 10-17 (In Farsi).
Ghahhari, H., & Hatami, B. (2001). Taxonomic studies of whitefly in Isfahan Previous. Plant Pest and Disease, 69(1), 25-38. (In Farsi).
Ghafouripour, H., Rafiei Dastjerdi, H., Naseri, B., Hasanpour, M., & Mahdavi, V. (2019). Effect of Insecticidal and Repellency of five essential oils on Oryzaephilus surinamensis L. The Second International Conference and the Sixth Conference on Organic and Conventional Agriculture, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran. (145 pp). (In Farsi).
Iqbal, H., Moazenzadeh Khiavi, A., & Bohloli, S. H. (2016). A review of the therapeutic and phytochemical properties of Mentha longifolia. The first national conference on medicinal, aromatic and spice plants of Iran. Gonbad Kavous University (In Farsi with English summary).
Ismaili, M., Safavid, A., & Safar Alizadeh, M. H. (2011). Study of insecticide effect of Mentha pulegium essential oil on two biological stages of eggs and whole insect of four-spot beetle in laboratory conditions, First National Congress of New Agricultural Sciences and Technologies, Zanjan, Iran (In Farsi).
Isman, M. B. (2000). Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection, 19(4), 603-608.
Isman, M. B. (2006). Botanical insecticides, deterrents and repellents in modern agriculture and an increasingly oils in agriculture, industry and consumer products. Phytochemistry Reviews, 10, 197-204.
Khater, H. F. (2012). Prospects of botanical biopesticides in insect pest management. Pharmacologia, 3(1), 641-656.
Kogan, M., & Goeden, R. D. (1970). The host-plant range of Lema trilineata daturaphila (Coleoptera: Chrysomelidae). Annals of the Entomological Society of America, 63(4), 1175-1180.
Kouhestani, F., Hashemi, S. A. & Sabzevari, S. (2020). An Overview of insecticidal properties of Mentha longifolia L. in Iran. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11(4), 93- 97(In Farsi with English summary).
Kumar, P., Mishra, S., Malik, A. & Satya, S. (2011). Insecticidal properties of Mentha species: A review. Indian Crop Production, 34(1), 802-817.
Mendoza-Garcia, E. E., Ortega-Arenas, L., & Rodriguez-Hernandez, C. (2014). Repellency, toxicity and oviposition inhibition of vegetable extracts against greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporarium (Westwood). Chilean Journal of Agricultural Research, 12(3), 120-123.
Mohammadi, A. (2015). Study of antifungal properties and chemical composition of essential oil of Thymus kotscuyanus Boiss. & Hohen. Iranian Journal of Plant Physiology and Biochemistry, 1(2), 52-62 (In Farsi with English summary).
Moravvej, G., Of- Shahraki, Z. & Azizi- Arani, M. (2011). Contact and repellent activity of Elletaria cardamomum(L.) Maton. and Benium persicum (Boiss.) Fedtsch. Oils against Tribolium castaneum(Herbst) adults (Coleoptera: Tenebrionidae). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(2), 225-238 (In Farsi with English summary).
Mozaffarian, V. (2013). Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Farhang Moaser Press. (1350 pp). (In Farsi).
Nikooyi, M., Moharramipour, S., & Talebi, A. (2010). Insecticidal properties of essential oils from (Zhumeria majdae) and (Mentha longifolia) on store pests. Master of Science thesis in Agricultural Entomology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (212 pp). (In Farsi).
Oliveira, M. R. V., Henneberryb, T. J., & Andersonc, P. (2001). History, Current status, and collaborative research projects for Bemisia tabaci. Crop Protection, 20(2), 709-723.
Qaderi, M., Razmju, G., Davari, M., Rafiei Dastjerdi, H., & Ebadollahi, A. (2014). Identification of Mentha longifolia essential oil compounds and evaluation of its aphid activity on control of oat leaf aphid in laboratory conditions. 3rd National Congress of Organic and Conventional Agriculture, Ardabil, Iran. (pp. 41-56). (In Farsi with English summary).
Rezaei, M. B., & Rasouli, A. (2000). Biological activity and chemical composition of essential oils from (Thymus X-Porlock) and (Mentha longifolia). Journal of Daneshvar Medical, 8(31), 1-8 (In Farsi).
Riyazi, M., Khajeali, J., Poorjavad, N., & Boolandnazar, A. (2015). The lethal and repellent effect of peppermint essential oil formulation against (Aphis gossypii Glover.) in greenhouse conditions. Journal of Greenhouse Crop Science and Technology, 24(12), 169-179 (In Farsi with English summary).
Robertson, J.L., & Preisler, H.K. (1992). Pesticide Bioassays with Arthropods. CRC Press, Florida, 127p.
Roozdar, A., Habibpour, B., Mossadegh, M. S., & Mahmoudi Sorestani, M. (2020). Evaluation of biological effects of essential oils of 14 plant species against Phenococcus solenopsis in Laboratory condition. Journal of Plant Protection, 42(3), 71-86 (In Farsi with English summary).
Sajjadi, A., & Assemi, H. (2014). Investigation of antifungal effects of plant extracts from Nepeta cataria, Nicotiana tabacum and Thymus pubescens on pathogenic fungi of tobacco. Journal of Biological Control of Pests & Plant Diseases, 3(1), 41-52 (In Farsi with English summary).
Sharifi, H., Haghani, M., & Samih, M. A. (2014). Effects of methanolic extracts of Teucrium polium and Fumaria parviflora on sweet potato whitefly, Bemisia tabaci (Hem.: Aleyrodidae), and subsequent side effects on common green lacewing, Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae), comparing with pymetrozin in laboratory conditions. Journal of Iranian Entomological Association, 34(1), 9-21 (In Farsi with English summary).  
Soheili, A., & Banaeiyanesefid, R. A. (2018). The effect of Thyme extract on control of Agonoscena pistaciae. The second national conference of Iranian pistachios. Rafsanjan, Iran. (pp. 13-21). (In Farsi).
Taherisarhouzaki, M., Safavi, A., & Jarahi, A. (2013). Insecticide effect of essential oils from (Thymus vulgaris) and (Zataria multiflora) on (Trialeurodes vaporarium) and (Aphis gossypii). The Second National Congress of Organic and Conventional Agriculture, Ardabil, Iran. (pp.32-40). (In Farsi).
Talukder, F.A., & Howse, P.E. (1995). Evaluation of Aphanamixis polystachya as a source of repellents, antifeedants, toxicants and protectants in storage against Tribolium castaneumJournal of Stored Products Research, 31(11), 55-61.
Yang, N. W., Li, A. L., Wan, F. H., Liu, W. X., & Johnson, D. (2010). Effects of essential oils on immature and adult sweet potato whitefly, Bemisia tabaci biotype B, Crop protection, 29(1), 1200-1207.
 © 2022 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/