القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری‏‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 محقق گروه گیاه‌پزشکی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

بیماری بلاست برنج ناشی از قارچ Pyricularia oryzae یکی از بیماری‏‏‏‌های مهم برنج در جهان است. رایزوباکتر‏‏های محرک رشد گیاه با استقرار در ناحیه ریشه، نقش مهمی در القای مقاومت سیستمیک علیه بیمارگرها دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی گلخانه‌‏ای تاثیر دو جدایه رایزوباکتر محرک رشد گیاه،Alcaligenes faecalis strain O1R4  و Bacillus idriensis strain MR2، بر القای تولید آنزیم‏‌های مرتبط با مقاومت نظیر پراکسیداز و کاتالاز و شدت بیماری در گیاه برنج مایه‌زنی‌ شده با قارچ بیمارگر بود. به‌‏این منظور ریشه‏‌ی نشاءهای دو رقم هاشمی و حسن‏‌سرایی قبل از کاشت در گلدان به مدت یک ساعت در سوسپانسیون جدایه‌‏ها قرار داده شد. سپس گیاهان برنج در مرحله چهار برگی با سوسپانسیونی از اسپورهای قارچ بلاست اسپری شدند. میزان آنزیم‌‏های کاتالاز و پراکسیداز در زمان‏‌های یک، سه، پنج و هفت روز پس از مایه‌زنی با اسپکتروفتومتر سنجیده شد. بر اساس نتایج، اثر تیمارهای باکتریایی بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در اولین روز پس از مایه‌زنی معنی‌‏دار نبود ولی در روزهای سوم، پنجم و هفتم در سطح 1% معنی‌‏دار شد. اثر تیمار‏ها بر میزان آنزیم کاتالاز، از اولین روز پس از مایه‌زنی تا روز هفتم در سطح 1% معنی دار بود که نشان دهنده پاسخ سریع گیاه در تولید آنزیم کاتالاز در برابر عامل بیماری است. همچنین جدایه‌‏های A. faecalis O1R4وB. idriensisMR2  با القای مقاومت سیستمیک در برابر عامل بیماری بلاست، شدت بیماری را در دو رقم هاشمی و حسن‌سرایی به ترتیب 37 و 21 % کاهش دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induction of resistance in rice against Pyricularia oryzae by two plant growth promoting rhizobacteria

نویسندگان [English]

  • A. Zakariazadeh 1
  • F. Shahryari 2
  • A. Ebadi 3
  • M. Khoshkdaman 4
1 M.Sc. Graduate of Plant Pathology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Assistant professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Research Assist. Prof, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
4 Researcher, Department of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Rice blast disease caused by Pyricularia oryzae is one of the most important rice diseases worldwide. Given the growing demand for non-toxic and chemical-free products, identification of plant growth-promoting microorganisms that can assist in mitigating challenges to plant growth is very important in sustainable rice cultivation. This study aimed to investigate the effect of two plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) isolates, Alcaligenes faecalis strain O1R4 and Bacillus idriensis strain MR2, on the induction of resistance-related enzymes such as peroxidase and catalase and on the severity of rice blast in Hashemi and Hassan Sarai cultivars.
Materials and Methods
The roots of the seedlings (cv. Hashemi and Hassan Sarai) were inoculated with a suspension of bacterial isolates (106-107 CFU/ml) for one hour and planted into pots. The plants were then sprayed in the four-leaf stage with an aqueous spore suspension (2×105 spore/ml) until run-off. The inoculated plants were transferred to the greenhouse at 28 °C and 90% relative humidity. Catalase and peroxidase activity in rice leaf extracts from different treatments were assayed one, three, five, and seven days after inoculation with blast fungus using a spectrophotometer. The activity was expressed in U µg–1 protein. The experiment was done in a completely randomized design with eight treatments and three replications for each cultivar. Also, the blast severity was assessed in the leaves of inoculated plants with six replications. The data were analyzed by SAS software (version 9.1) and Tukey's test at 0.05 and 0.01 probability levels.
 Results
According to the analyses of variance, there was a significant influence of bacterial inoculation on the activity of peroxidase enzyme on the third, fifth, and seventh days. On the other hand, the activity of catalase enzyme increased on the first day to the seventh day at the 1% probability level. Mean comparison revealed in the treatments consisting of A. faecalis + P. oryzae, the levels of peroxidase and catalase enzymes were respectively elevated by 97% and 43% in Hashemi cultivar and by 174% and 125% in Hassan-Sarai cultivar compared to the positive control. Also, in the presence of B. idriensis + P. oryzae, the amount of peroxidase and catalase enzymes were respectively heightened in cv. Hashemi by 69% and 33% and in cv. Hassan-Sarai by 195% and 121% compared to the positive control. In the simultaneous use of two bacterial isolates and P. oryzae, the amount of catalase enzyme increased in Hashemi and Hassan-Sarai cultivars by 73% and 166% and the amount of peroxidase enzyme reached 174% and 319% in Hashemi and Hassan-Sarai cultivars, respectively compared to the positive control. Finally, the results showed that the blast severity was reduced using A. faecalis strain O1R4 and B. idriensis strain MR2 by 37% and 20% in the cultivars respectively.
Discussion
In the present study, peroxidase activity in all treatments consisting of blast fungus was approximately at the same level within 24 hours post-inoculation. Then, the peroxidase level increased and maintained until the seventh day. Further, the catalase activity increased in the presence of the blast fungus and PGPRs. The level of peroxidase activity increased one to three days after inoculation. In comparison, the level of catalase increased within 24 hours after inoculation. The simultaneous use of two bacterial isolates along with pathogenic fungus was more effective than usage of each isolate separately. In general, the results of this research were consistent with previous studies that indicate the bacterial isolates can reduce the blast severity by inducing systemic resistance in rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcaligenes faecalis
  • Bacillus idriensis
  • Biological control
  • Rice blast