ارزیابی کارایی جدایه‌های بومی قارچBeauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری و محقق، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، چالوس، مازندران، ایران

4 استادیار پژوهش، باغ گیاه شناسی نوشهر، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نوشهر، مازندران، ایران

چکیده

زنجرکOrosanga japonica  آفت مهاجم و چندخوار در منطقه پالئارکتیک است که در سال 1389 از شمال ایران از روی درختان مرکبات جمع‌آوری شد. پوره‌ها و حشرات کامل این آفت با تغذیه از شیره گیاهی و ترشح زیاد عسلک به گیاهان مختلف خسارت اقتصادی وارد می‌کنند. علیرغم شیوه‌های مختلف مدیریتی، مهار موفقیت‌آمیز این آفت به دلیل رشد و تکثیر سریع آن دشوار است. در مطالعه حاضر، طی جنگل گردی در مناطق پراکنش این آفت در استان مازندران، لاروهایی که به قارچ آلوده بودند، مشاهده شدند. پس از بررسی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی، دو جدایه‌ی بومی قارچ بیمارگر حشرات (EPFs)، Beauveria bassiana شناسایی شد. این جدایه‌‌ها دارای پرگنه‌های سفید تا کرم رنگ با لبه‌های نامنظم و ظاهر پودری، ساختارهای زایشی و کنیدی‌هایی با ریخت‌شناسی، اندازه و رنگ معمول گونه‌ی B. bassiana بودند. شناسایی جدایه‌های ‌ قارچی‌ با تکثیر و توالی‌یابی nrITS با استفاده از آغازگرهای ITS1F و ITS4 انجام شد. تحلیل مقایسه‌ای توالی‌های ITS با توالی‌های نوکلئوتیدی پایگاه داده GenBank، شباهت 100-99 درصد با B. bassiana را نشان داد. کارایی دو جدایه‌ی قارچ بیمارگر حشرات در برابر حشره کامل آفت مذکور در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر LC50 جدایه‌ی 1 و جدایه‌ی 2 به ترتیب 106 × 0/4 و 106 × 3/3 کنیدی در میلی­لیتر (روش غوطه‌­وری برگ) و به ترتیب 106 × 4/5 و 106 × 7/4 (روش پاشش مستقیم) روی حشرات کامل زنجرک در شرایط آزمایشگاهی پس از 96 ساعت از تیمار، در دمای 25 درجه‌ی ‌سلسیوس و رطوبت نسبی 60 درصد بود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای ایجاد یک راه‌برد مدیریت کارآمد در مهار آفت مهاجمO. japonica  و ساخت قارچ‌کش بومی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Indigenous Isolates of Beauveria bassiana in Controlling Invasive Planthopper, Orosanga japonica

نویسندگان [English]

  • R. Gholami Ghavamabad 1
  • S. M. Zamani 2
  • Y. Ahangaran 3
  • F. Kazerani 2
  • E. Zarghani 4
1 Ph.D. Graduate student and Researcher, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 MSc. Plant pathology, Forests, Rangelands and Watershed Organization, Natural Resources Protection and Conservation substitute Office, Chalus, Iran
4 Assistant Professor, Botanical Garden of Noshahr, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives
 Orosanga japonica (Hemiptera: Ricaniidae) is an invasive and polyphagous pest in the Palearctic region collected and reported from the northern part of Iran on citrus orchards in 2010. Nymphs and adults of the pest cause economic and critical damage to different plants by direct feeding and heavy deposits of honeydew on leaves. Despite various management practices, successful control of this pest has been difficult due to its rapid development and reproduction rate. Beauveria bassiana, an entomopathogenic fungus (EPF), has been extensively researched for its ability to manage a variety of insect pests and appears to be a potential alternative to conventional insecticides.
Material and Methods
 In the present study, in the course of a forest survey in the distribution areas of O. japonica in Mazandaran province, larvae were infected with some native isolates of fungal mycelia were observed. After morphological and molecular identification, two fungal-infected specimens were confirmed as B. bassiana. Fungal collections were characterized by amplifying and sequencing the ITS region of rDNA using primers ITS1 and ITS4. The susceptibility of adults of O. japonica to two EPFs isolates was evaluated using the leaf dipping method and the direct spraying method under laboratory conditions. Data were analyzed using Analysis of Variance (SAS, 2002) with insect mortality as the response variable. Means were separated at alpha=0.01 using Duncan´s test. The LC50 and LC90 values of EPFs and the mean lethal times of LT50 were estimated by Probit analysis using SPSS Statistics 17.0
Results
Two different fungal isolates presented white to cream colonies with irregular edges and powdery appearance, reproductive structures, and conidia with typical morphology, size, and color of B. bassiana species. The mean lethal concentration values (LC50) of isolate 1 and isolate 2 to were 4.00 × 106 and 3.3 × 106 conidia ml-1 (leaf dipping method) and 5.4 × 106 and 4.7× 106 conidia ml-1 (direct spraying method) on the adults of O. japonica respectively in the laboratory tests after 96 h post treatments, at 25°C and 60% relative humidity. The similarities of the ITS sequences of both two EPFs were 99-100% to those of B. bassiana in the GenBank database.
Conclusion
The natural pathogens of pests have long been known to play a significant role in the population dynamics of many important forest pests and provide assistance to manage pests and develop tools for management. Fungal diversity in the moist and temperate Hyrcanian forests can vary widely due to diverse ecological conditions. Generally, these findings could help establish an efficient management strategy for O. japonica as an invasive pest and the development of mycoinsecticide from an indigenous fungus. Future research could investigate the effect of other native EPF isolates and developing techniques in fungal formulation against O. japonica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Hyrcanian Forest
  • Planthopper
  • Bioassay
  • Entomopathogenic Fungi
Abdel-Raheem, M. A., Ismail, I. A., Abdel-Rahman, R. S., Abdel-Rhman, I. E., & Naglaa Reyad, F. (2015). Efficacy of three entomopathogenic fungi on tomato leaf miner, Tuta absoluta in tomato crop in Egypt. Swift journals of Agricultural Research, 1(2), 015-020.
Akıner, M. M., Öztürk, M., Güney, E., & Usta, A. (2020). Natural infection potential and efficacy of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana against Orosanga japonica (Melichar). Egyptian Journal of Biological Pest Control. 30(68), 2-9. https://doi.org/10.1186/s41938-020-00269-2
Akıner, M. M., Beris, F.S., Seyis, F., Ozturk, M., Sevgili, H., & Demir, E. (2019). Annual variation of the Orosanga japonica Melichar 1898 (Hemiptera: Ricaniidae) populations in the eastern Black Sea region of Turkey and possible molecular separation with based on 28S rDNA sequences from other Ricaniidae groups. Plant Protection Bulletin, 59(4), 11-19.
Alavi, S. J., Veiskarami, R., Esmailzadeh, O., & Gadow, K. V. (2020). Analyzing the biological and structural diversity of Hyrcanian forests dominated by Taxus baccata L. Forests, 11(6), 701.
Alfina, T., & Haneda, N. F. (2022). Entomopathogenic fungi as biological agents in forest plant pest control: A systematic review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 959, 012013.
Arslangündoğdu, Z., & Hizal. E. (2019). New distribution area and host plants for invasive alien insect species, Orosanga japonica (Melichar) in Turkey (Hemiptera: Ricaniidae). Journal of the New York Entomological Society, 124, 26-30. https://doi.org/10.1664/1947-5136-124.1.26
Asadi, H., Hosseini, S. M., Esmailzadeh, O., & Ahmadi, A. (2011). Flora, life form and chorological study of Box tree (Buxus hyrcana Pojark.) sites in Khybus protected forest, Mazandaran. Journal of Plant Biology, 3, 27-40.
Avidzba, N. S., & Bobokhidze, Z. M. (1982). Biophenology of the Japanese leafhopper. Zashchita Rastenii, 6, 1-36 (in Russian, English summary).
Barnett, H.L. & Hunter, B. (1998). Illustrated genera of imperfect fungi (4nd ed). Amer Phytopathological Society, (pp. 1–59).
Bich, G. A., Castrillo, M. L., Kramer, F. L., Villalba, L. L., & Zapata, P. D. (2021). Morphological and molecular identification of entomopathogenic fungi from agricultural and forestry crops. Conservation of Nature, Floresta e Ambiente, 28(2), e20180086. https://doi.org/10.1590/2179-8087-FLORAM-2018-0086.
Biryol, S., Güney, E., Eski, A., Bayramoglu, Z., Sezen, K., Demirbag, Z., & Demir, I. (2021). Development of mycoinsecticide formulations with Beauveria bassiana and Metarhizium brunneum for the control of Orosanga japonica (Hemiptera: Ricaniidae). Annals of Applied Biology, 179(3), 319-330. https://doi.org/10.1111/aab.12699
 Cebir, Y. (2016). Determining of the Ricania japonica population structure that dispersed east Black Sea region and analysis of the systematic situation by molecular methods. [MSc thesis, Recep Tayyip Erdogan University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Rize, 61pp].
Choi, Y. W., Hyde, K. D., & Ho, W. H. (1999). Single spore isolation of fungi. Fungal Divers, 3, 29-38.
Clifton, E. H., Hajek, A. E., Jenkins, N. E., Roush, R. T., Rost, J. P., & Biddinger, D. J. (2020). Applications of Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae) to control populations of spotted lanternfly (Hemiptera: Fulgoridae), in Semi-Natural Landscapes and on Grapevines. Environmental Entomology, 49(4), 854-864. https://doi.org/10.1093/ee/nvaa064
Demir, E. (2009). Ricania Germar, 1818 species of Western Palaearctic Region (Hemiptera: Fulgoromorpha: Ricaniidae). Munis Entomology & Zoology Journal, 4(1), 271-275.
Demir, E. (2018). The economically important alien invasive planthoppers in Turkey (Hemiptera: Fulgoromorpha). Acta Entomologica Slovenica, 26(2), 231-240.
Doberski, J. W., & Tribe, H. T. (1980). Isolation of entomogenous fungi from elm bark and soil with reference to ecology of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Transactions of the British Mycological Society, 74, 95-100.
Erper, I., Ak, K., Turkkan, M., Yildirim, E., Alkan, M., & Ozer, G. (2022). Potential of Turkish Beauveria bassiana isolates for the management of the polyphagous planthopper, Orosanga japonica Melichar 1898 (Hemiptera: Ricaniidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 32, 104. https://doi.org/10.1186/s41938-022-00604-9
Fang, S. J. (1989). Flatidae of Taiwan (Homoptera: Fulgoroidea). Journal of the National Taiwan Museum, 8, 117-152.
Ferron, P. (1978). Biological control of insect pests by entomogenous fungi. Annual Review of Entomology, 23, 409-42. https://doi.org/10.1146/annurev.en.23.010178.002205.
Gjonov, I. (2011). Ricania japonica Melichar, 1898 a representative of family Ricaniidae (Homoptera, Fulgoromorpha), new to the fauna of Bulgaria. ZooNotes, 23, 1-3.
Gokturk, T., & Aksu, Y. (2014). Morphology, biology and damage of Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae), which harms agricultural and forest areas. Forest Entomology and Pathology Symposium, Antalya, 279-281 (Turkish).
Göktürk, T. (2020). Bazı Entomopatojenlerin Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Ricaniidae) Üzerindeki Öldürücü Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 305-314. https://doi.org/10.19159/tutad.771088
Gutleb, B., & Wieser, C. (2002). Ergebnisse einer zoologischen Exkursion in den Nordiran. Results of Zoological Excursion to North of Iran in 2001, Carinthia II, 192(112), 33-140.
Guven, O., Çayır, D., Baydar, R., & Karaca, I. (2015). Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi. Turkish Journal of Biological Control, 6(2), 107-116. https://dergipark.org.tr/en/pub/tbmd/issue/22435/240082.
Hamzeh'ee, B., Naqinezhad, A. R., Attar, F. Ghahreman, A., Assadi, M., & Prieditis, N. (2008). Phytosociological survey of remnant Alnus glutinosa ssp. barbata communities in the lowland Caspian forests of northern Iran. Phytocoenologia, 38, 117-132.
Herrick, N. J., & Cloyd. R. A. (2017). Direct and indirect effects of pesticides on the insidious flower bug (Hemiptera: Anthocoridae) under laboratory conditions. Journal of Economic Entomology, 110, 931-940.
Hicks, B. J. (2007). Laboratory development of the fungus Beauveria bassiana as a biological control agent against the Eastern Spruce Budworm (Choristoneura fumiferana). Report no. 11 to SERG International. 27pp. http://www.serginternational.org/orderreports.html. on: 14 November 2022
Hicks, B. (2016). Optimization of Beauveria bassiana in a spray formulation against Choristoneura fumiferana. Canadian Journal of Forest Research, 46(4), 543-547. https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0435.
Humber, R. A. (1998). Entomopathogenic Fungal Identification USDA-ARS plant protection research unit 32. Originally prepared for a workshop jointly sponsored by the American phytopathological society and entomological society of America. November.
Inanlı, C., Yoldaş, Z., & Birgucu, A. K. (2012). Entomopatojen Funguslar Beauveria bassiana (Bals.) ve Metarhizium anisopliae (Metsch.)'nin Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'nın Yumurta ve Larva Dönemlerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(3), 239-242. https://doi.org/https://doi.org/10.20289/zfdergi.69694.
Ismaylova, G. (2021). New record of Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Fulgomorpha: Ricaniidae) from Azerbaijan. Punjab University Journal of Zoology, 36(2), 141-145. https://doi.org/10.17582/journal.pujz/2021.36.2.141.145.
Karataş, A., Karataş, A., Yavuzb, N., & Gençc, M. (2020). Distribution and activity period of the invasive Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Ricaniidae) in Turkey. Zoology in the Middle East, 66(3), 1-7. https://doi.org/10.1080/09397140.2020.1793502
Knapp, H. D. (2005). The global importance of the caspian forests. Naturschutz und Biologische Vielfalt Bfn Heft, 12, 45-63.
Kovač, M., Lacković, N., & Pernek, M. (2020). Effect of Beauveria bassiana fungal infection on survival and feeding behavior of pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini L.). Forests, 11(9), 974. https://doi.org/10.3390/f11090974
Lacey, L. A., & Goettel, M. S. (1995). Current developments in microbial control of insect pests and prospects for the early 21st century. Entomophaga, 40, 3-27.
Lacey, L. A., & Brooks, W. M. (1979). Initial handling and diagnosis of diseased insects. In L.A. Lacey (Eds.), Manual of techniques in insect pathology (pp. 1-15). Academic Press, UK, 409 pp.
Lawrence, A. A., & Khan, A. (2002). Comparison of the pathogenicity of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, and Paecilomyces fumosoroseus to Callosobruchus maculatus. International Pest Control, 44(3), 125-127.
Li, Z. (2007). Beauveria bassiana for pine caterpillar management in the Peoples Republic of China. In L. Vincent, M. S. Goettel, & G. Lazarovits (Eds.), Biological Control. A Global Perspective. (pp. 300-310). CAB International.
Lockwood, J. A. (1993). Environmental issues involved in biological control rangeland grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) with exotic agents. Environmental Entomology, 22, 503-518.
Martínez-Barrera, O. Y., Toledo, J., Liedo, P., Gómez, J., Valle-Mora, J., Cancino, J. & Montoya, P. (2019). Does Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae) affect the survival and fecundity of the parasitoid Coptera haywardi (Hymenoptera: Diapriidae). Environmental Entomology, 48, 156-162.
Moino, A. Jr., Alves, S. B., & Pereira, R. M. (1998). Efficacy of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin isolates for control of stored grain pests. Journal of Applied Entomology, 122, 301-305.
Mozaffarian, F. (2018). An Identification key to the species of Auchenorrhyncha of Iranian fauna recorded as pests in orchards and a review on the pest status of the species. Zootaxa, 4420, 475-501. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4420.4.2
Odds, F. C. (1992). Sabouraud ('s) agar. Journal of Medical and Veterinary Mycology, 29, 355-359.
Olatinwo, R., Walters, S., & Strom, B. (2018). Impact of Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) on the small southern pine engraver (Coleoptera: Scolytidae) in a loblolly pine bolt assay. Journal of Entomological Science, 53(2), 180-91.
Oztemir, E. (2014). Investigation of the alternative biocides effectiveness that used on agricultural pest of Ricania japonica in the eastern Black Sea region. [MSc dissertation, Recep Tayyip Erdogan University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Rize, 56 pp].
Rehner, S. A., Minnis, A. M., Sung, G. H., Luangsa-ard, J. J. Devotto, L., & Humber, R. A. (2011). Phylogeny and systematics of the anamorphic, entomopathogenic genus Beauveria. Mycologia, 103(5), 1055-1073. https://doi.org/10.3852/10-302
Safaie, N., Alizadeh, A., Saidi, A., Rahimian, H., & Adam, G. (2005). Molecular characterization and genetic diversity among Iranian populations of Fusarium graminearum, the causal agent of wheat head blight. Iranian Journal of Plant Pathology, 41, 171-189.
Sagheb Talebi, K. Sajedi, T., & Pourhashemi, M. (2014). Forests of Iran, a treasure from the past, a hope for the future. Dordrecht Heidelberg, 152 pp.
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., & Kumar, S. (2013). MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30, 2725-2729. https://doi.org/10.1093/molbev/mst197
Tohidifar, M., Moser, M., Zehzad, B., & Ghadirian, T. (2016). Biodiversity of the Hyrcanian Forests: A synthesis report. UNDP/GEF/FRWO Caspian Hyrcanian Forest Project. Iran. 41 pp.
Tüfekli, M., Tireng Karut, Ş., Akmeşe, V., Sekban, R., Aydin, E., & Karadeniz, S. (2021). Determination of potential natural enemies that can be used in biological control of Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae). Çukurova Journal of Agticultural Sciences, 36(1), 59-70. https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.35 (Turkish)
Vilas Boas, A. M., Oliveira, J. V., Campos, A. L., Andrade, R. M., Silva, R. L. X. (1996). Pathogenicity of wild strain and mutants of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana to Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Brazilian Archives of Biology and Technology, 39, 99-104.
Wakil, W., & Ghazanfar, M. U. (2010). Entomopathogenic fungus as abiological control agent against Rhyzopertha dominica F (Coleoptera: Bostrychidae) on stored wheat. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 43, 1236-1242.
Wang, C., & Feng, M. G. (2014). Advances in fundamental and applied studies in China of fungal biocontrol agents for use against arthropod pests. Biological Control, 68, 129-135.
Wang, W., Wan, P., Lai, F., Zhu, T., & Fu, Q. (2018). Double-stranded RNA targeting calmodulin reveals a potential target for pest management of Nilaparvata lugens. Pest Management Science, 74, 1711-1719. https://doi.org/10.1002/ps.4865
White, T. J., Bruns, T., Lee, S., & Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA Genes for phylogenetic. PCR protocols: A guide to methods and applications. (pp 315-322). Academic press.
Willoughby, I., Evans, H., Gibbs, J., Pepper, H., Gregory, S., Dewar, J., Nisbet, T., Pratt, J., McKay, H., Siddons, R., Mayle, B., Heritage, S., Ferris, R., & Trout. R. (2004). Reducing pesticide use in forestry. Forestry Commission Practice Guide, Forestry Commission, Edinburgh.
Zamani, S. M., Gholami Ghavamabad, R., Ahangaran, Y., Kazerani, F., Zarghani, E., & Ghanaei, S. (2022). The first record of Beauveria bassiana on the invasive planthopper, Orosanga japonica in Iran. The 1ST International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, Feb. 5-6 2022, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
Zhu, H., & Kim, J. J. (2012). Target-oriented dissemination of Beauveria bassiana conidia by the predators, Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) and Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) for biocontrol of Myzus persicae. Biocontrol Science and Technology, 22, 393-406.
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.