ارزیابی مقاومت کمی به نژاد 1.2 عامل پژمردگی فوزاریومی در توده‌های بومی خربزه با استفاده از مؤلفه های شاخص بیماری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، پردیس کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، پردیس کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خربزه (Cocumis melo L.) است که سبب خسارت 20 تا 80% در مزارع خربزه می‌‏شود و در شرایط مساعد گسترش بیماری به 100% نیز می‌رسد. در این پژوهش 46 توده بومی خربزه جمع‏‌آوری شده از نقاط مختلف استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و به همراه 2 رگه افتراقی ایزابل و شارنته‏ T به منظور شناسایی منابع جدیدی از مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی مطالعه شد. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. ریشه گیاهچه‌ها 14 روزه با سوسپانسیون اسپور Fusarium oxysporum f.sp.melonis نژاد 1.2 مایه‌زنی شد. ارزیابی مقاومت با استفاده از شاخص‌های سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، دوره نهفتگی بیماری، شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری استاندارد شده در توده‌ها محاسبه گردید. بررسی تنوع مقاومت توده‌های مورد مطالعه با استفاده از تجزیه واریانس داده‏‌ها حاکی از وجود اختلاف معنی‏‌دار 1% بین توده‌ها برای هر چهار شاخص‌ مورد مطالعه بود. براساس نتایج حاصل از نقشه حرارتی در ژنوتیپ ایزابل و توده قائنات مقاومت به نژاد 1.2 بیماری پژمردگی فوزاریومی وجود دارد. همچنین تجزیه خوشه‌ای توده‌ها بر اساس روش وارد منجر به شناسایی شش گروه مقاومت از 46 توده بومی مورد مطالعه به همراه دو رگه افتراقی شاهد شد. نتایج تحقیق حاضر ‏نشان داد براساس هر ‏چهار شاخص فوق ژنوتیپ ایزابل به عنوان شاهد مقاوم و توده‌های قائنات، تیل مگسی، تیل زرد، تیل طرق، لاکی 1 و تیل ‏کشیده دارای مقاومت به نژاد 2‏‎.‎‏1 عامل بیماری ‏پژمردگی فوزاریومی بودند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative resistance to Fusarium wilt race 1.2 in ‎landraces of melon using disease index parameters

نویسندگان [English]

 • A. Bozorgmehr 1
 • M. S. Sabet 2
 • M. A. Malboobi 3
 • A. moieni 2
1 Ph.D. student, Department of Plant Genetics and Breeding, Agricultural College, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Genetics and Breeding, Agricultural College, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Plant Biotech, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Fusarium wilt disease is one of the most important diseases of melon, which causes damage between 20 and 80% in melon fields. In favorable conditions, the spread of the disease can reach 100%. In the improvement programs, achieving resistant cultivars is considered one of the most important methods of controlling this disease.
Materials and Methods
In this research, 46 melon landraces were collected from different parts of Razavi, Northern and Southern Khorasan provinces, along with two separate lines, Isabel and Charente T respectively as resistant and sensitive control cultivars to identify new sources of wilt disease resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis. The experiments were carried out in a randomized complete block design with three replications in the greenhouse of the agricultural campus of Tarbiat Modares University. The seeds were grown in trays containing cocopeat and perlite in a ratio of 2:1; fourteen days after cultivation, the roots of the young seedlings were removed from the culture tray and inoculated for two minutes with the isolate Mt13-3a of F. oxysporum f. sp. melonis race 1.2 spore suspension solution, with a concentration of 106 conidium per milliliter. The symptom was evaluated nine days after inoculation. The spread of symptoms on the plants was recorded every day for 30 days until the complete death of the plant. Evaluation of resistance was calculated using the indices of the area under the disease progress curve (AUDPC), latent period (LP), disease severity index (DSI), and standardized area under the disease progress curve (SAUDPC) in landraces. Investigating the variation of the resistance of the studied landraces based on the mentioned indices was done using analysis of variance and cluster analysis.
Results
The results of the analysis of variance of the data indicated the existence of a significant difference of 1% between the landraces for all four studied indices. Based on the heat map results, there is resistance to race 1.2 of F. oxysporum f. sp. melonis in the genotype Isabel and Tude Qaenat. Also, the cluster analysis of landraces based on Ward's method led to identifying six resistance groups from the 46 landraces studied, along with two differential control lines.
Discussion
The results of the present research showed that for all four indices of LP, AUDPC, DSI and SAUDPC, there is resistance to race 1.2 of F. oxysporum f. sp. melonis in Isabel genotype as a resistant control and the landraces of Qaenat, Till Magasi, Till Zard, Till Torgh, Laki 1 and Till Keshideh compared to the sensitive control (Charente T).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Area under disease progress curve
 • Cluster analysis
 • Cucurbits
 • Differential Line
 • Disease severity index
 • Latent period
 • Vascular wilt
Banihashmi, Z. A. (2010). The reaction of Cucumis melo cultivars to F. oxysporum f. sp. melonis, the cause of melon vascular wilt. Iranian Journal of Plant Pathology, 46(1), 11–22. (In Farsi with English summary).
Burgess, L. W., Summerell, B. A., Bullock, S., Gott, K., & Backhouse, D. (1994). Laboratory manual for Fusarium research. 3rd ed. University of Sydney.
Campbell, C. L. & Madden, L. V. (1990). Temporal analysis of epidemics I: description and comparison of disease progress curves. Introduction to plant disease eEpidemiology (pp. 161–202). John Wiley and Sons, Inc.
Chikh-Rouhou, H., Gonzalez Torres, R., & Alvarez, J. M. (2008). Characterization of the resistance to Fom race 1.2 in Cucumis melo ‘BG-53841’, cloning and expression in response to wounding and herbivory. Plant Physiology, 124, 285–295.
Chikh-Rouhou, H., Álvarez, J. M., & González-Torres, R. (2007). Differential interaction between melon cultivars and race 1.2 of Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 72(4), 825–829.
Chikh-Rouhou, H., González-Torres, R., Alvarez, J. M., & Oumouloud, A. (2010) Screening and morphological characterization of melons for resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis Race 1.2. HortScience, 45, 1021–1025. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.45.7.1021
Chikh-Rouhou, H., González-Torres, R., Oumouloud, A., & Alvarez, J. M. (2011). Inheritance of race 1.2 Fusarium wilt resistance in four melon cultivars. Euphytica182(2), 177–186. https://doi.org/‎10.1007/s10681-011-0411-4
Chikh-Rouhou, H., Gómez-Guillamón, M. L., González, V., Sta-Baba, R., & Garcés-Claver, A. (2021). Cucumis melo L. germplasm in Tunisia: Unexploited sources of resistance to Fusarium wilt. Horticulturae7(8), 208–222. https://doi.org/10.3390/horticulturae7080208
Crino, P., Bianco, C., Rouphael, Y., Colla, G., Saccardo, F., & Paratore, A. (2007). Evaluation of rootstock resistance to Fusarium wilt and gummy stem blight and effect on yield and quality of a grafted ‘Inodorus’ melon. HortScience, 42, 521–525.
Dias, R. D., Pico, B., Espinos, A., & Nuez, F. (2004). Resistance to melon vine decline derived from Cucumis melo ssp. agrestis: genetic analysis of root structure and root response. Plant Breeding, 123(1), 66–72. https://doi.org/10.1046/j.1439-0523.2003.00944.x
FAOSTAT, D. (2021). Food and agriculture organization of the United Nations. Statistical database.
Gordon, T.R., Okamoto, D., & Jacobson, D. J. (1989). Colonization of muskmelon and non-host crops by Fusarium oxysporum f. sp. melonis and other species of Fusarium. Phytopathology, 79, 1095–1100.
Hanifei, M., Dehghani, H., & Chokan, R. (2013). Genetic diversity of some melon and cantaloupe genotypes infected with Fusarium wilt via antioxidant enzymes activity. Horticultural Sciences of Iran, 45, 115–126. (In Farsi with English summary). https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.51954
Hanifei, M., Dehghani, H., & Chookan, R. (2018). Evaluating the resistance of some melon landraces to race 1.2 of melon vascular wilt (Fusarium oxysporum f. sp. melonis). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture)41(2), 27–47.
Hanson, L. E., Schwager, S. J., & Loria, R. (1995). Sensitivity to Thiabendazole in Fusarium species associated with dry rot of potato. Phytopathology, 86, 378–384.
Liu, S., Gao, P., Zhu, Q., Zhu, Z., Liu, H., Wang, X., Weng, Y., Gao, M., & Luan, F. (2020). Resequencing of 297 melon accessions reveals the genomic history of improvement and loci related to fruit traits in melon. Plant Biotechnology Journal18(12), 2545–2558. https://doi.org/‎ 10.1111/pbi.13434
Madadkhah, E., Lotfi, M., Nabipour, A., Rahmanpour, S., Banihashemi, Z., & Shoorooei, M. (2012). Enzymatic activities in roots of melon genotypes infected with Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1. Science Horticolture, 135, 171–176. https://doi.org/‎10.1016/j.scienta.2011.11.020
Madden L. V., Hughes, G., & Van den Bosch F. (2007). Study of plant disease epidemics. The American Phytopatological Society.
Nakazumi, H. & Hirai, G. (2004). Diallel analysis for resistance of melon (Cucumis melo) to Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1, 2. Breeding Research, 6, 65–70. (In Japanies). https://doi.org/10.1270/jsbbr.6.65
Oumouloud, A., El-Otmani, M., Chikh Rouhou, H., Garcees Claver, A., Gonzaalez Torres, R., Perl Treves, R., & Alvarez, J. M. (2013). Breeding melon for resistance to Fusarium wilt: recent developments. Euphytica, 192, 155–169. https://doi.org/10.1007/s10681-013-0904-4
Perchepied, L. & Pitrat, M. (2004). Polygenic inheritance of partial resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 in melon. Phytopathology, 94, 1331–1336. https://doi.org/‎ 10.1094/PHYTO.2004.94.12.1331
Rafezi, R., Dehghani, H., & Bani-Hashemi, Z. (2018). Genetic analysis of resistance to vascular wilt race 1.2 in melon (Cucumis melo L.) populations native to Iran. Seedlings and Seeds, 34(1), 101–123. (In Farsi). https://doi.org/‎ 10.22092/SPIJ.2018.118631
Raghami, M., Lopez, A. I., Hasandokht, M. R., Zamani, Z., Moghadam, M. R., & Kashi, A. (2014). Genetic diversity among melon accessions from Iran and their relationships with melon germplasm of diverse origins using microsatellite markers. Plant Systematics and Evolution, 1, 139–151. https://doi.org/‎ 10.1007/s00606-013-0866-y
Robinson, R. W. & Decker-Walters D. S. (1997) Cucurbits. Crop Production Science in Horticulture Series 6. CAB International.
Sadeghpour, N., Asadi-Gharneh, H. A., Nasr-Esfahani, M., Khankahdani, H. H., & Golabadi, M. (2022). Antioxidant enzymes associated with resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 in melon. Physiological and Molecular Plant Pathology, 121, 101880.
SAS Institute Inc. (2004). SAS version 9.1.3 for windows. SAS Institute, Cary, North.
Sebastiani, M.S., Bagnaresi, P., Sestili, S., Biselli, C., Zechini, A., Orrù, L., Cattivelli, L., & Ficcadenti, N. (2017). Transcriptome analysis of the melon-Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 pathosystem in susceptible and resistant plants. Frontiers in Plant Science8, 362–377.
Sebastian, P., Schaefer, H., Telford, I. R., & Renner, S. S. (2010). Cucumber (Cucumis sativus) and melon (C. melo) have numerous wild relatives in Asia and Australia, and the sister species of melon is from Australia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 107, 14273–14269. https://doi.org/‎ 10.1073/pnas.1005338107
Taylor, A., Armitage, A. D., Handy, C., Jackson, A. C., Hulin, M. T., Harrison, R. J., & Clarkson, J. P. (2019). Basal rot of narcissus: Understanding pathogenicity in Fusarium oxysporum f. sp. narcissi. Frontiers in Microbiology10, 2905–2922.
Timuri, S., Rahnama, K., Shahri, H. M., & Afzali, H. (2012). Identification, distribution and pathogenicity of Fusarium species isolated from the root and crown of cantaloupe and melon in Razavi Khorasan province. Plant Diseases Research Quarterly, 4, 35–46. (In Farsi with English summary).
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.