واکنش لاین‌های گندم امیدبخش اقلیم گرم جنوب کشور در برابر بیماری زنگ سیاه در مراحل گیاهچه و گیاه کامل

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، استان البرز، ایران

2 استاد بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، استان البرز، ایران

چکیده

زنگ سیاه گندم ناشی از قارچ Puccinia graminis f.sp. tritici، تهدیدی بالقوه برای تولید این محصول است. با توجه به سابقه این بیماری در اقلیم گرم جنوب کشور، بررسی ارقام و لاین‌های آزمایشی نسبت به بیماری، بخشی از برنامه به‌نژادی گندم این اقلیم است. در این راستا، تحقیق حاضر به منظور تعیین واکنش 56 لاین گندم امیدبخش برنامه به‌نژادی اقلیم گرم جنوب کشور مشتمل بر 28 لاین بدست آمده از این برنامه در سال 1394 (با نام ERWYT-S-94) و 28 لاین دیگر از سال 1395 (با نام ERWYT-S-95) در برابر بیماری در مراحل گیاهچه و گیاه کامل اجرا گردید. بررسی مقاومت گیاهچه‌ای در برابر سه نژاد شایع در منطقه کلاردشت (مازندران) و یک نژاد Ug99 از منطقه شاوور (خوزستان) در شرایط گلخانه در کرج و بررسی مقاومت گیاه کامل در شرایط مایه زنی مصنوعی طی دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 برای مواد دسته اول و دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 برای مواد دسته دوم در کلاردشت انجام شد. نتایج نشان داد که لاین S-94-25 علاوه بر مقاومت در برابر هر چهار نژاد مورد آزمایش در مرحله گیاهچه، در مرحله گیاه کامل نیز مقاومت بالایی در برابر بیماری داراست طوری‌که میزان بیماری آن طی دو سال اجرای آزمایش از 20MR فراتر نرفت. لاین S-94-16 نیز ضمن مقاومت بالا در برابر دو نژاد از کلاردشت، در مرحله گیاه کامل با نمایش حداکثر بیماری 20MR، مقاومت بالایی از خود نشان داد. همچنین، لاین S-94-22 با مقاومت در برابر سه نژاد از کلاردشت و لاین S-94-27 با مقاومت در برابر دو نژاد از کلاردشت و تنها نژاد شاوور، در مرحله گیاه کامل نیز از حساسیت کمتری در برابر بیماری برخوردار بوده و حداکثر بیماری مشاهده شده روی آنها 30MS بود. علاوه بر آن، لاین S-95-22 با مقاومت در برابر دو نژاد از کلاردشت و نژاد شاوور و لاین S-95-12 با مقاومت در برابر یک نژاد از کلاردشت و نژاد شاوور، در مرحله گیاه کامل با نمایش حداکثر بیماری 40MRMS دارای آلودگی کمتری بودند. با توجه به اهمیت زنگ سیاه در اقلیم گرم جنوب، انتقال مقاومت به بیماری به لاین‌های جدید گندم و معرفی ارقام مقاوم به بیماری در این اقلیم ضروریست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reaction of the south warm agro-climate zone elite wheat lines of Iran to stem rust at seedling and adult-plant stages

نویسندگان [English]

  • A. Malihipour 1
  • M. Esmaeilzadeh Moghaddam 2
1 Associate Professor, Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), AREEO, Karaj, Alborz Province, Iran
2 Professor, Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), AREEO, Karaj, Alborz Province, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Wheat stem rust, caused by Puccinia graminis f.sp. tritici, which has caused heavy damage to wheat in the past, is a potential threat to the production of this crop. Considering the history of this disease in the south warm agro-climate zone of Iran and the possibility of the disease epidemics if the environmental conditions are provided, the examination of wheat cultivars and breeding lines to stem rust is a part of the south warm wheat breeding program at Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute (SPII). In this way, it is tried to increase the resistance of wheat cultivars that are going to be introduced in this zone.
Materials and Methods
The present study was carried out to determine the reaction of 56 elite wheat lines of the south warm breeding program including 28 lines obtained from the program in 2015 (named ERWYT-S-94) and 28 other lines from 2016 (named ERWYT-S-95) to stem rust at seedling and adult-plant stages. Investigating the seedling stage resistance was carried out by determining the reaction of experimental lines to three common races of Kelardasht, Mazandaran, and one Ug99 race collected from Shavour, Khouzestan in the greenhouse in Karaj. Investigating the adult-plant resistance was carried out under artificial inoculations in the field in Kelardasht during two cropping years of 2015-16 and 2016-2017 for the ERWYT-S-94 materials and two cropping years of 2016-2017 and 2017-2018 for the ERWYT-S-95 materials.
Results and Discussion
Based on the results of the present study, the line S-94-25, being resistant to four races of P. graminis f.sp. tritici at seedling stage, showed high resistance to stem rust at adult-plant stage so that the maximum disease rate of 20MR was observed for this line during the two years of experiment. The line S-94-16 also showed high resistance against two races of Kelardasht at seedling stage, and the disease rate at adult-plant stage was a maximum of 20MR. In addition, the line S-94-22 having resistance to three races from Kelardasht and the line S-94-27 with resistance against two races from Kelardasht and the race collected from Shavour at seedling stage, were less susceptible to the disease at adult-plant stage with a maximum disease rate of 30MS. Furthermore, the line S-95-22 with resistance to two races of Kelardasht and the Shavor race and the line S-95-12 with resistance to one race of Kelardasht and the Shavour race at seedling stage, showed less susceptibility to the disease at adult-plant stage with the maximum disease of 40MRMS. Due to importance of wheat stem rust in the south warm agro-climate zone, it is necessary to transfer disease resistance genes to new wheat lines and introduce disease resistant cultivars in this climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epidemics
  • Puccinia graminis f.sp. tritici
  • breeding
  • resistance
  • susceptibility
Admassu, B., Lind, V., Friedt, W., & Ordon, F. (2009). Virulence analysis of Puccinia graminis f. sp. tritici populations in Ethiopia with special consideration of Ug99. Plant Pathology, 58, 362-369.
Afshari, F. (2012). Genetics of pathogenicity of wheat stem rust pathogen (Puccinia graminis f.sp. tritici) and reaction of wheat genotypes to the disease. Iranina Journal of Plant Protection Science, 43, 357-365 (In Farsi with English summary).
Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology (5th ed.). Elsevier Academic Press, Burlington, MA. 922 pp.
Esfandiari, E. (1947). Cereal rusts in Iran. Journal of Entomology and Phytopathology, 4: 67-76 (In Farsi with English summary).
Bamdadian, A., & Torabi, M. (1978). Epidemiology of wheat stem rust in southern areas of Iran in 1976. Iranian Journal of Plant Pathology, 14, 14-19 (In Farsi with English abstract).
Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Abedini Esfahlani, M., Nikzad, A. R., Akbari Moghaddam, H., Tabib Ghaffari, S. M., Lotfali Aeineh, Gh. A., Jalal Kamali, M. R., Afshari, F., Vahabzadeh, M., Roohparvar, R., Zakeri, A., Dalvand, M., Naderi, A., Bahari, M., Sayahfar, M., Tabatabaei, N., Kia, Sh., Akbari, A., Sofi, A. A., & Yasaei, M. (2014). Chamran 2, a new bread wheat Ccultivar, with acceptable tolerance to yellow and leaf rust and high bread making quality for cultivation under irrigated conditions in southern warm and dry zone of Iran. Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3, 117-126 (In Farsi with English summary).
Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Khodarahmi, M., Pour-Shabazi, A., Akbari Moghaddam, H., Sayahfar, M., Tahmasebi, S., Aeineh, Gh. L., Amir-Bkhtiar, N., Afshari, F., Dalvand, M., Zakeri, A. K., Tabatabaei, N. A., Roohparvar, R., & Kia, S. (2017). Mehreghan, A new bread wheat cultivar, resistant to yellow, leaf and stem rust and high bread making quality for cultivation in agricultural systems in southern warm and dry zone of Iran. Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 6, 71-77 (In Farsi with English summary).
Fetch, T., Zegeye, T., Park, R. F., Hodson, D., & Wanyera, R. (2016). Detection of wheat stem rust races TTHSK and PTKTK in the Ug99 race group in Kenya in 2014. Plant Disease, 100, 1495-1495.
Hafeez, A. N., Arora, S., Ghosh, S., Gilbert, D., Bowden, R. L., & Wulff, B. B. H. (2021). Creation and judicious application of a wheat resistance gene atlas. Molecular Plant14, 1053–1070. DOI: 10.1016/j.molp.2021.05.014.
Jin, Y., Szabo, L. J., Pretorius, Z. A., Singh, R. P., Ward, R., & Fetch, T. (2008). Detection of virulence to resistance gene Sr24 within race TTKS of Puccinia graminis f. sp. tritici. Plant Disease, 92, 923-926.
Kumar, K., Jan, I., Saripalli, G., Sharma, P. K., Mir, R. R., Balyan, H. S., & Gupta, P. K. (2022). An update on resistance genes and their use in the development of leaf rust resistant cultivars in wheat. Frontiers in Genetics, 13. DOI: 10.3389/fgene.2022.816057.
Malihipour, A., Ebrahimi-Meymand, E., & Mostafavi, K. (2020). Investigation on effectiveness of wheat stem rust resistance genes and the latest response of wheat genotypes from the cold agro-climatic zone of Iran to the disease. Iranaian Journal of Plant Pathology, 56, 69-97 (In Farsi with English summary). DOI: 10.22034/ijpp.2020.43624.
McDonald, B. A., & Linde, C. (2002). The population genetics of plant pathogens and breeding strategies for durable resistance. Euphytica, 124, 163-180.
McIntosh, R. A., Dubcovsky, J., Rogers, J., Morris, C., & Xia, X. C. (2017). Catalogue of gene symbols for wheat. Available at: https://shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/macgene/supplement2017.pdf.
McIntosh, R. A., Wellings, C. R., & Park, R. F. (1995). Wheat Rusts: An Atlas of Resistance Genes. CSIRO Publications, Victoria, Australia. 200 pp.
Mojerlou, Sh., Safaei, N., Abasi Moghadam, A., & Shamasbakhsh, M. (2012). Evaluation of some Iranian wheat landraces resistance against stem rust disease at seedling stage in the greenhouse. Journal of Plant Protection, 35, 69-82 (In Farsi with English summary).
Nasrollahi, M. (1998). Virulence factors of stem rust and responses of some advanced wheat genotypes to isolates of the pathogen at seedling stage. M.Sc. thesis. Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran (In Farsi with English summary).
Nazari, K., & Mafi, M. (2013). Physiological races of Puccinia graminis f. sp. tritici in Iran and evaluation of seedling resistance to stem rust in Iranian wheat cultivars. Phytopathologia Mediterranea, 52, 110-122.
Nazari, K., Mafi, M., Yahyaoui, A., Singh, R. P., & Park, R. F. (2009). Detection of wheat stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) race TTKSK (Ug99) in Iran. Plant Disease, 93, 317.
Newcomb, M., Olivera, P. D., Rouse, M. N., Szabo, L. J., Johnson, J., Gale, S., Luster, D. G., Wanyera, R., Macharia, G., Bhavani, S., Hodson, D., Patpour, M., Hovmoller, M. S., Fetch, T., & Jin, Y. (2016). Kenyan isolates of Puccinia graminis f. sp tritici from 2008 to 2014: Virulence to SrTmp in the Ug99 race group and implications for breeding programs. Phytopathology, 106, 729-736.
Olivera, P., Newcomb, M., Szabo, L. J., Rouse, M., Johnson, J., Gale, S., Luster, D. G., Hodson, D., Cox, J. A., Burgin, L., Hort, M., Gilligan, C. A., Patpour, M., Justesen, A. F., Hovmøller, M. S., Woldeab, G., Hailu, E., Hundie, B., Tadesse, K., Pumphrey, M., Singh, R. P., & Jin, Y. (2015). Phenotypic and genotypic characterization of race TKTTF of Puccinia graminis f. sp tritici that caused a wheat stem rust epidemic in southern Ethiopia in 2013-14. Phytopathology105, 917–928. DOI: 10.1094/phyto-11-14-0302-fi.
Omrani, A. (2018). Inheritance of resistance to stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) in bread wheat, and identification of resistance sources using phenotypic and molecular data. Ph.D. thesis. University of Tabriz, Tabriz, Iran. 184 pp (In Farsi with English abstract).
Omrani, A., & Roohparvar, R. (2020). Identification of resistance sources to TTKSK and TTKTK (Ug99 race group) of stem rust pathogen in some synthetic hexaploid wheat genotypes. Iranaian Journal of Plant Pathology, 56, 237-252 (In Farsi with English summary).
Omrani, A., Aharizad, S., Roohparvar, R., Khodarahmi, M., & Toorchi, M. (2017). Identification of stem and leaf rust resistance genes in some promising wheat lines using molecular markers. Crop Biotechnology, 15-25 (In Farsi with English summary).
Omrani, A., Aharizad, S., Roohparvar, R., Khodarahmi, M., & Toorchi, M. (2018). Virulence factors of wheat stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) isolates and identification of resistance sources in CIMMYT wheat synthetic genotypes. Journal of Crop Breeding, 10, 84-93 (In Farsi with English summary).
Omrani, A., Khodarahmi, M., & Roohparvar, R. (2020). Investigation of seedling resistance of CIMMYT wheat germplasm to Puccinia graminis f. sp. tritici races. Journal of Applied Research in Plant Protection, 9, 75-87 (In Farsi with English summary).
Patpour, M. (2013). Study on genetic and virulence diversity of Puccinia graminis f. sp. tritici populations in Iran and stem rust resistance genes in wheat. Ph.D. thesis. National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran. 165 pp (In Farsi with English abstract).
Patpour, M., Nazari, K., Alavi, S. M., & Mousavi, A. (2014a). Detection of resistance sources to Iranian prevalent stem rust races in commercial wheat cultivars. Seed and Plant Improvement Journal, 30, 133-154 (In Farsi with English summary).
Patpour, M., Nazari, K., Ogbonnaya, F., Alavi, S.M., & Mousavi, A. (2014b). Phenotypic and molecular characterization of resistance to stem rust in wheat cultivars and advanced breeding lines from Iran and Syria. Crop Breeding Journal, 4, 1-14.
Pretorius, Z. A., Singh, R. P., Wagoire, W. W., & Payne, T. S. (2000). Detection of virulence to wheat stem rust resistance gene Sr31 in Puccinia graminis f. sp. tritici in Uganda. Plant Disease, 84, 203.
Roelfs, A. P. & Martens, J. W. (1988). An international system of nomenclature for P. graminis f. sp. tritici. Phytopathology, 78, 526-533.
Roelfs, A. P., Singh, R. P., & Saari, E.E. (1992). Rust Diseases of Wheat: Concepts and Methods of Disease Management. Mexico, D.F. CIMMYT. 81 pp.
Saari, E. E., & Prescott, M. (1985). World distribution in relation to economic losses. In: A. P. Roelfs & W. R. Bushnell (Eds.), The Cereal Rusts, Vol. II: Diseases, Distribution, Epidemiology, and Control (pp. 259-298). Academic Press, Orlando, FL.
Safavi, S. A., & Malihipour, A. (2018). Effective and ineffective resistance genes and reaction of promising wheat lines to stem rust in Ardabil. Journal of Crop Protection, 7, 415-427.
Safavi, S. A., & Malihipour, A. (2020). Partial resistance of some wheat cultivars and candidate lines against stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici). Plant Protection, 43, 31-52. (In Farsi with English summary).
Saremirad, A., Bihamta, M. R., Malihipour, A., Mostafavi, Kh., & Alipour, H. (2021). Evaluation of resistance of some Iranian spring bread wheat cultivars to stem rust disease at seedling stage. Seed and Plant, 36, 383-401 (In Farsi with English summary).
Shank, R. (1994). Wheat stem rust and drought effects on Bale agricultural production and future prospects. Report on February 17–28 assessment. In: United Nations Emergencies Unit for Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia. http://www.africa.upenn.edu/eue_web/Bale_mar.txt.
Sharif, Gh., Bamdadian, A., & Daneshpajoh, B. (1970). Physiological races of wheat stem rust in Iran (1965-1970). Journal of Applied Entomology and Phytopathology, 6, 73-100 (In Farsi with English abstract).
Singh, R. P., Hodson, D. P., Huerta-Espino, J., Jin, Y., Bhavani, S., Njau, P., Herrera-Foessel, S., Singh, P. K., Singh, S., & Govindan, V. (2011). The emergence of Ug99 races of the stem rust fungus is a threat to world wheat production. Annual Review of Phytopathology, 49, 465-481.
Singh, R. P., Hodson, D. P., Huerta-Espino, J., Jin, Y., Njau, P., Wanyera, R., Herrera-Foessel, S. A & Ward, R. W. (2008). Will stem rust destroy the world's wheat crop? Advances in Agronomy, 98, 272-309.
Singh, R. P., Hodson, D. P., Jin, Y., Lagudah, E. S., Ayliffe, M. A., Bhavani, S., Rouse, M. N., Pretorius, Z. A., Szabo, L. J., Huerta-Espino, J., Basnet, B. R., Lan, C., & Hovmøller, M. S. (2015). Emergence and Spread of New Races of Wheat Stem Rust Fungus: Continued Threat to Food Security and Prospects of Genetic Control. Phytopathology, 105, 872-884.
Stakman, E. C., Stewart, D. M., & Loegering, W. Q. (1962). Identification of physiologic races of Puccinia graminis var. tritici. Agricultural Research Service E617. United States Department of Agriculture, Washington DC., USA.
Wanyera, R., Kinyua, M. G., Jin, Y., & Singh, R. P. (2006). The spread of stem rust caused by Puccinia graminis f. sp. tritici, with virulence on Sr31 in wheat in Eastern Africa. Plant Disease, 90, 113.
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.