ارزیابی حساسیت برخی ارقام لوبیا به گونه مرکب ‌Fusarium solani، عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استاد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پوسیدگی­ فوزاریومی ریشه از بیماری­‌های مهم لوبیا (Phaseolus vulgaris) در ایران می­‌باشد. به دلیل خاک­‌بُرد بودن، کنترل این بیماری مشکل بوده و استفاده از ارقام مقاوم لوبیا نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت بیماری دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حساسیت یا مقاومت ارقام مختلف لوبیا به پوسیدگی فوزاریومی ریشه ناشی از گونه مرکب Fusarium solani، در محیط گلخانه انجام شد. در تابستان 1396 تا 1398 از مزارع لوبیا در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، همدان، مرکزی، لرستان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و مازندران بازدید به‌عمل آمد و از بوته­‌های آلوده به پوسیدگی ریشه، نمونه­‌برداری شد و در آزمایشگاه جداسازی و خالص­‌سازی قارچ­‌ها انجام گرفت. جدایه‌های فوزاریوم­ بر اساس خصوصیات ریخت‌شناختی و توالی دو ناحیه­‌ی ژنی فاصله‌­ی ترانویسی شده­‌ی داخلی (ITS) دی­‌اِن­‌اِی ریبوزومی و عامل امتداد ترجمه­‌ی یک آلفا (EF-1α)، شناسایی شدند. تمام جدایه‌­های گونه مرکبF. solani  پس از مایه­‌زنی روی لوبیا‌ی رقم صدری، پوسیدگی ریشه ایجاد کردند. از هر استان یک جدایه به‌عنوان نماینده و در مجموع 10 جدایه با بیشترین شدت بیماری‌زایی انتخاب و با هم مخلوط شدند و واکنش 10 رقم لوبیا به آن­ها در گلخانه ارزیابی گردید. ارقام لوبیا چیتی صالح، صدری و کوشا و ارقام لوبیا قرمز اختر، گلی و صیاد و ارقام لوبیا سفید درسا و شکوفا و ارقام لوبیا سبز والنتینو و سانری بر اساس شدت بیماری و اجزای همبسته عملکرد (وزن تر و خشک بوته و ریشه) مقایسه شدند. از نظر شدت پوسیدگی ریشه و وزن نسبی تر و خشک بوته، ارقام لوبیا از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد با هم اختلاف معنی‌داری داشتند. رقم لوبیا چیتی کوشا با کمترین شدت پوسیدگی ریشه (5/19%) و ارقام لوبیا قرمز گلی و لوبیا سفید درسا با بیشترین شدت پوسیدگی ریشه (به ترتیب با 67/66% و 24/70%) به‌ترتیب کمترین و بیشترین حساسیت را به جدایه‌­های گونه مرکب F. Solani داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the susceptibility of some common bean cultivars to Fusarium solani species complex causing bean root rot in Iran

نویسندگان [English]

  • E. Rahkhodaei 1
  • H. Hamzehzarghani 2
  • Z. Banihashemi 3
  • R. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 3
  • R. Farrokhinejad 4
1 Ph.D, Faculty member of Field and Horticultural Crops Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
2 Associate Professor of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Professor of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Legumes are one of the primary protein sources in human and livestock diets worldwide. There are five different types of legumes (i.e., beans, peas, peanuts, lentils, and lupines), with beans as the most important. Fusarium root rot (FRR) is among the most challenging diseases of common beans (Phaseolus vulgaris). While soil-borne diseases are difficult to control, resistant bean cultivars significantly help reduce the losses caused by the disease. This study was conducted in a greenhouse to investigate the susceptibility of different bean cultivars to FRR caused by the F. solani species complex (FSSC).
Materials and Methods
Several bean fields in Fars, Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad, Chaharmahaal and Bakhtiari, Hamdan, Lorestan, Markazi, Qazvin, Zanjan, East Azerbaijan, and Mazandaran provinces were explored during summer from 2017 to 2019. Infected plants were sampled, and the fungi were isolated in the laboratory. Once appeared on the culture medium, the fungal isolates were purified using single-spore isolation or hyphal tip methods. Fungal DNA extraction was performed using Doyle and Doyle’s method for molecular identification of the isolates. A part of the internal transcribed spacer (ITS) region of the ribosomal RNA (rRNA) gene and a translation elongation factor 1-alpha (EF-1α) were amplified from the polymerase chain reaction (PCR). PCR-amplified fragments were sent to the Cardiogenetics Department of Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center (Tehran, Iran) for sequence analysis. After editing, the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) was applied to ITS and EF-1α sequences of the isolates in the GenBank data set in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database. A preliminary pathogenicity test was performed on the Sadri bean cultivar-pathogenicity tests were fulfilled in 400ml plastic pots. An inoculum was prepared by pooling the isolates in a pot experiment utilizing Bilgi et al.’s (2008) method to evaluate bean cultivars. Ten representative isolates of F. solani with the highest pathogenicity were selected from different regions. The cultivar susceptibility was assessed in 3-liter pots as described in the preliminary pathogenicity test. Saleh, Sadri and Koosha chiti (pinto) bean cultivars, Akhtar, Goli and Sayyad red bean cultivars, Dorsa, Shekoofa white bean cultivars, and Valentino and Sanri green bean cultivars were compared based on disease severity and yield correlates (shoot/root fresh and dry weight).
Results and Discussion
Fusarium isolates from the sampled provinces were identified using authentic scientific sources and Fusarium identification keys based on morphological properties. A Blast search of ITS and EF-1α sequences in GenBank yielded 100% nucleotide identity with the sequences of strains of FSSC. In the preliminary pathogenicity test, leaf yellowing and falling symptoms appeared on the Sadri cultivar in the greenhouse three weeks after inoculation. All FSSC isolates caused root rot on the tested bean cultivar. To evaluate the susceptibility of bean cultivars to the selected isolates, the plants were carefully removed from the 3-liter pots two months after inoculation. The results showed statistically significant differences (p=0.01) among the cultivars. Koosha chiti bean, green Sanri and Valentino cultivars with the lowest root rot severity (19.5%, 22.62% and 23.81%, respectively) and red Goli and Dorsa white bean cultivars with the highest root rot severity (66.67% and 70.24%, respectively) were the least and most susceptible bean cultivars to the pooled FSSC isolates, respectively. The results also indicated relatively significant differences in yield correlates (shoot/root fresh and dry weight) among the cultivars. Besides, the Koosha cultivar was shown to be the most resistant to the disease, followed by Akhtar, Sanri, Valentino and Saleh cultivars. Dorsa white bean and Goli red bean cultivars were demonstrated to be the most susceptible to the disease. This study identified several cultivars with low susceptibility to bean root rot caused by FSSC isolates. A good variation was observed in the spectrum of bean plant responses to the disease. Koosha, Akhtar, Valentino, Sanri and Saleh cultivars with low susceptibility to the selected FSSC isolates may be considered for further studies. Proper soil management with cultivating resistant cultivars is an integral part of any disease management program for FRR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean Cultivars
  • Fusarium
  • Identification
  • Resistant
  • Sensitive
Amanifar, N., Ghadirian, M., and Salehi, F. (2017). Reaction of some common bean cultivars and genotypes to Fusarium solani f. sp. phaseoli with and without drought stress under greenhouse conditions. Applied Entomology and Phytopathology, 85(1), 57-68. (In Farsi with English summary)
Aoki, T., O’Donnell, K., Homma, Y. & Lattanzi, A. R. (2003). Sudden-death syndrome of soybean is caused by two morphologically and phylogenetically distinct species within the Fusarium solani species complex and F. virguliforme in North America and F. tucumaniae in South America. Mycologia, 95, 660-684.
Aoki, T., O’Donnell K. and Mercedes Scandiani M. (2005). Sudden death syndrome of soybean in South America is caused by four species of Fusarium: Fusarium brasiliense sp. nov., F. cuneirostrum  sp. nov., F. tucumaniae and F. virguliforme. Mycoscience, 46,162–183.
Bilgi, V. N., Bradley, C. A., Khot, S. D., Grafton, K. F. and Rasmussen, J. B. (2008). Response of dry bean genotypes to Fusarium root rot, caused by Fusarium solani f. sp. phaseoli, under field and controlled conditions. Plant Disease, 92(8), 1197-1200.
Bilgi, V.N., Bradley, C.A., Mathew, F.M., Ali, S. and Rasmussen, J.B. (2011). Root rot of dry edible bean caused by Fusarium graminearum. Plant Health Progress, 12(1), 14.
Booth, C. (1971). The genus Fusarium. USA: Common wealth Agricultural Bureaux.
Carbone I. and Kohn L. M. (1999). A method for designing primer sets for speciation studies in filamentous ascomycetes. Mycologia, 91(3): 553-556.
Conner, R. L., Hou, A., Balasubramanian, P., McLaren, D. L., Henriquez, M. A., Chang, K. F. and McRae, K. B. (2014). Reaction of dry bean cultivars grown in western Canada to root rot inoculation. Canadian Journal of Plant Science, 94(7), 1219-1230.
Dehghani A., Panjehkesh N., Darvishnia M., Salari M. and Asadi Rahmani H. (2018). Importance and climatic distribution of pathogenic fungi associated with bean root and crown in Lorestan province. Applied Entomology and Phytopathology 86(2): 219-234. (In Farsi with English summary)
Doyle J. J. and Doyle, J. L. (1987). Genomic plant DNA preparation from fresh tissue-CTAB method. Phytochemical Bulletin, 19, 11-15.
Hagerty, C. H., Cuesta-Marcos, A., Cregan, P. B., Song, Q., McClean, P., Noffsinger, S. and Myers, J. R. (2015). Mapping and root rot resistance and root architecture quantitative trait loci in common bean. Crop Science, 55(5), 1969-1977.
Hasanvand, E., Vafaei, H., and Mirzaei, H. (2014). Evaluation of SU20 molecular marker in recognition of susceptible and resistant Iranian common bean genotypes to Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, the casual agent of Fusarium wilting. Research in Plant Pathology, 2(4), 35-44.
Johnson, R. and Jellis, G. J. (1992). Development in Plant Pathology. Breeding for Disease Resistance. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
Joshi, P. K., and Rao, P. P. (2017). Global pulses scenario: status and outlook. Annals of the New York Academy of Sciences, 1392(1), 6-17.
Knodel, J. J., Bradley, C. A., Luecke, J. L. and Mars, G. A. (2007). 2004 and 2005 dry bean grower survey. USA: North Dakota State University External Report.
Lak, M. R., Ghanbari, A. A., Dorri, H. R., and Ghadiri, A. (2009). Effect of planting date on seed yield and Fusarium root rot diseases severity in Chitti bean in Khomein. Seed and Plant Production Journal, 25(3), 275-286. (In Farsi)
Lak, M. R., Assadi, B., and Dorri, H. R. (2017). Effect of drought stress on Fusarium root rot severity of white bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes. Research in Plant Pathology, 5(1), 71-80. ((In Farsi with English summary)
Leslie, J. F. and Summerell, B. A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual. Ames. USA, Blackwell Publishing.
Lewis, J.A. and Papavizas, G.C. (1977). Effect of plant residues on chlamydospore germination of Fusarium solani f. sp. phaseoli and on Fusarium root rot of beans. Phytopathology, 67, 925-929.
Li Y. P., You M. P. and Barbetti M. J. (2014). Species of Pythium associated with seedling root and hypocotyl disease on common bean (Phaseolus vulgaris) in Western Australia. Plant Disease, 98 (9), 1241-1247.
Miklas, P. N., Kelly, J. D., Beebe, S. E. and Blair, M. W. (2006). Common bean breeding for resistance against biotic and abiotic stresses. classical to MAS breeding, Euphytica, 147, 105-131.
Montiel-González L., González-Flores F., Sánchez-García B. M., Guzmán-Rivera S., Gámez-Vázquez F. P., Acosta-Gallegos J. A., Rodríguez-Guerra R., Simpson-Williamson J., Cabral-Enciso M. and Mendoza-Elos M. (2005). Fusarium species on bean (Phaseolus vulgaris L.) roots causing rots, in five states of Central Mexico. Revista Mexicana de Fitopatologia, 23, 1-10.
Naseri B. (2008). Root rot of common bean in Zanjan, Iran: major pathogens and yield loss estimates. Australasian Plant Pathology 37: 546-551.
Naseri, B. (2016). Integrated management of bean Fusarium root rot. Agricultural Research, Education & Extension Organization Iranian Research Institute of Plant Protection. Registration No.50694. (In Farsi with English summary)
Nelson, P.E., T.A. Tousson, and W.F.O.Marasas. (1983). Fusarium species, An illustrated manual for identification. Penn State University Press. 193p.
O’Donnell, K., Nirenberg, H. I., Aoki, T. and Cigelnik, E. (2000). A multigene phylogeny of the Gibberella fujikuroi species complex: detection of additional phylogenetically distinct species. Mycoscience, 41(1), 61-78.
Rahkhodaei, E., Hamzehzarghani, H., Banihashemi, Z., Mostowfizadeh-Ghalamfarsa, R., and Farrokhi Nejad, R. (2021). Identification and pathogenicity of Fusarium species causing bean root rot with emphasize on phylogenetic study and host range of Fusarium solani species complex in Markazi Province. Iranian Journal of Plant Pathology, 57(3), 217-236. (In Farsi with English summary).
Roman-Aviles, B. and Kelly, J. D. (2005). Identification of quantitative trait loci conditioning resistance to Fusarium root rot in common bean. Crop Science, 45, 1881-1890.
Russell, G. E. (1978). Plant Breeding for Pest and Disease Resistance. London, UK: Butterworths London press.
Saremi, H., Amiri, M. E. and Ashrafi, J. (2011). Epidemiological aspects of bean decline disease caused by Fusarium species and evaluation of the bean resistant cultivars to disease in Northwest Iran. African Journal of Biotechnology, 10(66), 14954-14961.
Schneider, K. A. and Kelly, J. D. (2000). A greenhouse screening protocol for Fusarium root rot in bean. HortScience, 35(6), 1095-1098.
Schneider, K. A., Grafton, K. F. and Kelly, J. D. (2001). QTL analysis of resistance to Fusarium root rot in bean. Crop Science, 41, 535-542.
Schwartz, H. F., Steadman, J. R., Hall, R., and Forster, R. L. (2005). Compendium of bean diseases (No. Ed. 2). American Phytopathological Society (APS Press).
Strange, R. N. (2003). Introduction to Plant Pathology. Chichester, UK: Wiley.
White, T. J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In Innis, M. A., Gelfand, D. H., Sninsky, J. J. & White, T. J. (Eds.), PCR protocols: a guide to methods and applications (pp. 315-322). New York, USA: New York Academic Press.
Zitnick-Anderson, K., Oladzadabbasabadi, A., Jain, S., Modderman, C., Osorno, J.M., McClean, P.E. and Pasche, J.S. (2020). Sources of resistance to Fusarium solani and associated genomic regions in common bean diversity panels. Frontiers in Genetics, 11 p.475.
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.