شناسایی عوامل قارچی پوسیدگی خشک غده‌های بذری سیب‌زمینی و ارزیابی اثر برخی سنجه‌های شدت بیماری بر پیشرفت بیماری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی یکی از مهمترین بیماری‌های قارچی پس از برداشت سیب‌زمینی است که موجب کاهش عملکرد و کیفیت غده‌های بذری تولیدی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت سلامت نمونه‌های بذری جمع آوری شده از مزارع بذری سیب‌زمینی به عوامل بیماری پوسیدگی خشک و همچنین ارزیابی برخی سنجه‌های مؤثر در شدت بیماری به‌ویژه میزان فعالیت آنزیم‌های برون‌سلولی و تولید فوزاریک اسید روی میزان شاخص بیماری و حجم پوسیدگی غده‌های سیب‌زمینی است. به منظور شناسایی گونه‌های Fusarium از غده‌های بذری ارقام مختلف سیب‌زمینی تولید شده در مزارع استان‌های اردبیل، چهار محال بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، فارس، لرستان، مرکزی و همدان نمونه‌برداری شد. در مجموع، حدود 18 درصد از نمونه‌های غده‌های بذری جمع‌آوری شده از مزارع مختلف در دامنه 1 تا 3 درصد آلوده به بیماری پوسیدگی خشک بودند. بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی، 26 جدایه متعلق به گونه‌های F. solani sensu lato (13 جدایه)، F. oxysporum (8 جدایه) و F. sambucinum (5 جدایه) شناسایی شدند. نتایج نشان داد که حجم پوسیدگی ایجاد شده روی غده‌ها توسط جدایه‌های Fusarium spp. تحت‌تأثیر تولید و یا عدم تولید فوزاریک اسید و سطح فعالیت آنزیم‌های سلولاز و آمیلاز قرار می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش دیدگاه‌های جدیدی را درباره وضعیت سلامت غده‌های سیب‌زمینی و تأثیر میزان آنزیم‌های برون‌سلولی و فوزاریک اسید ترشح‌شده توسط جدایه‌های قارچی بر میزان پیشرفت بیماری در غده‌ها ارائه می‌دهد که می‌توانند در بازنگری استاندارد ملی سلامت غده‌های بذری و مدیریت مؤثر بیماری در انبار مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the causal fungal agents of potato seed tubers dry rot and evaluation of the effect of some disease severity factors on the disease progress

نویسندگان [English]

  • N. Khaledi 1
  • F. Hassani 1
  • C. Moslemkhani 2
1 Assistant professor, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Associate professor, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and Objective
Fusarium dry rot is one of potatoes' most significant postharvest fungal diseases, reducing crop yield and seed tuber quality. Utilizing certified seed tubers treated with chemical fungicides is the simplest and most cost-effective method for preventing dry rot disease damage to potatoes. Monitoring for diseases transmitted by tubers enhances the quality of seed tubers produced and reduces the risk of disease establishment and soil contamination. This study aimed to identify the causal fungal agents of potato seed tubers dry rot, determine the susceptibility of seed samples from potato seed farms to Fusarium dry rot agents, as well as to evaluate some of the effective factors in disease severity, particularly the levels of extracellular enzyme activity and fusaric acid production on the disease index and dry rot volume of potato tubers.
Materials and Methods
To identify Fusarium species responsible for dry rot disease in the seed tubers of Agria, Banba, Jelly, Challenger, Ramus, Sagitta, Sante, Sifra, Fabula, and Colomba cultivars of potato grown in Ardabil (Ardabil), Chaharmahal & Bakhtiari (Borujen), Razavi Khorasan (Fariman and Torbat-e Heydarieh), Zanjan (Khodabandeh), Fars (Abadeh and Eqlid), Lorestan (Khorramabad), Markazi (Arak) and Hamedan (Razan, Kabudarahang, and Bahar) provinces were sampled according to the standard guidelines of the National Seedling Health and Propagation Materials Laboratory. The pathogenicity test was carried out on artificially inoculated potato tubers tubers cv. Agria for determining the volume of dry rot caused by Fusarium isolates. Furthermore, spectrophotometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) methods were used to evaluate in vitro activities of amylase and cellulase, as well as fusaric acid production.
Results
The results indicated that approximately 18% of the seed tubers samples collected from different fields were infected with Fusarium dry rot disease in the 1 to 3% range. A total of 26 isolates were identified based on morphological and molecular characteristics belonging to F. solani sensu lato (13 isolates, 11%), F. oxysporum (8 isolates, 7%), and F. sambucinum (5 isolates, 5%). Analyzing the activity of extracellular enzymes revealed that all recovered Fusarium isolates were capable of producing amylase and cellulase enzymes but at varying levels. The maximum amount of extracellular enzymes produced by Fusarium spp. isolates ranged from 286 to 675 μg mL-1 for cellulase and from 103.5 to 317 μg mL-1 for amylase. According to the results, cellulase peaked sooner than amylase, but both enzymes contributed to the development of dry rot in potato tubers. The results revealed that approximately 38% of the isolates produced fusaric acid in the 13-32 μg kg-1 range. Moreover, the disease index level and the volume of dry rot caused by different Fusarium species isolates on potato tubers varied.
Discussion
It appears that the amount of dry rot caused by Fusarium spp. isolates on potato tubers are affected by the production of fusaric acid and the activity levels of cellulose and amylase. This research provides new insights into the health status of potato seed tubers, the predominant Fusarium species causing dry rot disease, and the effect of the level of extracellular enzymes and fusaric acid secreted by fungal isolates on the disease progress in potato tubers, which can be applied to the revision of the national standard for seed tuber health and effective disease management during storage. The dry rot disease and its detrimental impact on tubers significantly threaten the official seed tubers certification system, production, and storage procedures. The current study is the first report on identifying the Fusarium dry rot disease agents from potato seed tubers in Iran and investigating the relationship between the disease severity of isolates and their extracellular enzyme activity, and fusaric acid production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amylase
  • Cellulase
  • Disease severity
  • Fusaric acid
  • Seed tuber health
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Mohammadnia-Afrozi, S., Esfandiarpour, E., & Abbasi Taleghani, R. (2021). Agricultural statistics. Ministry of Agriculture-Jahad.
Aydin, M., & Inal, B. (2018). Comparative susceptibility of some commercial potato cultivars to Fusarium sambucinum and F. solani isolates causing tuber dry rot. Applied Ecology and Environmental Research, 16, 4879–4892. https://doi.org/10.15666/aeer/1604_48794892
Azil, N., Stefańczyk, E., Sobkowiak, S., Chihat, S., Boureghda, H., & Śliwka, J. (2021). Identification and pathogenicity of Fusarium spp. associated with tuber dry rot and wilt of potato in Algeria. European Journal of Plant Pathology, 159, 495–509. https://doi.org/10.1007/s10658-020-02177-5
Balakrishnan, M., Jeevarathinam, G., Kumar, S. K. S., Muniraj, I., & Uthandi, S. (2021). Optimization and scale-up of α-amylase production by Aspergillus oryzae using solid-state fermentation of edible oil cakes. BMC Biotechnology, 21, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12896-021-00686-7
Booth, C. (1971). The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute. CAB International; Kew, Surrey, England.
Brown, D. W., Lee, S. H., Kim, L. H., Ryu, J. G., Lee, S., Seo, Y., Kim, Y. H., Busman, M., Yun, S. H., Proctor, R. H., & Lee, T. (2015). Identification of a 12-gene fusaric acid biosynthetic gene cluster in Fusarium through comparative and functional genomics. Molecular Plant-Microbe Interactions, 28, 319–332. https://doi.org/10.1094/MPMI-09-14-0264-R
Burgess, L. W., Summerell, B. A., Bullock, S., Gott, K. P., & Backhouse, D. (1994). Laboratory manual for fusarium research (3nd ed.). Fusarium Research Laboratory, Dept. Of Crop Science, University Of Sydney and Roayal Botanic Gardens, Sydney, Australia.
Crous, P., Lombard, L., Sandoval-Denis, M., Seifert, K., Schroers, H., Chaverri, P., Gené, J., Guarro, J., Hirooka, Y., Bensch, K., Kema, G., Lamprecht, S., Cai, L., Rossman, A., Stadler, M., Summerbell, R., Taylor, J., Ploch, S., Visagie, C., Yilmaz, N., … & Thines M. (2021). Fusarium: more than a node or a foot-shaped basal cell. Studies in Mycology, 98, 1–184. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2021.100116
Cullen, D. W., Toth, I. K., Pitkin, Y., Boonham, N., Walsh, K., Barker, I., & Lees, A. K. (2005). Use of quantitative molecular diagnostic assays to investigate Fusarium dry rot in potato stocks and soil. Phytopathology, 95, 1462–1471. https://doi.org/10.1094/PHYTO-95-1462
Dong, X., Xiong, Y., Ling, N., Shen, Q., & Guo, S. (2014). Fusaric acid accelerates the senescence of leaf in banana when infected by Fusarium. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30, 1399–1408. https://doi.org/10.1007/s11274-013-1564-1
Dong, X., Ling, N., Wang, M., Shen, Q., & Guo, S. (2012). Fusaric acid is a crucial factor in the disturbance of leaf water imbalance in Fusarium-infected banana plants. Plant Physiology and Biochemistry, 60, 171–179. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2012.08.004
Erper, I., Alkan, M., Zholdoshbekova, S., Turkkan, M., Yildirim, E., & Özer, G. (2022). First report of dry rot of potato caused by Fusarium sambucinum in Kyrgyzstan. Journal of Plant Diseases and Protection, 129, 189–191. https://doi.org/10.1007/s41348-021-00505-3
FAOSTAT. (2023, June 05). Food and agriculture data. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCinfo
Gherbawy, Y. A., Hussein, M. A., El-Dawy, E. G. A., Hassany, N. A., & Alamri, S. A. (2019). Identification of Fusarium spp. associated with potato tubers in Upper Egypt by morphological and molecular characters. Asian Journal of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, 2, 1–14. https://doi.org/10.9734/ajbgmb/2019/v2i330062
Göre, M. E. (2017). Fungal seedborne pathogens infecting potato seed tubers from Turkey, 2011–2014. Journal of Plant Diseases and Protection, 124, 539–551. https://doi.org/10.1007/s41348-017-0091-y
Hassani, F., Alipour, D., & Darvishi, B. (2009). Technical guidelines for the control and certification of potato seed farms. Seed and Plant Certification and Registration Institute.
Heltoft, P., Brierley, J. L., Lees, A. K., Sullivan, L., Lynott, J., & Hermansen, A. (2016). The relationship between soil inoculum and the development of Fusarium dry rot in potato cultivars Asterix and Saturna. European Journal of Plant Pathology, 146, 711–714. https://doi.org/10.1007/s10658-016-0946-2
Hussein, M. A., Gherbawy, Y., & El-Dawy, E. G. A. (2020). Characterization, pathogenicity and enzymatic profile of Fusarium solani associated with potato tubers in Upper Egypt. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 53, 495–508. https://doi.org/10.1080/03235408.2020.1761223
Khaledi, N., Taheri P., & Falahati-Rastegar, M. (2017). Identification, virulence factors characterization and analysis virulence together with aggressiveness of Fusarium spp., causing wheat head blight in Iran. European Journal of Plant Pathology, 147, 897–918. https://doi.org/10.1007/s10658-016-1059-7
Leslie, J. F., & Summerell, B. A. (2006). The Fusarium laboratory manual. Ames, Blackwell Publishing Professional.
Li, Y., Xia, X., Zhao, Q., & Dong, P. (2022). The biocontrol of potato dry rot by microorganisms and bioactive substances: A review. Physiological and Molecular Plant Pathology, 18, 1005–1016. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2022.101919
Mishra, P. K., Fox, R. T. V., & Culham, A. (2003). Development of a PCR-based assay for rapid and reliable identification of pathogenic Fusaria. FEMS Microbiology Letters, 218, 329–332. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2003.tb11537.x
Mulè, G., Susca, A., Stea, G., & Moretti, A. (2003). Specific detection of the toxigenic species Fusarium proliferatum and F. oxysporum from Asparagus plants using primers based on calmodulin gene sequences. FEMS Microbiology Letters, 230, 235–240. https://doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00926-1
Nasr-Esfahani, M., Alizadeh, G., & Ramazani, S. (2013). Genetical diversity of Fusaria dry rot species of potato in disease severity. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47, 312–323. https://doi.org/10.1080/03235408.2013.809225
Nelson, P. E., Toussoun, T. A., & Marasas, W. F. O. (1983). Fusarium species: an illustrated manual for identification. Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, USA.
Olivieri, F. P., Maldonado, S., Tonon, C. V., & Casalongue, C. A. (2004). Hydrolytic activities of Fusarium solani and Fusarium solani f. sp. eumartii associated with the infection process of potato tubers. Journal of Phytopathology, 1526, 337–344. https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2004.00851.x
Sharifi, K., Zare, S., Zamanizadeh, H., & Arjmandian, A. (2009). Fusarium species causing dry rot of potatoes in Ardabil, Tehran and Hamedan Provinces. Journal of Plant Pests and Diseases, 76, 93–113.
Stefańczyk, E., Sobkowiak, S., Brylińska, M., & Śliwka, J. (2016). Diversity of Fusarium spp. associated with dry rot of potato tubers in Poland. European Journal of Plant Pathology, 145, 871–884. https://doi.org/10.1007/s10658-016-0875-0
Theron, D. J., Holz, G. (1991). Predication of potato dry rot based on the presence of Fusarium in soil adhering to tuber at harvest. Plant Disease, 75, 126–30. https://doi.org/10.1094/PD-75-0126
Tiwari, R. K., Bashyal, B.M., Shanmugam, V., Lal, M. K., Kumar, R., Sharma, S., Gaikwad, V. K., Singh, B., & Aggarwal, R. (2021). Impact of Fusarium dry rot on physicochemical attributes of potato tubers during postharvest storage. Postharvest Biology and Technology, 181, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111638
Venter, S. L. & Steyn, P. J. (1998). Correlation between fusaric acid production and virulence of isolates of Fusarium oxysporum that cause potato dry rot in South Africa. Potato Research, 41, 289–294. https://doi.org/10.1007/BF02358198
Ying, C., Yongqing, X., Yao, F., Xiuyu, L., Fumeng, H., Yingqi, H., Zhe, F., & Fenglan, L. (2018). Characteristics of cell wall degradation enzyme produced by main pathogenic Fusarium spp. in potato dry rot. Crops, 34, 154–160. https://doi.org/10.16035/j.issn.1001-7283.2018.04.026
Zuriegat, Q., Zheng, Y., Liu, H., Wang, Z., Yun, Y. (2021). Current progress on pathogenicity-related transcription factors in Fusarium oxysporum. Molecular Plant Pathology, 22, 882–895. https://doi.org/10.1111/mpp.13068
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.