ارزیابی زهرآگینی جدایه‌های ایرانی قارچ‌های بیمارگر حشرات د ر کنترل میکروبی شب‌پره آرد˓ Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی،گروه گیاه‌پزشکی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاداسلامی ، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

قارچ‌های بیمارگر حشرات در برگیرنده طیف وسیعی از گونه‌هایی هستند که از نظر اکولوژیکی بسیارمتنوع بوده بسیاری از آنها برای حشرات بیماریزا و دارای تخصص میزبانی هستند. استفاده از قارچ‌های بیمارگر حشرات به‌عنوان راهکاری برای جایگزین کاربرد وسیع آفت‌کش‌های شیمیایی در محصولات انباری محسوب می‌شود. شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)، یکی از آفات جدی و عمومی غلات انباری است. این پژوهش، به منظور بررسی کارایی جدایه‌های ایرانی قارچ‌های بیمارگر حشرات در کنترل میکروبیE. kuehniella انجام شد، که طی آن چهار جدایه (BVA،BVB ، BVE وBVF ) از قارچ Beauveria bassiana و دو جدایه (LCA وLC ) از قارچLecanicillium lecanii با استفاده از روش تله خاکی با لارو E. kuehniella از خاک باغات مناطق مختلف آذربایجان شرقی جداسازی و شناسایی شد. برای اثبات بیماری‌زایی جدایه‌های بدست آمده، آلوده-سازی لاروهای سن چهارم E. kuehniella به روش غوطه‌وری با جدایه‌ها در پنج غلظت 104، 105، 106، 107و 108 کنیدی در میلی‌لیتر در سه تکرار ارزیابی شد. جدایه‌های BVBو BVA با کم‌ترین LC50 به‌ترتیب با مقادیر 105×8/2 و 105×5/2 کنیدی بر میلی‌لیتر، بیشترین زهراگینی و جدایه BVF با بیشترین LC50 با مقدار 107×2/2 کنیدی بر میلی‌لیتر، کمترین زهراگینی را روی لارو شب پره آرد داشت. میزان زهرآگینی بین جدایه‌ها در غلظت‌های مختلف، تفاوت معنی‌داری داشت. نتایج نشان داد که از میان جدایه های بومی مورد مطالعه در منطقه آذربایجان، جدایه‌ BVA با غلظت کمتر و در زمان کوتاه تر کارایی زیستی بالاتری روی لارو شب‌پره آرد داشته و می تواند در راستای استفاده بهینه از آفت‌کش ها و تدوین برنامه های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Virulence of Iranian entomopathogenic fungi isolates in control of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) (Zeller)

نویسندگان [English]

  • M. Moghassem 1
  • M. Jamshidi 2
  • R. Khakvar 3
  • S. Nematollahi 2
1 Ph.D. student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Entomogenous fungi include a wide range of species that are ecologically very diverse. Many of them are pathogenic to insects and mostly show host specificity. Isolation and identification of native entomogenous fungi, especially pathogenic species, and their use as a source of biological control agents is an important safe, environmentally-friendly pest control approach. This survey isolated and characterized entomogenous fungi that naturally occur in soil. Post-harvest infestations cause considerable losses in cereal production. Stored-product insect control is mainly accomplished by chemical means; however, pesticides can affect non-target species, such as plants, animals, and humans. Pesticides increase pest resistance. Another possible negative effect of pesticides is their ability to bioaccumulate and biological magnification. Therefore, alternative agents are needed for managing stored-product insect pests. Biological control of stored-product insects with entomopathogenic fungi is a successful, sustainable alternative to chemical insecticides. Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, is one of the most important insect pests infesting stored grain of cereals worldwide. This study isolated and determined some entomopathogenic fungi's efficacy in flour moth biocontrol, E. kuehniella.

Materials and Methods

Different strains of entomopathogenic fungi were isolated from the soils of various districts of Azarbaijan province in the Northwest of Iran. Their virulence against E. kuehniella larvae was evaluated. Isolates of various entomopathogenic fungi were isolated and purified using a soil trap from twenty distinct soil specimens. The immersion technique evaluated their pathogenicity against E. kuehniella in three replicates. This was done at 104, 105, 106, 107, and 108 conidia/mL concentrations. All selected fungal isolates were identified based on morphological features and mycological parameters.

Results

Four isolates of B. bassiana (BVA, BVB, BVE, and BVF) and two of L. lecanii (LCA and LC) from fourteen isolates were isolated. Six fungal species, namely Lecanicillium lecanii and Beauveria bassiana, were identified among the fourteen isolates collected. The bioassay assessment revealed that E. kuehniella fourth-instar larvae were susceptible to all isolates and that the larval death rate increased with rising conidial concentration. The BVA and BVB isolates of B. bassiana showed the maximum virulence, with nearly 2.5×105 and 2.8×105 (conidia/mL) LC50, while the BVF isolate of B. bassiana had the least virulence among the other isolates evaluated, with nearly 2.2×107 (conidia/mL) LC50 on E. kuehniella. The lowest LT50 value (3.72 days) using a 108 conidia/ml concentration on E. kuehniella larvae was shown on the BVA isolate.

Discussion

A comparison of the means and grouping of isolates showed a significant difference between isolates and the effectiveness of different concentrations. Also, the BVA isolate of B. bassiana had greater efficiency than the other isolates, and therefore, they will be more suitable for use in plant pest biological control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • East Azarbaijan
  • Stored-product pest
  • Beauveria bassiana
  • Lecanicillium lecanii
Al-Deghairi, M.A. (2008). Bioassay evaluation of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. against egg and nymphs of Bemisia tabaci Genndius (Hom.: Aleyrodidae). Pakistan Journal of Biological Sciences, 11, 1550-1560.
Alizadeh, A., Kharrazi Pakdel, A., Talebi- Jahromi, K.H., & Samih, M. (2006). The effect of some Beauveria bassiana isolates on common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae. Proceedings of the 17th. Iranian Plant Protection Congress.Tehran.
Araújo, J.P.M., & Hughes, D.P. (2016). Diversity of Entomopathogenic Fungi: Which Groups Conquered the Insect Body? Lovett, B., St. Leger, R.J, Eds., Advances in Genetics, Genetics and Molecular Biology of Entomopathogenic Fungi, 94, 1-39.
Bahmani, N., Ostovan, H., Latifian, M., & Rad, B. (2012). Study the lethal doses of suitable isolate of Beauveria bassiana for microbial control of Ephestia kuehniella on Sayer date cultivar. Plant Prot Journal, 4, 67–81.
Balachander, M., Remadevi, O.K., Sasidharan, T.O., & Sapna Bai, N. (2012).Virulence and mycotoxic effects of Metarhizium anisopliae on Mahogany shoot borer, Hypsipyla robusta (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Forestry Research, 223, 651-659.
Bidochka, M.J., Clark, C., Milke, W., & Keyhani, N.O. (2010). Could insect phagocytic avoidance by entomogenous fungi have evolved via selection against. Soil Amoeboid Predators, 156, 2164-2171.
Boucias, D. G., & Pendland, J. C. (1998). Principles of Insect Pathology. Kluwer Academic Publishers. Boston, Masachusetts.
Buda, V, & Peciulyte, D. (2008). Pathogenicity of four fungal species to Indian meal moth Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Ekologija, 54 (4), 265–270.
Christos, G., Athanassiou Nickolas, G., Kavallieratos Christos, I., Rumbos, & Demetrius, C. (2017). Influence of Temperature and Relative Humidity on the Insecticidal Efficacy of Metarhizium anisopliae against Larvae of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) on Wheat. Journal of Insect Science, 17(1), 1-7.
Derakhshan, A. (2008). Natural occurrence and distribution of soil borne entomopathogenic fungi in shahrood region, northeast of Iran. International meeting on soil fertility land management and agroclimatology, 55, 873-877.
Devi, K.U., Padmavathi, J., Rao C.U.M., Khan, P.A.A., & Mohan, C.M. (2008). A study of host specificity in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Hypocreales: Clavicipitaceae). Biocontrol Science and Technology, 18(10), 975-989.
Draganova, S., & Markova, E. (2006). Bioassays with isolates of Entomopathogenic fungi against Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12 (5), 637-643.
Esmaili, M., Azemayeshfard, P., & Mir-Karimi, A. (2011). Agricultural Entomology. Tehran University Press.
Faraji, S., Mehrvar, A., & Derakhshan Shadmehri, A. (2013). Studies on the virulence of different isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metcsn.) Sorokin against Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) African, Journal of Agricultural Research, 8(30), 4157-4161.
Fargues, J. (1984). Adhesion of the fungal spore to the insect cuticul in relation to pathology. In: D.W. Roberts and J.R. Aist (Eds.), Infection processes in fungi. The Rockefeller Foundation. pp: 90-110.
Faria, M., & Wraight, P. (2007). Mycoinsecticides and Mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological Control, 43, 237-256.
Franco, J.C., Zada, A., & Mendel, Z. (2009). Novel approaches for the management of mealybug pests. Biorational Control of Arthropod Pests. Springer.
Ghodrati, R., Aramideh, S., Frozan, M., & Michaud, J.P. (2022). Interactions of the entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae and the egg parasitoid, Trichogramma brassicae reared on Ephestia kuehniella and Sitotroga cerealella. Journal of Applied Research in Plant Protection11(2), 47-56.
Gholami Ghavamabad, R., Zamani, S.M., Ahangaran, Y., Kazerani, F. & Zarghani, E. (2023). Efficacy of Indigenous Isolates of Beauveria bassiana in Controlling Invasive Planthopper, Orosanga japonica. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 45(4), 149-163.
Gillespie, A. T., & Clayton, N. (1989). The use of entomogenous fungi for pest control andthe role of toxin in pathogenesis. Pesticides Science, 27, 203-215.
Heping, W., Ling, M., & Baoping, L. (2008). Effects of feeding frequency and sugar concentrations on lifetime reproductive success of Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae). Biological Control, 45, 353-359.
Herlinda, S. (2010). Spore density and viability of entomopathogenic fungal isolates from Indonesia, and their virulence against Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae). Tropical Life Science Research, 21(1), 11-19.
Humber, R.A. (2005). Entomopathogenic Fungal Identification. Available on: www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/1907051 0/APSwkshoprev.pdf.
Humber, R.A. (2012). Identification of Entomopathogenic Fungi, Lacey, L.A, Ed., Manual of Techniques in Invertebrate Pathology (Second Edition), Academic press. 23,151-187.
Ignoffo, C.M., Garcia, C., Hostetter, D.L., Pinnell, R.E. (1977). Laboratory studies of the entomopathogenic fungus Nomuraea rileyi: Soil-borne contamination of soybean seedlings and dispersal of diseased larvae of Trichoplusia ni. Journal of Invertebrate Pathology, 29(2), 147-152.
Jenkins, N.E., Heviefo, G., Langewald, J., Cherry, A.J., & Lomer, C.J. (1998). Development of mass production technology for aerial conidia for use as mycopesticides. Biocontrol, News and Information, 19(1), 29-39.
Keller, S., Zimmerman, G. (1989). Mycopathogens of soil insects. In: Insect-Fungus Interactions, Wilding, N., Collins, N. M., Hammond, P. M. and Webber, J. F. (Eds). Academic Press, London.
Khan, M.A., & Ahmad, W. (2015). The Management of Spodopteran Pests using Fungal Pathogens, Sree, K.S., Varma, A, (Eds.), Biocontrol of Lepidopteran Pests: Vol. 43. Use of Soil Microbes and their Metabolites Soil Biology. Springer.
Kim, J.J., Goettel, M.S., Gillespie, D.R. (2007). Potential of Lecanicillium species for dual microbial control of aphids and cucumber powdery mildew fungus, Sphaerotheca fuliginea. Biological Control, 40, 327-332.
Kuepper, G. (2003). Colorado Potato Beetle: Organic Control Options. ATTRA (National Sustainable Agriculture Information Service).
Lacey, L. A. (2017). Entomopathogens used as microbial control agents. pp. 3-12 in Lacey, L. A. (Ed) Microbial Control of Insect and Mite Pests from Theory to Practice. Elsevier Inc
Majidi-Shilsar, FK., Kamali, F., Ershad, J. (2003). Effect of temperature on germination, mycelial radial growth and virulence of Beauveria bassiana on Chilo supressalis Walker (Lep: Pyralidae). Appl. Ent. Phytopath, 71(1), 123-138 (in Persian with English abstract).
Malarvannan, S., Sujaikumar, G., Purushothaman, D., Shanthakumar, S.P., Prabavathy, V.R., et al. (2010). Laboratory efficacy of Lecanicillium lecanii against different stages of Helicoverpa armigera and ITS biosafety on Trichogramm asp. Hexapoda, 17 (1), 49-58.
Mehrmoradi, H., Jamali, S., & Pourian, H.R. (2020). Isolation and identification of entomopathogenic fungi from cultivated and natural soils in Kermanshah province (West of Iran). Rostaniha21(1), 49-64.
Meyling, N.V. & Eilenberg, J. (2007). Ecology of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae in temperate agroecosystems: potential for conservation biological control. Biological Control, 43(2), 145–155.
Moghassem, M., Jamshidi, M., Khakvar, R., Nematollahi, S. (2023). Toxicity study of different isolates of Metarhizium anisopliae extracted from the soil of different orchards of East Azerbaijan on flour moth (Anagasta kuehniella). Journal of Animal Environmental, 14(2), 386-393.
Mora, M.A.E., Rouws, J.R.C. & Fraga, M.E. (2016). Occurrence of entomopathogenic fungi in Atlantic forest soils. Microbiolgy, 4, 1-11.
Sabbour, M.M., & Abd-El-Aziz, Sh.E. (2010). Efficacy of some bioinsecticides against Bruchidius incarnates (Boh.) (Coleoptera: Bruchidae) infestation during storage. Journal of Plant Protection Research, 50(1), 25–31.
Safavi, S., Kharrazi, A., Rasoulian, G.R., & Bandani, A. (2010). Virulence of some isolates of entomopathogenic fangus, Beauveria bassiana on Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) larvae. Journal of Agricultural Science and Tecnology, 12(1), 13-21.
Samson, R.A., Harry, C., E., & Latge, J.P. (2013). Atlas of entomopathogenic fungi. Springer Science and Business Media.
Shapiro, M., & Argauer, R. (2001). Relative effectiveness of selected stilbene optical bright-eners as enhancers of the beet armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) nuclear polyhedrosisvirus. Biological and Microbial Control, 94, 339-43.
Shrestha, G., Enkegaard, A., & Steenberg, T. (2015). Laboratory and semi-field evaluation of Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) against the lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri (Hemiptera: Aphididae). Biological Control, 85, 37-45.
Soleimani, P., Mahrvar, A., Vaez N. (2022). Biological indices of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae, and assessment of their virulence diversity. Journal of Entomological SociEty of Iran, 41(4), 281-300.
Van Driesche, R., Hoddle, M., & Centre, T. (2009). Control of pests and weeds by natural enemies: An Introduction to Biological Control. John Wiley & Sons.
Yoshinori, T., & Kaya, H. K. (1992). Insect Pathology. Academic Press. USA.
Zare, M., Talaei-Hassanloui, R., Fotouhifar, K. (2014). Relatedness of proteolytic potency and virulence in entomopathogenic fungus Beauveria bassiana isolates. Journal of Crop Protection, 3 (4), 425-434.
Zare, R., & Gams, W. (2008). A revision of the Verticillium fungicola species complex and its affinity with the genus Lecanicillium”, Mycological Research, 112 (7), 811-824.
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.