مقایسه کارایی چند حشره‌کش زیستی و شیمیایی متداول جهت کنترل کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lep.: Crambidae) در گرگان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‎پزشکی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ،ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lep.: Crambidae) یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین آفات برنج در جهان و ایران به ویژه استان‌های شمالی می‌باشد. این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار شامل کلرپایریفوس، فیپرونیل ، فنیتروتیون ، حشره‌کش زیستی Bacillus thuringiensis، ماترین و شاهد (بدون محلول‌پاشی) و چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در روستای هاشم‌آباد شهرستان گرگان به اجرا درآمد. جهت محاسبه درصد تلفات (کارایی) از فرمول هندرسون-تیلتون استفاده شد. تجزیه واریانس داده‌ها در نرم‌افزار SAS و با استفاده از مدل GLM انجام شد. مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی ساقه پس از گذشت 14 روز از محلول‌پاشی حشره­‌کش ها نشان داد که بیشترین میزان آلودگی مربوط به حشره­‌کش بی­تی بوده در حالی که سایر حشره‌­کش‌­ها در یک گروه آماری قرار گرفتند. اثر حشره‌کشی و کارایی ترکیبات مورد بررسی با گذشت زمان افزایش نشان داد  به طوری که بیش­ترین کارایی حشره­‌کشی بعد از گذشت 14 روز از اعمال تیمارها مربوط به حشره کش کلروپیریفوس (%85/85) بود؛ در حالی که از نظر آماری با ماترین (%97/78) و فیپرونیل (%65/79) دریک گروه قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که حشره­‌کش زیست پایه ماترین در مقایسه با حشره‌کش‌­های شیمیایی پرمصرف می­تواند گزینه مناسب و مطلوبی جهت کنترل این آفت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of some bio- and conventional insecticides for the control of rice stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lep.: Crambidae) in Gorgan

نویسندگان [English]

  • M. Tabrizi Mistani 1
  • M. H. Sarailoo 2
  • M. Sharifi 3
1 M.Sc. student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor Plant Protection Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Rice stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lep.: Crambidae), is one of the most important and destructive rice pests in the world, including Iran, especially in the northern provinces. Every year, a significant amount of chemical insecticides are introduced into the environment to control this pest, which has caused many concerns in human health (rice farmers and consumers) and other organisms (aquatic, birds, livestock, etc.). Therefore, replacing high-risk chemical insecticides with environmentally friendly and safe compounds can reduce the side effects of pesticides and reduce the occurrence of resistance in this pest to the insecticides used and, as a result, control it more effectively. This study was conducted to compare the effectiveness of several common biological and chemical insecticides to control the rice stem borer, C. suppressalis.
For this purpose, a study was designed as a randomized complete block design with six treatments and four replications and was carried out in a field located in Hashemabad village, Gorgan city, Iran. The experimental treatments included chlorpyrifos (Dursban®, EC 40.8%, 2 L/hectare), fipronil (Regent®, SC 50%, 1 L/hectare), fenitrothion (Sumithion®, EC 50%, 1.5 L/hectare), B.T. (1 L/hectare), Matrin (Rui Agro®, SL 0.6%, 1 L/hectare), and a control group (water foliar spraying). Additionally, the larval population was sampled one day before foliar spraying and 3, 7, and 14 days after foliar spraying. The Henderson-Tilton formula was used to calculate the mortality rate (insecticide efficiency). Analysis of variance was performed using the GLM model with SAS software. Means were compared using Duncan's multi-range test at the 5% probability level.
The analysis of variance indicated significant differences among the treatments in terms of stem infection percentage and death of the central bud at 7 and 14 days after treatment application. Additionally, the analysis of variance results for stem contamination after 14 days of insecticide application revealed that all insecticides could reduce stem contamination compared to the control treatment, with some insecticides falling within the same statistical group. Regarding the effectiveness of the treatments in controlling the rice stem borer, the analysis of variance results showed that chlorpyrifos, Matrine, and fipronil were the most effective insecticides, followed by fenitrothion and BT, at 3 days after treatment application. At 7 days after treatment application, chlorpyrifos exhibited the highest efficiency, averaging 81.24%, which was not significantly different from fipronil and Matrine. Fenitrothion and BT insecticides demonstrated the lowest efficiency. The same trend persisted 14 days after treatment application, with chlorpyrifos achieving the highest efficiency at an average of 85.85%. There were no significant differences between chlorpyrifos, fipronil, and Matrine, which had efficiencies of 79.65% and 78.97%, respectively. BT insecticide recorded the lowest efficiency level at 54.18%, which was significantly different from the other insecticides.
Based on the present study's findings, it is evident that insecticides such as Chlorpyrifos and Fipronil, which have been extensively used in Iran for the chemical control of the rice stem borer, have raised concerns regarding the development of resistance in this pest. Therefore, it is advisable to consider alternatives such as Matrine, which is safer and less hazardous. Matrine, with its distinct mode of action, can serve as a highly suitable option for controlling the rice stem borer while reducing the likelihood of resistance development against insecticides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorpyrifos
  • Matrin
  • B.T
  • stem contamination
  • efficiency
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Mohammadnia, A., Esfandiaripour S, & Taleghani, R. (2021). Agricultural statistics: 2019-20 Cropping cycle. The first volume: Crops. Ministries of Agricultural- Jihad, Tehran. 97 pp.
Akdeniz, D. & Ozmen, A. (2011). Antimitotic effects of the biopesticide oxymatrine. Caryologia, 64, 117–120.
Amini, A., Nouri, S. E. & Aslani Sangdeh, B. (2014). Evaluation of Rice Production Sustainability Using Multi Criteria Decision Making Methods: The case of Rezvanshahr County. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 11(1), 101-127.
Asghari Tabari, B., Sheikhi Gorjan, A., Shojaei, M., Rajabi, M. Z. & Yousefi Porshekoh, A. (2009). Susceptibility of three developmental stages of Liriomyza sativa Blanchard (Dip: Agromyzidae) to biorational insecticides in vitro conditions. Journal of Entomological Research, 1, 23– 4.
Azarmi, Y., Lotfalizadeh, H. & Taghizadeh, M. (2015). To Evaluate the Efficacy of Different Insecticides on Reduction of European Corn Borer, Ostrinia nubilalis Hubner., Damage in Moghan Region. Pesticides in Plant Protection Science, 2(1), 19-30.
Bagheri, N., Mohammadi Sharif, M. & Golmohammadi, G. R. (2021). Comparing the efficacy of some chemical and non-chemical insecticides for control of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) under cotton field conditions. Plant protection (Scientific Journal of Agriculture), 44(3), 141-135. http://dx.doi.org/10.1080/09670874.2012.724469.
Chen, R. & Klein, M. G. (2012). Efficacy of insecticides against the rice stem borer, Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae), and use of sex pheromones to time accurately the yearly application. International Journal of Pest Management, 58(4), 354-360. http://dx.doi.org/10.1080/09670874.2012.724469.
Cheng, X., Chang, C. & Dai, S. M. (2010). Responses of striped stem borer, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae), from Taiwan to a range of insecticides. Pest Management Science, 66(7), 762-769. https://doi.org/10.1002/ps.1939.
El-Mageed, A. E. M. A. & Shalaby, S. E. M. (2011). Toxicity and biochemical impacts of some new insecticide mixtures on cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Boisd.). Plant Protection Science, 47, 166–175. https://doi.org /10.17221/3/2011-PPS.
Emami Shaher Baback, Y., Basirat, M., Rajabi Momenabad, A., Mirzaie Malekabad, R., & Masuomi Riseh, H. (2017). Effect of Agro Zinc Pesticide on Common Pistachio Emission of Agonoscena pistaciae and Its Side Effects on Two Natural Enemies of this Pest. Final report of the research project. Agricultural Research, Education and Extension Organization. 30 pp.
Henderson, C. F. & Tilton, E. W. (1955). Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of economic entomology, 48(2), 157-61. https://doi.org/10.1093/jee/48.2.157
Hasni Moghadam, M., Asadpour, H. & Samalandrov, A. (2013). Investigating the analysis of the challenges and bottlenecks of biological control development in the management of the fight against the rice stem borer from a socio-economic point of view. Journal of Plant Pests and Diseases, 80 (1), 69-80.  https://doi.org/10.22092/jaep.2012.100892.
Khanjani M. 2012. Crop plant pests of Iran. BoAli Sina University Press, Hamedan. 720 p.
Kim, M. J., Shim, C. K., Kim, Y. K., Jee, H. J., Yun, J. C., Hong, S. J., Park, J. H. & Han, E. J. (2013). Insecticidal effect of organic materials of Bt, neem and matrine alone and its mixture against major insect pests of organic Chinese cabbage. The Korean Journal of Pesticide Science, 17(3), 213-9.
Majidi Shilsar, F. & Ebadi, A. A. (2013). Management of striped stem borer, Chilo suppressalis Walker on hybrid rice in the paddy field. Journal of Iranian Plant Protection Research, 26(4), 416-423. https://doi.org/10.22067/jpp.v26i4.18429
Majidi Shilsar, F., Amouoghli Tabari, M. & Amini-Khalafbadam, M. (2013). Evaluation of the Effectiveness of Fipronil Insecticide in Control of Chilo suppressalis Walker in the Paddy Field. Journal of Iranian Plant Protection Research, 27(3), 333-341. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i3.26760
Majidi-Shilsar, F., Tarang, A., Hosseinichaleshtari, M., Alagholipour, M. & Khoshkdaman, M. (2021). Screening of twenty rice genotypes for tolerance or resistance to striped stem borer (Chilo suppressalis) in paddy field. Plant Pests Research, 11(2), 1-14.‏ https://doi.org/10.22124/iprj.2021.5026.
Majidi-Shilsar, F. (2015). Crop loss assessment of rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on Hashemi rice variety under field conditions. Plant Pests Research, 5(2), 25-37.‏
Majidi-Shilsar, F. (2014). Field evaluation of Bithurin, a commercial formulation of Bacillus thuringiensis against stripped stem borer, Chilo suppressalis Walker. Plant Pests Research, 4(2), 47-58.‏
Marzban, R., Kalantary, M. & Yousefi, A. (2014). Familiarity with the use of Biti bacteria in agricultural products. Promotional publication, Iran's Plant Protection Research Institute, Tehran. 14pp.
Medo, I. & Marcic, D. (2013). The effects of Kingbo biopesticide on Tetranychus urticae Koch female adults. Pesticides and Phytomedicine, 28, 195–202. https://doi.org/10.2298/pif.v28i3.4321.
Molaei, M. & Jamshidi, S. (2018). Effect of some chemical and biological insecticides on European corn borer control in Moghan region. Agroecology Journal, 14(1), 21-38.
Noorbakhsh, S. 2018. List of important pests, diseases, and weeds of major agricultural crops, pesticides and recommended methods for their control. Ministry of Agriculture Jihad and Plant Protection Organization. 209 pp.
Pouramiri, M., Alinia, F., Imani, S., Shayanmehr, M. & Ahadiyat, A. (2018). Efficiency of selected pesticides and integrated pest management approaches for control of Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae) in double cropping rice systems. Plant Pests Research, 8(1), 45-56. https://doi.org/10.22124/iprj.2018.2837
Onate, B. T. (1965). Estimation of stem borer damage in rice fields. In: Pathak, M. D. (Ed.). Stem borer and leafhopper-plant hopper resistance in rice varieties. Entomologia Experimentalis et Applicata, 12, 789–800. https://doi.org/25.224587.
 Osku, T. & Nasieri, M. (2014). Investigating the resistance and susceptibility of promising lines to striped stem borer (Chilo suppressaliss Walker). Journal of Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 37(2), 15-24. https://plantprotection.scu.ac.ir/article_10718_d36799a712030e6af1c6a7dd095a548e.pdf.
Permeh, Z. & Gilanpour, A. (2018). Investigating the policies of rice market regulation in Iran and comparing it with selected countries and providing solutions to improve its market regulation. Commercial Studies Quarterly, 7(38), 32-49. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383876.2021.5.1.5.9.
Rokhshani, A. (2019). Principles of agricultural toxicology (pesticides). Farhang Universal Publications, Tehran. 374 pp.
Saeb, H., Hasni Moghadam, M. & Najafi Nawai, A. (2013). Determining the level of economic losses of stem borer in early and late rice cultivars by chemical and biological methods. The 16th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz University, Tabriz. 299 pp.
SAS Institute. 2018. SAS/STAT user’s guide, version 9.1.Statistical analysis system Institute, Electronic version, Gary, NC. USA.
Sharifi, M., Tabrizi Mistani, M., Rajaei, A. R., Mobasheri, M. T., Ghaderi, K. & Khamar, E. (2021). Comparison of the Efficacy of Safe Compounds on the Control of Rice Stem Borer, Chilo suppressalis, and on the Yield Components of Rice in Aerobic Fields of Golestan Province. Journal Pesticides in Plant Protection Sciences, 7(2), 109-118. https://doi.org/10.22092/jppps.2021.126234.
Sharifi, M., Mobasheri, M. T., Ghaderi, K. & Malek Shahkoe, S. (2020). Comparison of the efficiency of Rui Agro as new insecticides with Malathion and Hexaflumuron for control of Cereal leaf beetle Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) in field conditions. Journal of Entomological Research, 12(1), 51-60.
Su, J., Zhang, Z., Wu, M. & Gao, C. (2014). Changes in insecticide resistance of the rice striped stem borer (Lepidoptera:Crambidae). Journal of Economic Entomology, 107, 333–341. https://doi.org/10.1603/EC13285.
Tabari, A., Alinia, F., Ghahari, H. & Hajiamiri, M. (2009). Study on the number of application of diazinon (G10%) insecticide against striped stem borer, Chilo suppressalis Walker. Iranian Plant Protection research, 23 (2), 34-26. https://doi.org/10.22067/jpp.v23i2.2547.
Tabari, A., Ghahari, H. & DadpoorMoghanloo, H. (2011). Rice step worm. Technical-Scientific Journal of the Ministries of Agricultural Jihad, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Country Rice Research Institute, Rasht, 39 pp.
Thein, O., Ko, K. & Tun, H. L. (2019). Comparison on chemical control of yellow rice stem borer on summer rice in Myaungmya seed farm, Myaungmya township, Ayeyarwaddy region by Mixture of Chlorpyrifos and Cypermethrin, Chlorpyrifos alone and Cypermethrin alone. Dagon University Commemoration of 25th Anniversary Silver Jubilee Research Journal, 9(2), 252-258.
Toorani, A. H., Abbasipour, H., Amiri Besheli, B. & Heydari, S. (2019). Integrated management of the striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on the Hashemi Tarom rice under the farm conditions. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 52(13-14), 1079-1094. https://doi.org/10.1080/03235408.2019.1679949.
Yao, R., Zhao, D.D., Zhang, S., Zhou, L. Q., Wang, X., Gao, C. F. & Wu, S. F. (2017). Monitoring and mechanisms of insecticide resistance in Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) with special reference to diamides. Pest Management Science, 73(6),1169–1178. http://dx.doi.org/10.1002/ps.4439.
Yousefi, S. (2009). Factors affecting the decision-making of farmers in Isfahan province in the management of rice pest control. Master's thesis on rural development. Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan.120pp.
Vaziri Archangani, S., Sharifi, M. & Javar S. (2018). Comparison of insecticidal efficiency between two poisons, Proclaim Fit and Imunit, on the rice stem borer, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae). The 8th national conference on sustainable agriculture and natural resources. Mehr Arvand Institute of Higher Education, Tehran.9pp.
Zibaee, A., Sendi, J.J., Ghadamyari, M., Alinia, F. & Etebari, K. (2009). Diazinon resistance in different selected strains of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) in NorthernIran. Journal of Economic Entomology, 102(3), 1189–1196. https://doi.org/10.1603/029.102.0343
Zarandi, O. Z., Ribeiro, L. P., Ansante, T. F., Santos, M. S., Bordini, G. P., Yamamoto, P. T. & Vendramim, J. D. (2015). Bioactivity of a matrine-based biopesticide against four pest species of agricultural importance. Crop Protection, 67, 160-167.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2014.10.010.
 © 2023 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.